Budapesti Közlöny, 1904. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1904-01-01 / 1. szám

Budapest, 1904. 1. szám Péntek, január 1. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre.......................40 korona Félévre........................20 » Negyedévre .... 10 . egy teljes lap ára 60 filér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal. : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés XV., Kecskeméti-utcza 3. sz. A »Hivatalos Értesítőkbe iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Tóth Aurél budapesti kereske­delmi- és váltó törvényszéki birót a szegedi és Bocskor Antal nagyszebeni törvényszéki birót a marosvásárhelyi Ítélőtáblához birákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1903. évi deczember hó 29-én. / Ferencz József s. k. Dr. Plősz Sándor s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Koncz Elek karczagi járásbiró­­sági jegyzőt telekkönyvi betétszerkesztő al bíróvá kinevezem Kelt Bécsben, 1903. évi deczember hó 29-én. Ferencz József s. k. Dr. Plósz Sándor s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben s a dij elenge­désével adományozni: a következő altábornagyoknak: Freyenwaldi Jónak Gusztáv cs. kir. Land­­­vehr-lovassági felügyelőnek és ns. Englisch-Papparich Alfrédnek, a cs. kir. 45. Landwehr-hadosztály parancsnokának a Lipót­­rend lovagkeresztjét. Treuensvachti Sahule Henrik nyugállomány­beli alezredesnek a tiszteletbeli ezredesi jelleget­­ elrendelni, hogy: Thoss Erik, egészségi okokból szabadságolt altábornagy, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a Lipót­rend lo­vagkeresztjét, a dij elengedésével, adományozva . Julienhorzi Ocetkievicz Szaniszló nyugállo­mánybeli vezérőrnagy az Erzsébet Terézia-kato­­■nai alapítvány megüresedett 3. osztályába elő­lépjen , kinevezni: főorvosokká a cs. és kir. hadsereg tényleges állományában (1904. január 1-vel) a következő egyetemes orvos-tudorokat és segédorvos-helyetteseket: Borschke Alfrédet a cs. kir. bécsi 1. Land­­■wehr-gy.-e.-ben; Kast Lajost, Havlicek Károlyt és Havlicek Mártont, mindhármat a bécsi 1. sz. helyőrségi kórházban­ , Dodal Józsefet a cs. kir. prágai 8. sz. Land­­wehr-gy .-e.-ben és Sattler Szaniszlót a m. kir. eszéki 28. sz. honvéd - gy.-e.-ben. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1904. január 1-vel) kinevezni, tartalékos hadnagyokká a gyalog-, vadász- és utász-csapatoknál, továbbá a vasúti és táviró ezredben, (1904. január 1-től számítandó ranggal) a következő tartalékos hadapródokat (tiszt­­helyetteseket) : Berkesi Ferenczet az 51. sz. gy.-e.-ben, Cerne Ferdinándot a 97. sz. gy.-e.-ben, Maraspin Máriát a 22. sz. gy.-e.-ben, a 47 sz. gy.-e.-hez, Baranyai Bélát az 51. sz. gy.-e.-ben, a 63. sz. gy.-e.-hez; Fellner Ferenczet a 84. sz. gy.-e.-ben; Podb­cák Jánost a 11. sz. gy.-e.-ben; Vorácek Józsefet a 102. sz. gy.-e.-ben, az 54. sz. gy.-e.-hez; Friedl Jánost a 7­3. sz. gy.-e.-ben; Jahl Ferenczet a 78. sz. gy.-e.-ben; Kunjasic Joachimot és Meyer Edét, mindkettőt a 22. sz. gy.-e.-ben, a 47. sz. gy.-e.-hez;­­Schottar Alfrédet­ a vasúti és távíró e.-ben; Houska Ferenczet a 21. sz. gy.-e.-ben; Pinkas Tivadart az 56. sz. gy.-e.-ben; Lorenz Ferdinándot a 8. sz. gy.-e.-ben; Pünkösti Pált a 2. sz. gy.-e.-ben; Schwarz Károlyt a 7. sz. gy.-e. póttartalé­kában ; Zikmund Ferenczet a 36. sz. gy.-e.-ben, a 21. sz. gy.-e.-hez; Schober Károlyt a 94. sz. gy.-e.-ben; Haftel Mózest a 30. sz. gy.-e.-ben; Wohl Rudolfot a 2. sz. gy.-e.-ben; Czernoch Ferenczet az 54. sz. gy.-e.-ben; Rosner Zsigmondot a 65. sz. gy.-e.-ben; Felkel Richárdot az 1. sz. gy.-e.-ben; Kreuzhuber Rudolfot a 87. sz. gy.-e.-ben, az 59. sz. gy.-e.-hez; Hetesi Sándort a 39. sz. gy.-e.-ben, a 65. sz. gy.-e.-hez; Jörg Józsefet a 97. sz. gy.-e.-ben; Robitscher Ottót a 36. sz. gy.-e.-ben; Darkai Ferenczet a 4. sz. gy.-e.-ben; Lechner Jánost és Lechner Vinczét, mindkettőt a 94. sz. gy.-e.­­ben ; Weigend Vilmost a 42. sz. gy.-e.-ben; Talapkovics Szilárdot a 66. sz. gy.-e.-ben, a 16. sz. gy.-e.-hez; Leltner Alajos bölcsészettudort a 6. sz. tábori vadászzászlóalj póttartalékában; Eiselt Antalt a 29. sz. táb. vadász-zászló­aljban ; Popov Milánt a 60. sz. gy.-e.-ben; Wolfersberger Alajost a 4. tiroli császár-va­­dász-e.-ben ; Wechsber­g Sieg­friedet az 56. sz. gy.-e.-ben; Vajda Ferenczet a 17. sz. gy.-e.-ben; Kindermann Viktort a 94. sz. gy.-e.-ben; Victor Ferenczet a 83. sz. gy.-e.-ben; Puelli Luigit a 3. tiroli császár-vadász-e.-ben; Pesendorfer Oszkárt a 87. sz. gy.-e.-ben, a 14. sz. gy.-e.-hez; Barbier Károlyt az 1. sz. tábori vadász zászló­aljban ; Lenauer Ágostont a 100. sz. gy.-e.-ben; Lánczi Jenőt a 4. sz. gy.-e.-ben, a 32. sz. gy.-e.-hez; Gasparin Fülöpöt a 71. sz. gy.-e.-ben; Preisegger Ferenczet a 42. sz. gy.-e.-ben; Delpiero Józsefet a­ 97. sz. gy.-e.-ben; Fink Ferenczet az 56. sz. gy.-e.-ben; Bándi Bélát a 80. sz. gy.-e.-ben, a 32. sz. gy.-e.-hez; Ottó Antalt a 18. sz. gy.-e.-ben; Chlumecky Jánost a 47. sz. gy.-e.-ben; Burkon Ferenczet a 21. sz. gy.-e.-ben; Besta Venczelt a 88. sz. gy.-e.-ben; Mahr Leót a 4. sz. gy.-e.-ben; Gredinar Vazult a 2. sz. gy.-e.-ben; Weeber Ferenczet az 59. sz. gy.-e.-ben; Kofránek Józsefet a 28. sz. gy.-e.-ben; Gödi Frigyest a vasúti és táviró ezredben; Stempel Ferenczet a 89. sz. gy.-e.-ben; Werner Venczelt az 58. sz. gy.-e.-ben, a 2 . sz. gy.-e.-hez; Galinski Vladimírt a 30. sz. tábori vadász­­zászlóaljban ; Sokup Györgyöt a 42. sz. gy.-e.-ben; Holler Lajost a 31. sz gy.-e.-ben; Dobó Aladárt a 65. sz. gy.-e.-ben; Mirosavljevic Andrást a 70. sz. gy.-e.-ben; Pulim Józsefet a 87. sz. gy.-e.-ben, a 14. sz. gy.-e.-hez; Herritz Rudolfot a 29. sz. tábori vadász­­zászlóaljban; Scholz Ödönt a 69. sz. gy.-e.-ben, a 34. sz. gy.-e.-hez;­­Nagy Béla jogtudort a 32. sz. gy.-e.-ben; Günther Brúnót a 49. sz. gy.-e.-ben; Mayr Jánost a 2. tiroli császár-vadász-e.-ben; Willner Hugó jogtudort a 88. sz. gy.-e.-ben; Petru Jánost a 74. sz. gy.-e.-ben, a 21. sz. gy.-e.-hez; Rapaport Sámuelt a 30. sz. gy.-e.-ben; Paschek Ferenczet a 20. sz. gy.-e.-ben; Delhaes Rigaud jogtudort a 86. sz. gy.-e.-ben ; Sebők (Stern) Izidort a 34. sz. gy.-e.-ben; Berger Jenő jogtudort a 69. sz. gy.-e.-ben; Harsányi Kálmánt a 32. sz. gy.-e.-ben; Weisz Imrét a 43. sz. gy.-e.-ben; Dernovsek Károlyt a 88. sz. gy.-e.-ben; Sauer Miksát a 61. sz. gy.-e.-ben; Lux Károlyt a 35. sz. gy.-e.-ben; Oliva (Oliva) Antalt a 102. sz. gy.-e.-ben, a 3. sz. gy.-e.-hez; Hanák Nándort a 61. sz. gy.-e.-ben; Gierach Gerhardot a 98. sz. gy.-e.-ben; Müller Józsefet a 68. sz. gy.-e.-ben; Tescher Mihályt a 86. sz. gy.-e.-ben­; Galiciu Demetert a 4. sz. gy.-e.-ben; Csegely Sándort a 2 sz. gy.-e.-ben, a 31. sz. gy.-e.-hez; Hesse Henriket a 42. sz. gy.-e.-ben; Grünhut Frigyest a 35. sz. gy.-e.-ben; Stein Lipótot a 84. sz. gy.-e.-ben; Trauber Alajost a 10. sz. gy.-e.-ben; Sédek Frigyest a 36. sz. gy.-e.-ben; Steinwalter Viktort a 46. sz. gy.-e.-ben; Miesz Ferenczet a 43. sz. gy.-e.-ben; Hikisch Gyulát a 42. sz. gy.-e.-ben. A lap mai számához háromnegyed iv melléklet s egy és fél év .Hivatalos Értcesitől van csatolva.

Next