Budapesti Közlöny, 1903. november (37. évfolyam, 251-275. szám)

1903-11-01 / 251. szám

Budapest, 1903. BUDAPESTI Szerkesztőségi iroda , VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : YBL, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat áruért az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. I ..... E­LŐFIZETÉSI I­RAK : naponkénti postai szétküldé­­sek, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre Félévre . Negyedévre Egy teljes lap ár 1­00 fillér. 40 korona 20­­­10 - 251. szám. Vasárnap, n­ovember 1. KÖZLÖNY. wieaaswzit&sborf.. H­IVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő”-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200— 300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillér jé­vel is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Második orvosi jelentés. Mária Krisztina főherczegnő ő cs. és kir. fenségének állapota a körülményekhez képest kielégítő. Hőmérsék 36­3, érvelés 80. Az új­szülött főh­erczegnő is jól érzi magát. Linz, 1903. évi október 31-én reggel. Dr. Piskacek L. s. k. tanár. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben Ottó főherczeg, altábornagy ő cs. és kir. fensége részére beleegyezését megadni ahhoz, hogy a királyi belga Lipót-rend neki adományozott nagykeresztjét elfogad­hassa és viselhesse­ kinevezni. György welszi herczeg ő királyi fen­ségét a 12. sz. hadtest-tü­zérezred tulaj­donosává ; József Ágost főherczeg ő cs. és kir. fenségét, budapesti m. kir. 1. sz. honvéd­­huszár-ezredbeli őrnagyot alezredessé; Henrik Ferdinand főherczeg ő cs. és kir. fenségét, Albrecht porosz herczeg 6. sz. dragonyos-ezredbeli főhadnagyot ugyan­ezen ezredben 1. oszt. századossá. Károly Ferencz József főherczeg ő cs. és kir. fenségét az Ottó főherczeg 1. sz. dzsidás­ ezredben hadnagygyá. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy báró Hipssich Arthur vezérőrnagy, Ő Felsége trabant-testőrsége testőr-alkapitánya és házi parancsnoka, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszteletbeli altábornagyi jelleget, a díj elengedésével, ado­mányozva és megparancsolva, hogy neki sok évi, békében és háborúban egyaránt sikeres szol­gálatai elismeréséül, a legfelső megelégedés kife­jezése tudtul adassák, hogy áthelyeztessenek, a következő ezredesek és pedig: Witzigmann Pál hadmérnöki törzsbeli bri­­xeni mérnök-igazgató hasonló minőségben a gyulafehérvári hadmérnök-igazgatósághoz; Pichler Vilmos a 19. sz. gy.-e.-től a 83. sz. gy.-e.-hez; Lippa Pál a 11. sz. gy.-e.-től a 25 sz. gy.-e.-hez; Martiny Rugó a 2. sz. gy.-e.-től a 48. sz. gy.-e.-hez; Burgth­ali Zinnern Ferencz a 31. sz. gy.-e.-től a 19. sz. gy.-e.-hez; Bollé Joachim a 76. sz. gy.-e.-től a 17. sz. gy.-e.-hez; a következő alezredesek: Kiszliy Károly a 71. sz. gy.-e.-től a 68. sz. gy.-e.-hez ; Horste­nwarti Hopp Gusztáv az 57. sz. gy.-e.­­től a 3. sz. gy.-e.-hez; lovag Martini Károly a 82. sz. gy.-e­.től a 41. sz. gy.-e.-hez; Muzstca József a 13. sz. gy.-e.-től az 55. sz. gy.-e.-hez; Babis Antal a 23. sz. gy.-e.-től a 32. sz. gy.-e.-hez; Schrig Oszk­ár a 24. sz. gy.-e.-től a 60. sz. gy.-e.-hez; Kisstác­teni báró Pak­eni Frigyes, a 6. sz. utász-zász­­lóalj parancsnoka, ezen parancsnokság­tól való fölmentése mellett, az 50. sz. gy.-e.-hez; Vetter Lajos a 14. sz. dragonyos-e.-től a 11. sz. dragonyos-e.-hez; a következő őrnagyok: Richard Arthur hadmérnöki törzsbeli, gyula­­fehérvári hadmérnök-igazgató, hasonló minőség­ben a cattarói hadmérnök-igazgatósághoz; Mast Vilmos a 95. sz. gy.-e-től a 14. sz. gy.­­e.-hez ; Kral Károly a 22. sz. gy.-e.-től a 71. sz. gy.-e.-hez; John Károly a 25. sz. gy.-e.-től a 31. sz. gy.-.-hez; Zivojtk­ovic Pál a 48. sz. gy.-e.-től a 96. sz. gy.e­.-hez; Winkler János a 37. sz. gy.-e.-től a 19. sz. gy.-e.-hez; Kiszivály Emil az 50. sz gy.-e.-től a 2. sz. gy.-e.-hej; Meichdbeckh János a 3. sz. gy.-e.-től a tiroli császár-vadászok 1. ezredéhez; Faninger Ernő a 17. sz. gy.-e.-től a 92. sz. gy.-e.-hez ; Fuchs Kelemen a 2. sz. dragonyos-e.-től az 1. sz. dzsidás-e.-hez; Hilvet's Arthur a 12. sz. dragonyos-e.-től a 10 sz. d­­­agonyos-e.-hez; lovag Zabrzicki József a 11. sz. dzsidás-e.-től az 1. sz. dzsidás-e.-hez, továbbá hogy: Braur, Rudolf hadmérnöki törzsbeli alezredes, cattarói hadmérnök-igazgató, a hadmérnöki törzs­ben való meghagyása mellett, csapatszolgálatra a 102. sz. gy.-e.-hez osztassák be; Bosanac Ágoston 45. sz. gy.e.-beli ezredes, a saját kér­elmére megejtett felülvizsgálat eredmé­­nyéhez lépest, mint csapatszolgálatra a hadse­regben a­lkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás esetére a az utóbbiakra való elője­­gyeztetés­e mellett, a nyugállományba átvétessék, megpara­ncsolva, hogy neki ez alkalomból a leg­felső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Kristin Vincze ezredes, a 15. sz. hadosztály­­tüzér-ezred parancsnoka, a saját kérelmére meg­ejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkant, fegyveres szolgálatra a népfölkelésnél is alkalm­­atlan, a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a 3. oszt. vaskoronarendet, a dij elengedésével, adományozva; Rienzburgi Müller Ede ezredes, a trieszti 7. sz. ,s. k. országos csendőr-parancsnokság parancsnoka, saját kérelmére a nyugállományba átvétessé­k, neki ez alkalomból a tiszteletbeli vezérőrnagyi jelleget, a díj elengedésével, ado­mányozva . Knesche Frigyes hadmérnöki törzsbeli alezre­des a przemysli hadmérnök-igazgatóságnál, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredmé­nyéhez képest, mint rokkant, mindenféle nép­­fölkelési szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállo­mányba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszte­letbeli ezredesi jelleget, a dij elengedésével, ado­mányozva és megparancsolva, hogy neki a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Mandry Ferencz hadmérnöki törzsbeli, csa­patszolgálatra az 55. sz. gy.e.-hez beosztott al­ezredes, a katonai műszaki szaktanfolyamhoz át­helyeztessék ; Krischer János 43. sz. gy.­e.-beli alezredes, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszteletbeli ezredesi jel­leget, a díj elengedésével adományozva és meg­parancsolva, hogy neki a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Latocha Lajos 45. sz. gy.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredmé­nyéhez képest, mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkal­mas, mozgósítás esetére az utóbbiakra való elő­­jegyeztetése mellett, a nyugállományba átvétessék. Durak­a Pál 52. sz. gy.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredmé­nyéhez képest, mint ez időszerint szolgálatkép­telen, várakozási illetékkel egy év tartamára szabadságoltassák. ns. Schönfeld Gyula 74. sz. gy.­e.-beli alezre­des, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkant, mindenféle népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan, a nyug­állományba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszteletbeli ezredesi jelleget, a díj elengedésé­vel és a katonai érdemkeresztet adományozva. Mategezek József 80. sz. gy.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest, mint rokkant, mindenféle nép­fölkelési szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállo­mányba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszte­letbeli ezredesi jelleget, a dij elengedésével, ado­mányozva és megparancsolva, hogy neki a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Czrepajai Ivanovic Pál 86. sz. gy.­e.-beli alezredes, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszteletbeli ezredesi jelleget, a díj elengedésével és a katonai érdemkeresztet adományozva; Treuenwachti Sahide Henrik, a tiroli császár­vadászok 1-fő ezredebeli alezredes, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkant, fegyveres szolgálatra a népföl­kelésnél is alkalmatlan, a nyugállományba át­vétessék, neki ez alkalomból a katonai érdem­keresztet adományozva; Schramek Antal alezredes, a 12. hadosztály­­tüzér-ezred parancsnoka, a saját kérelmére meg­ejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint ez időszerint szolgálatképtelen, várakozási illeték­kel egy év tartamára szabadságoltassák. Hohenstreiti Werner Antal, helyi alkalmazás­beli alezredes, zágrábi térparancsnok, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkant, mindenféle népfölkelési szolgálatra A lap mai számához háromnegyed iv melléklet s egy és egynegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next