Budapesti Közlöny, 1904. április (38. évfolyam, 75-100. szám)

1904-04-01 / 75. szám

Budapest, 1904. 75. szám. Péntek, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre , ... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Elő­fizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni a dij elengedé­sével: I­ns. Latscher János lovassági tábornok, vonat­főfelügyelőnek, Scharnecki Kvag Plentzner Gusztáv táborszer­nagynak, a legfelső katonai törvényszék elnöké­nek és lovag Czibulka Hubert altábornagynak, a 8. hadtest parancsnokának és prágai parancsnokló tábornoknak a titkos tanácsosi méltóságot; elrendelni, hogy: lovag Brudermann Rudolf altábornagy, a kra­­kói lovashadosztály parancsnoka, lovassági főfe­lügyelővé és Derna László altábornagy, a 11. tüzérdandár parancsnoka, tüzérségi főfelügyelővé osztassák be; Bébié László vezérőrnagy, a 16. gyalogdandár parancsnoka, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a Lipót-rend lo­vagkeresztjét — a díj elengedésével — adomá­nyozva ; Thiel Ferencz 1. sz. gy.­e.-beli ezredes, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a 3. oszt. vaskoronarendet — a dij elengedésével — adományozva; Mauthner Félix, Jenő fő­herczeg 41. sz. gy.­­e.-beli alezredes, a felülvizsgálat eredményéhez képest, mint ezidőszerint szolgálatképtelen, vára­kozási illetékkel egy év tartamára szabadságol­tassák . Schivábe Ferencz őrnagy, a Károly István fő­­herczeg 8. sz. gy.-e.-től a Hoch- und Deutsch­meister 4. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessék; Bréka Antal 22. sz. hadosztály-tüzérezredbeli őrnagy, egyidejűleg a helyi alkalmazásnak állo­mányába való áthelyezése mellett, a przemysli térparancsnoksághoz osztassák be; Hueber Richard, báró Mertens 64. sz. gy.­e.­­beli hadnagy, próbaképen beosztva a czernowitzi 13. sz. országos csendőrparancsnokságnál, és Maischeider Mátyás, Károly István főherczeg 8. sz. gy.­e.-beli hadnagy, próbaképen beosztva a brünni 4. sz. országos csendőrparancsnokság­nál, (1904. április 1-vel) a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok csendőrségéhez áthelyeztessék; dr. Matschnig Ede 1. oszt. főtörzsorvos, a 12. hadtest egészségügyi főnöke, saját kérelmére a nyugállományba áthelyeztessék, megparancsolva, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák­ kinevezni: Hannafeldi Hand Hugó ezredest, a lovag Milde 17. sz. gy.­ezred parancsnokát a 16. gya­logdandár parancsnokává; Bollé Joachim, lovag Milde 17. sz. gy.-e.-beli ezredest ugyanezen ezred parancsnokává; Lobi János vezérkari testületbeli alezredest a vasúti iroda főnökévé; dr. Svoboda Vincze 1. oszt. fő törzsorvost, a laibachi 8. sz. helyőrségi kórház parancsnokát a 12. hadtest egészségügyi főnökévé; dr. Kowalski Henrik 2. oszt. főtörzsorvost, zárai helyőrségi orvosfőnököt a laibachi 8. sz. helyőrségi kórház parancsnokává; végül adományozni: Banda Péter nyugállománybeli 1. oszt. szá­zadosnak legfelső kegyelemből a tiszteletbeli őrnagyi jelleget a dij elengedésével; Závodni József innsbrucki katonai lelkésznek, a hadseregből való kilépése alkalmából, a Fe­rencz József-rend lovagkeresztjét; Morvai Jánosnak, a nagyszombati katonai rokkantak házában rokkant és 1. oszt. számvivő altisztnek, sok évi kötelességdíj szolgálatainak elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet; Stajdl György, Jeremic István és Steinbach Ferencz, bosznia - herczegovinai csendőrtestületbeli járás-őrmestereknek, kiválóan sikeres szolgálataik elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet, két gyermeknek a tűzhaláltól saját éle­tük veszélyeztetésével teljesített meg­mentése elismeréséül. Labus János, bosznia-herczegovinai csendőrtes­tületi őrsvezető, czímzetes őrmesternek a koro­nás ezüst érdemkeresztet és Kalember Milos, bosznia-herczegovinai csendőr­ségi testületbeli 2. oszt. csendőr, czimzetes őrmes­ternek az ezüst érdemkeresztet. Mária Jozefa főherczegnő ő cs. és kir. Fensége, 1904. évi márczius hó 28-án kelt legmagasabb elhatározásával gróf Szápáry Györgyné szül. Cserney Markovich Mária Klementinának és Fürstenbergi gróf Westphalen Kelemenné szül. Bugyay Zsófia grófnőnek a csillagkereszt-rendet kegyteljesen adományozni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminister Velzer Ferencz váczi kir. orsz. fegyintézeti tiszti írnokot ugyan­ezen fegyintézethez gondnokká kinevezte. A m kir. igazságügyminiszer Szilágyi Károly a kolozsvári kir. ügyészséghez beosztott bírósági joggyakornokot a kolozsvári kir. ügyészség ke­rületébe ügyészségi megbízottul, Vattay József verseczi kir. járásbirósági aljegyzőt pedig a ver­­seczi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyész­ségi megbizottnak állandó helyetteséül ren­delte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Benkő József oki. tanítót a gyerővásárhelyi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Burger Ferencz okleveles tanítót a varjasi álla­mi elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Urbán Ilona bártfa­mihály­i állami elemi iskolai tanítónőt a zólyomi áll. el. iskolához jelen minő­ségében áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Blasehek Gusztáv rózsahegyi kir. ügyészségi írnokot a nyitrai kir. törvényszéki fogházhoz fogházfelügyelővé kine­vezte. A m. kir. igazságügyminister Moldován György marosvásárhelyi kir. törvényszéki írno­kot a szászrégeni kir. járásbírósághoz segédte­­lekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Gergelyffy Ist­ván debreczeni kir. törvényszéki dirnokot a haj­dúnánási kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister bagotai Lengyel Aurél újbányai kir. járásbirósági végrehajtót az aranyos-maróthi kir. járásbírósághoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Mészáros József igazfalvai állami elemi iskolai tanítót a krasznahorváti állami elemi iskolához áthelyezte. A horvát-szlavon-dalmát minister Radakovic György igazolványos I. oszt. számvivő altisztet a vezetésére bízott ministerium létszámában irodasegédtisztté nevezte ki. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Bács-Bodrog vármegyében a zsablyai anyakönyvi kerületbe Evinger Kálmán segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. pénzügyminiszer Marovits Péter ide­iglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi szám­gyakornokot ideiglenes minőségű segélydijas kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a komáro­mi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A magy. kir. pénzügyminister Bruner József nagybecskereki m. kir. adóhivatali segélydijas gyakornokot és Bogojevics Iván nagybecskereki m. kir. pénzügyigazgatósági dijnokot ideiglenes minőségű segélydíjas m. kir. pénzügyi számgya­­kornokokká nevezte ki a nagybecskereki m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Éles And­rás budapesti lakos végzett joghallgatót a buda­pesti kir. ítélőtábla területére díjas joggyakor­nokká kinevezte. A győri kir. ítélőtábla elnöke dr. Kováts László déghi lakos jogszigorlót a győri kir. ítélőtábla területébe díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő a 6 oldalon kezdődik s egy és fél év mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék