Budapesti Közlöny, 1904. március (38. évfolyam, 49-74. szám)

1904-03-01 / 49. szám

Budapest, 1904. 49. szám. Kedd, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY H­ITAT­ALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA I VI­. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre...................40 korona Félévre........................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitőé-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: 6 császári és apostoli királyi Felsége a közös ügyek tárgyalására kiküldött magyar országos bizottság következő határozatait leg­kegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott: 1. Határozat az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1904. évi előirányzata tárgyában. I. CZIKK: A magyar korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt király­ságok és országok által közösen fedezendő rendes szükséglet költségvetése az 1904-ik évre következőleg állapíttatik meg. I. FEJEZET. Külügyministerium. 1. czím. a) Központi vezetés 1.642.287 . b) Rendelkezési alap és részletes számadás alá nem eső költségek politikai tudósításokra 1,430.000 » 2. » Diplomatiai költségek 4,302.061 « 3. » A consulátusok költségei 4,361.528 » Összesen 11,735.876 K Ebből levonva a fedezetet: 2. czím: Diplomatiai kar: Egyéni jövedelmi és javadalmazási adó 54.000 K 3. » Consulátusok: a) Consulátusi jövedelmek 400.000 K b) Egyéni jövedelmi és java­dalmazási adó 29.000 » c) Szolgálati dijak 25.000 »________454.000 » összesen_____508.000 K Marad fedezetlen szükséglet 11.227.876 K II. FEJEZET. Hadügyministerium. A) Hadsereg. 1.czím.Központi vezetés 1,052.119 » 2.› Katonai területi és helyi hatóságok, továbbá helyi alkalmazásban levő tisztek 3,496.546 » 3.› Katonai hadbiztosságok és szak­ellenőrzés 2,560.163 » 4. Katonai lelkészet 483.389 » 5.› Katonai igazságügyi igazgatás 892.763 » 6.› Felsőbb parancsnokságok és törzsek 4,896.520 » 7.‹ A csapattestek és csapatok általános kiadásai 68,755.931 » 8.‹ Katonai képző­ intézetek 3,883.629 » 9. Műszaki katonai bizottság 202.436 » 10.‹ Katonai élelmezési raktárak 1,362.948 » 11.‹ Katonai ágyraktárak 94.910 » 12.‹ Ruhakezelő intézetek 382.484 » 13.1 Műszaki tüzérség 9,837.661 » 14.‹ Vonatszer­tárak 202.933 » 15. Utas­­szertárak 278.231 » 16.» Katonai építészeti hatóságok 9,508.832 » 17.» Katonai földrajzi intézet 439.426 » 18.‚ Katonai egészségügy 8,741.487 » 19.‹ Katonai nyugdíjügy 25,167.646 » Elhelyezési kiadások 30,297.470 » 26. Pótlovazás 6,543.051 » 27.­ Altiszti szolgálati jutalomdíjak 6,220.000 » Összesen 285,846.529 . Ebből levonva a fedezetet: a) A hadi közigazgatás saját bevételei: 1. tétel. Havi díjemeléssel járó előléptetések után fizetendő szolgálati és jellegdíjak, továbbá magasabb czimzetes rendfokozatok és tisz­teletbeli czimek adományozása után fize­tendő dijak fejében 950.000 K 2. » Szabadságolási dijak 28.000 » 3. » Ház- és haszonbérek, telkek, épületek és jogosítványok után 263.000 » 4. » Jövedéki és egyéb jövedelmek a lőpor­­egyedáruságból 3.000.000 » 5. » A fegyenczek munkakeresményei 121.000 » 6. » Ingatlanok és hasznothajtó jogosítványok jövedelme 2.000 » 7. » Hasznavehetetlen és felesleges nyerster­mények, anyagszerek, kész tárgyak és eszközök, végre ócska fegyverek eladásából 565.000 » 8. » Eladott lovakért és elhullott lovak bőreiért 774.000 » 9. » Havi vagy segély­díjjal alkalmazott kato­nai egyének részéről kórházi élelmezésért és fürdők használatáért fizetendő megté­rítések 65.000 » 10. » A szerződési kötelezettségek nem teljesítése következtében befolyó pénzbírságok 18.000 » 11. » Az állatgyógyintézet gyógyítási és élelme­zési díjai fejében polgári egyének álla­tainak gyógyításáért és élelmezéséért 90.000 » 12. » Az állatgyógyintézetben teljesített ló­vasa­lásokért 28.000 » 13. » A katonai képző­ intézeteknél alkalmazott polgári tanárok részéről fizetendő nyugdíj­járulékok 1.000 * 14. » Egyéb esetleges bevételekből 170.000 » Összeg 6.075.000 * 25. b) A hadi közigazgatásnak a közös pénzügyministérium által kezelendő alapjaiból származó jöve­delem : 1. tétel. Az átalános katonai kórházalap kamatja 2. » Az átalános katonai rokkantalap jövedelme 20.243 K 1.571 » Összeg 21.814 K Összesen 6,096.814 K Marad fedezetlen szükséglet 279,749.715 K. B) Hadi­tengerészet. 1.czím. Fizetések 4,238.100 K 2.« Zsoldok és ruházati tömegpénzek 3,382.920 » 3.­ Szolgálat a szárazföldön 1,884.830 » 4.· Szolgálat a tengeren 4,541.190 » 5.¡ Intézetek : A) ak­zim­. Vízrajzi­ hivatal és tengerészeti könyvtár 76.130 » B) » Tengerészeti akadémia 217.940 » A lap mai számához egy és egynegyed ív melléklet, s két és egynegyed ív »Hivatalos Értesitő« van csatolva. 20.czim.Katonai fogházak 204.831 » 21.» Különféle kiadások 1,078.429 » 22.­ Természetbeni élelmezés 38,766.997 » 23.» Legénységi közétkezés 41,264.693 » 24. Ruházat és ágyneműek 19.231.004 »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék