Budapesti Közlöny, 1903. október (37. évfolyam, 224-250. szám)

1903-10-01 / 224. szám

Budapest, 1903. 224. szám. Csütörtök, október 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre........................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre. .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.­ ­1 .Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítők-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe keril minden egyes megjelenésért. es's1"11 1 —~r! HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi szeptember hó 25-én kelt legfelső elhatáro­zásával legkegyelmesebben megengedni méltóz­­tatott, hogy Klein Alajos, a horvát-szlavón-dal­mát országos kormány igazságügyi osztályfőnö­kének saját kérelmére történő nyugdíjaztatása alkalmából, hű és sikeres­­szolgálataiért a leg­felső elismerés tudtul adassák. Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi szeptember hó 25-én Bécsben kelt legfelső elhatározásával dr. Marjanovic Lukács udvari tanácsost és egyetemi tanárt a horvát-szlavon­­dalmát országos kormány­­igazságügyi főnökévé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lengyel József ev. ref. tanítót a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába Szabolcs vármegye kir. tanfelügyelőségéhez tollnokká kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kiss József okleveles tanítót a klopodiai állami elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szentyanin Zsivojin okleveles tanítót a kátyi községi elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Beleméri Béla szerbnagyszentmiklósi állami polgári iskolai segédtanítót jelenlegi minő­ségében az ujszentannai állami polgári iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Krajcsovics Flóris klopédiai állami elemi iskolai tanítót a szakolczai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Arad vármegyében az ott­­lakai anyakönyvi kerületbe Buczurka József segédjegyzőt, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyv­vezető-helyettessé nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Baranya vármegyében a somogyi anyakönyvi kerületbe Bárándy Jenő kör­jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Borsod vármegyében a szentistváni anyakönyvi kerületbe Zombory Béla segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Sáros vármegyében a lófalui anyakönyvi kerületbe Jurascsik Győző községi jegyzőt anyakönyvvezetővé, és a bártfavidékibe Wischin Győző segédjegyzőt anyakönyvvezető-he­lyettessé nevezte ki és az előbbit a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Somogy vármegyében a köttsei anyakönyvi kerületbe ifj. Kálmán Gyula segédjegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a mesz­­tegnyőibe Kern Pál segédjegyzőt, a szentlászlóiba Nagy László segédjegyzőt, a faluszemesibe Vajda Géza néptanítót, az endrédibe Szabó Ernő segéd­­jegyzőt és a miháldiba Blaskó Antal segédjegy­zőt anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki és őket — Vajda Géza, Szabó Ernő és Blaskó Antal kivételével — a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Szabolcs vármegyében a mezőladányi anyakönyvi kerületbe Király Béla körjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Esztergom vármegyében a dunamocsi anyakönyvi kerületbe László István ok­leveles jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Grömör- Kishont vármegyé­ben a kokovai anyakönyvi kerületbe Füzi Rezső körjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Szilágy vármegyében a dés­­házai anyakönyvi kerületbe Bartha, Endre kör­jegyzőt, a kusalyaiba pedig Török Ferencz kör­jegyzői írnokot anyakönyvvezető - helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök S­z­o­l­n­o­k-D­o­b­o­k­a várme­gyében a magyarláposi anyakönyvi kerületbe Weinstok Izsák segédjegyzőt anyakönyvvezető­­helyettessé nevezte ki és őt a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. Flórián Elek nagy­­bunyi anyakönyvvezető-helyettes hatáskörét pedig a házassági anyakönyv vezetésére és a házasság­­kötésnél való közreműködésre is kiterjesztette. A­ belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Tolna vármegyében a gindlc­­saládi anyakönyvi kerületbe Nagy József segéd­­jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Heves vármegyében a nagy­­tályai anyakönyvi kerületbe Simkovics László okleveles jegyzőt, a születési és halotti anya­könyvek vezetésére szorítkozó hatáskörei, anya­könyvvezető-helyettessé nevezte ki. ------------- ^ A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Krassó-Szörény várme­gyében a báttai anyakönyvi kerületbe Grueszky Gyula segédjegyzőt, a herendjestibe Schvarcz Károly segédjegyzőt és a gavosdiaiba Kriszt Mihály segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyette­­sekké nevezte ki és a két előbbit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta, házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Torontál vármegyében a dolovai anyakönyvi kerületbe Sztojnov Vitályos segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Veszprém vármegyében a balatonfőkajári anyakönyvi kerületbe Einbeck Richard jegyzőt­ anyakönyvvezetővé, továbbá az ajkai anyakönyvi kerületbe Hannig Sándor segéd­jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. pénzügyminiszer Pfeil Tamás csá­­volyi lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a zombori m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez. A m. kir. pénzügyminister Oláh Zsigmond tasnádszarvadi lakost ideiglenes minőségű díjta­lan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a zilahi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A lap mai számában a „ Hivatalos Értesítő * a 4-ik oldalon kezdődik s egy és fél iv mellékleten folytatódik; lapunk mai számának »Országgyűlési Értesítőjét a képviselőház 1903. évi szeptember hó 30-iki 324-dik ülésében mondott beszédek lenyo­matát tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék