Budapesti Közlöny, 1903. december (37. évfolyam, 276-299. szám)

1903-12-01 / 276. szám

Budapest, 1903 276. szám. Kedd, deczember 1 HIVATALOS KÖZLÖNY. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 * Negyedévre.................10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : IVI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. JElőfizetéseket elfogad és lappéldányokat­­árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. ffes' N^Stv:^SSSJi!!SSSSSSSSS!SSSS^Fr'^m^mmm^SSX Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége a folyó évi november hó 17-én kelt legfelső elhatáro­zással Delhaye Felix János belga állampolgár­nak, a »vasmegyei elektromos művek részvény­­társaság« alelnökének, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. A főrendiház, 1903. évi november hó 30-án tar­tott ülésében, Bezerédj Pál élethossziglan kine­vezett főrendiházi tag nevét a főrendek jegyzé­kébe pótlólag beigtatta, a mi az 1901. évi október hó 31-én a »Budapesti Közlöny« 252. számában közzétett jegyzék kiegészítéséül ezen­nel közzététetik. A főrendiház, 1903. évi november hó 30-án tartott ülésében, az igazoló bizottság jelentése alapján, gróf Széchényi László budapesti lakos és kálmáncsai nagybirtokos nevét a főrendek jegyzékébe pótlólag beigtatta; a mi az 1885. évi VII. törvényczikk alapján újonnan szerve­zett főrendiház ezidőszerinti tagjairól készített s 1901. évi október hó 31-én a »Budapesti Közlöny« 252. számában közzétett jegyzék kiegé­szítéséül ezennel közzététetik. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök dr. Turcsányi Imrét, a kecskeméti állami gyermekmenhely ig. főorvosát, ugyanilyen minőségben a szegedi állami gyermek­­menhelyhez helyezte át; a kecskeméti állami gyermekmenhely igazgató főorvosi teendőinek ellátásával pedig dr. Egressi Lajos szegedi gya­korló orvost bízta meg. szentmártoni kir. járásbirósági aljegyzőt a szol­noki kir. járásbírósághoz és Jakó János dévai kir. törvényséki aljegyzőt a nagyváradi kir. tör­vényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Ruhás László pécsi kir. törvényszéki joggyakornokot a szegedi kir. törvényszékhez és dr. Szász Ferencz vesz­prémi kir. törvényszéki joggyakornokot a deve­­cseri kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Mesterházy Lajos szombathelyi kir. törvényszéki irodaigazgatót jelenlegi alkalmazása helyén a IX fizetési osztály 3-ik fokozatában irodaigazgatóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Borsiczky József temesvári kir. járásbirósági bijnokot az oravicza­­bányai kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Serli Nándor budapesti kir. büntető törvényszéki aljegyzőt a budapesti kir. törvényszékhez, Babos Mátyás buda­pesti kir. büntető törvényszéki aljegyzőt a buda­pesti kir. kereskedelmi és váltó törvényszékhez, to­vábbá Penkala János budapesti kir. törvényszéki és dr. Székely Aladár budapesti kir. kereskedelmi és váltó törvényszéki aljegyzőket a budapesti kir. büntető törvényszékhez, végül ifj. Bay József szolnoki kir. járásbirósági aljegyzőt a szolnoki kir. törvényszékhez, halásfalvi Kiss Jenő kun­. m. kir. igazságügyminiszer Gábor György szinérváraljai kir. járásbirósági írnokot a bánffy­­hunyadi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Váli Dezső szabadkai gyakorló orvost a szabadkai kir. tör­vényszék területén felmerülő törvényszéki orvosi teendőknek második törvényszéki orvosi minő­ségben való rendes ellátásával, valamint az ugyanottani kir. törvényszéki fogháznál felme­rülő fogházorvosi teendőkkel bizta meg. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dúzs Mária eperjesi állami tanítónőképző inté­zeti igazgatót jelen állásában végleg megerősítette. A m. kir. pénzügyminister Hammerl Rezső, Fodor Ferencz, és Szennik Zsigmond pénzügyi számgyakornokokat a pénzügyministeri számve­vőséghez pénzügyi számtisztekké ideiglenes minő­ségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Somossy Gyula zalaegerszegi lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a zalaegerszegi m. kir. pénz­ügyi­gazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. földmivelésügyi minister Kovács Béla szászfenesi lakost Kolozs vármegye gyalui járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Nagy Jó­zsef kirvai lakost Esztergom vármegye eszter­gomi járására nézve a gazdasági tudósítói tiszt­tel bizta meg. • A marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla elnöke az erzsébetvárosi kir. törvényszéknél szerve­zett esküdtbiróság elnökéül az 1904. év tarta­mára az 1897. évi XXXIII. t.-czikk 2. §-a értelmében Kulin Imre kir. ítélőtáblái birói czimmel és jelleggel felruházott törvényszéki birót, helyetteséül pedig Graeser Dániel kir. törvényszéki birót jelölte ki. K­o­h­n Rudolf kácsfalusi illetőségű dolnyi­­miholyáci lakos családi nevének »Kálmán*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 80.272. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Steinbach Márton grabóczi illetőségű deb­­reczeni lakos családi nevének »Szedai*-ra kért átváltoztatása­ a folyó évi 100.038. számú belügy­­ministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Czabarka Mihály ambr­óz falvi illetőségű ugyanottani lakos családi nevének | »Kárász*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 102.806. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. _______ Csermena Árpád budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Várk­onyi*-re kért átváltoztatása a folyó évi 103,581. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Weisz Sándor és Gyula bárándi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Valász*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 105.395. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett, K­o­h­n Samu szegedi illetőségű budapesti lakos, könyvkötő-segéd családi nevének Karár­­csonyi*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 108.111. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Groszman Mór tanító, sátoraljaújhelyi lakos és kiskorú gyermekei: Ilona, Sándor és Jenő családi nevének „Gárdos”-ra kért átváltoztatása a f. évi 108.115. számú belügyminiszeri rendelet­tel megengedtetett. Goldstücker Henrik betűszedő, nagy­­selmeczi illetőségű budapesti lakos és kiskorú gyermekei: Katal­n és Blanka családi nevének »Gere«-re kért átváltoztatása a folyó évi 108.116. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú H­o­r­n­y­á­k Béla tanitó, sátoralja­újhelyi lakos családi nevének * Hornyai*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 108.117. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Führer Ágost dijnok a m. kir. központi statisztikai hivatalnál, budapesti lakos családi nevének * Füredi*-re kért átváltoztatása a folyó évi 108.119. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kinzig József betűszedő, budapesti illető­ségű ugyanottani lakos és kiskorú gyermekei: Béla, Gizella és László családi nevének »Erdős”-re kért átváltoztatása a folyó évi 108.121. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Bencsik József napszámos, hevesi illető­ségű budapesti lakos családi nevének »Füvesi*-re kért átváltoztatása a folyó évi 108.125. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. S­z­i­n­g­e­r Albert pinczér, aradi illetőségű budapesti lakos és kiskorú gyermekei: Aranka Ernő, Mária és Béla családi nevének »Szántó*-r& kert átváltoztatása a folyó évi 108.127. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Spitzstein Leontina tanítónő, zsolnai lakos családi nevének »Salgó*-ra kért átváltoztatása a folyó évi 108.128. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett.] 4. lap mai számához egy és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva; lapunk mai számának »Országgyűlési Értesitő«-ja a képviselőház 1903. évi november hó 30-iki 349-diki ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next