Budapesti Közlöny, 1904. február (38. évfolyam, 26-48. szám)

1904-02-02 / 26. szám

Budapest, 1904, 26. szám Kedd, február 2. JTr ii i w~.f ---------------------------­M I V A T A Előfizetési Árak: naponkénti postai b­étkü­ldéssel, vagy helyben hárhol hordva: Egész évre ..... 40 korona Félévre......................... 20 * Negyedévre.....................10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. LOS LAP. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : ’’fll., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat k­usit az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100-200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.— Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatás­nál 50 fill., két szernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kér® minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A Személyem körüli magyar ministérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar miniszerelnököm előterjesztése folytán mér ki Pillér Kálmán, a sárosvármegyei gazdasági egyesület elnökének, a köz­ügyek és a mezőgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, harmadosztályú vas­­korona-rendemet díjmentesen adományo­zom. Kelt Bécsben, 1904. évi január hó 21-én. Ferencz József s. k. Gróf Tisza István s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége gróf Ségur-Cabanac Leo földbirtokosnak, szt.-pölteni 21. sz. Landwehr-gy.-ezredbeli nyilvántartási viszonyban álló hadnagynak a kamarási méltó­ságot legkegyelmesebben díjmentesen adomá­nyozni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister kinevezte a m. kir. postatakarékpénztár személyzeti létszá­mába Gruber Ferencz, Speckner Endre, Rosner János, Kertész Mór és Goldburg Ferencz dij­­nokokat ideiglenes minőségű segédtisztekké. A m. kir. földmivelésügyi minister dr. Korbuly Mihályt, a m. kir. állatélettani és takarmányo­zási kísérleti állomásnál ideiglenes minőségben alkalmazott segédet ezen állásában végleg meg­erősítette. A m. kir. földmivelésügyi­­minister Tomka Sándort, a debreczeni m. kir. állami vetőmag­vizsgáló állomásnál ideiglenes minőségben alkal­mazott segédet ezen állásában végleg megerősí­tette. A m. kir. földmivelésügyi minister Lászlóffy Emánuel fényi lakost Torontál vármegye párdányi j­­­árására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Borsod vármegyében az edelényi anyakönyvi kerületbe Kovács Károly okleveles jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé ne­vezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a­­házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Esztergom vármegyében a muzslai anyakönyvi kerületbe Fried Sándor ok­leveles jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m kir. miniszerelnök Esztergom vármegyében a táthi anyakönyvi kerületbe Szoláry János helyettes körjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Heves vármegyében a rózsa­­szentmártoni anyakönyvi kerületbe Kment Ágos­ton jegyzőt anyakönyvvezetővé, a füzesabonyiba pedig Bercsényi Jenő községi írnokot anyakönyv­vezető - helyettessé nevezte ki és őket a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Krassó-Szörény várme­gyében a román-oraviczai anyakönyvi kerületbe Sztojakovits Béla segédjegyzőt anyakönyvvezető­­helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök N­y­i­t­r­a vármegyében a hand­­lovai anyakönyvi kerületbe ifj. Kmety István segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Pest-Pilis-Solt-Kis­kun vármegyében az alpári anyakönyvi kerületbe Varga Elek jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Komárom vármegyében a szimői anyakönyvi kerületbe Csepela Péter szimői lakost anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök S­z­e­b­e­n vármegyében a nagy­­talmácsi anyakönyvi kerületbe Fleischer János községi jegyzőt anyakönyvvezetővé, és a szibic­­libe Dolbrota János néptanítót anyakönyvvezető­­helyettessé nevezte ki és őket a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Udvarhely vármegyében a homoród-szent-mártoni anyakönyvi kerületbe Gás­pár Albert körjegyzőt anyakönyvvezetővé, Györfy István népiskolai tanítót pedig anyakönyvvezető­­helyettessé nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Vas vármegyében a per­czeli anyakönyvi kerületbe Schindler Ferenc segédjegyzőt, a rábafüzesibe Balog Sándor se­gédjegyzőt, a felsőjörbe Lindbauer Károly segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettesekké ne­vezte ki és Schindler Ferenczet és Balog Sándort a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. igazságügyminiszer a debreczeni kir. törvényszék területére vizsgálóbíróul Hoff­mann József kir. törvényszéki bírót, a rima­­szombati kir. törvényszék területére vizsgáló­­bíróul Cseh István kir. törvényszéki bírót és a szabadkai kir. törvényszék területére vizsgáló­bíróul dr. Salánky József kir. törvényszéki bírót, állandó helyetteséül pedig Piry Sándor kir. tör­vényszéki bírót rendelte ki. Welles Kálmán budapesti lakos adófelügye­­lőségi dijnok, valamint kiskorú gyermekei: Tibor és Margit családi nevének » Várai*-ra kért átvál­toztatása a múlt évi 130.328. számú belügy­­miniszeri rendelettel megengedtetett. H­i­c­h Mihály bajai illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú Julia és Károly gyermekei családi nevének »Füredi*-re kért átváltoztatása a f. évi 5.438. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Liebhauzer József bajai­­illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú Éva, József, Hona és István gyermekei családi nevének »Ligeti­­­re kért átváltoztatása a f. évi 5.440. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Berger Mór nagyváradi illetőségű, ugyan­­ottani lakos, valamint kiskorú Vilma, József, Jozefa, Ignácz, Róza, Eszter és Margit gyermekei családi nevének »Berkes*-re kért átváltoztatása a I. évi 5.849. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. _______ K­u­p­c­s­i­k István teresztenei illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú Mihály és Zsuzsánna testvérei családi nevének »Biró”-ra kért átvál­toztatása a I. évi 5­ 888. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Müller Rezső és Izidor kaposvári illetőségű, ugyanottani lakosok családi nevének »Molnár*-ra kért átváltoztatása a f. évi 5.946. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett ■ ........... ■ 6 Rosenbaum Sándor Lenti községi illetőségi ugyanottani lakos, valamint kiskorú fia, Imre családi nevének »Rózsa*-ra kért átváltoztatása a f. évi 5.988. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Lamberger Artur budapesti illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Lom­bosára kért átváltoztatása a f. évi 7.059. szám® belügyministeri rendelettel megengedtetett. A lap mai számához két és egynegyed év ( Hivatalos Értesítő] van csatolva.

Next