Budapesti Közlöny, 1904. május (38. évfolyam, 101-124. szám)

1904-05-01 / 101. szám

Budapest, 1904 101. szám. Vasárnap, május 1. IVA A Tta­lip. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre..........................20 » Negyedévre : ... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VIL, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. E magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS KÉSZ. Magyar igazságügym­­inisterem előter­jesztésére dr. Puscariu Gyula budapesti büntető törvényszéki bírónak az itélőtábla­­birói czimet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1904. évi április hó 28-án. Ferencz József s. k. Dr. Plósz Sándor s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, a cs. és kir. Ház és a közös külügyek ministerének leg­alázatosabb előterjesztésére gróf Mensdorff- Pouilly- Dietrichstein Albert rendkívüli követi és meghatalmazott ministeri czimmel felruházott 1. oszt. követségi tanácsost a nagybritanniai kir. udvarhoz rendkívüli és meghatalmazott nagy­követté, a titkos tanácsosi méltóság egyidejű díjmentes adományozása mellett legkegyelmeseb­ben kinevezni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az orsz. tanítói és az orsz. tanári nyugdíjtör­vények végrehajtása czéljából szervezett bizott­ságba dr. Gömöry Oszkár keb. ministeri tanácsost elnökül, Klauzál Gábor keb. minist. osztálytaná­csost előadóul, Gabronitz Ede pénzügy­ministeri osztálytanácsost, mint a pénzügyministerium bizottsági képviselőjét és Karny Ferencz, keh. számvevőségi aligazgatót bizottsági tagokut újabb egy év tartamára, folyó év május hó 1 től kez­dődő hatálylyal, kinevezte. Ugyancsak f. évi május hó 1 -től kezdődő ha­tálylyal újabb egy év tartamára bizottsági tago­kul kinevezte ezen bizottságnak az orsz. tanári nyugdíjtörvény végrehajtása czéljából tartandó üléseihez: Vámossy Mihályt, ev. ref. főgymnasiumi nyug. igazgatót, az orsz. tanítói nyugdíjtörvény végrehajtása czéljából tartandó üléseihez pedig Somlyai Józsefet, a székesfővárosi Mayer-féle fiú árvaház igazgatóját. A bizottság jegyző­ tagja dr. Makay Béla keb. min. osztálytanácsos. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Zemplényi Tivadar és Révész Imre festőművé­szeket, valamint Erdőssy Béla orsz. m­. kir. minta­­rajziskola és rajztanárképző intézeti segédtanárt az orsz. m. kir. Mintarajziskola és írájztanárkép­­ző rendes tanáraivá, Krenner Tardos Viktor festőművészt pedig ugyancsak ez intézet segéd­tanárává kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Meller Simont az Országos Képtárhoz segéd­őrte, Rónai Jánost pedig ugyanahhoz az intézet­hez tollnokká kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sztrokay Lajos keczerkosztoláni állami elemi iskolai tanítót a franczfeldi állami elemi iskolá­hoz jelen minőségében áthelyezte. A m. kir. pénzügyminister Ritter Ferencz és Amberboy József pénzügyi számellenőröket a marosvásárhelyi, illetve a székelyudvarhelyi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez pénzügyi számvizsgálókká végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Bajáik Endre kassai, Czirmay Adolf zilahi, Csécsy Imre sátor­aljaújhelyi és Mező Károly nagykárolyi pénzügyi számellenőröket, állomáshelyükön való meghagyás mellet, Légercz Ferencz tordai pénzügyi számellen­őrt pedig a zilahi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez pénzügyi számvizs­gálókká végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a késmárki m. kir. adóhivatalhoz Perényi Károly rózsahegyi adó­tisztet adóhivatali ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a zalaegerszegi pénzügyigazgatósághoz Pásztói­ Károly ottani XI. fizetési osztályú állami végrehajtót X. fizetési osztályú állami végrehajtóvá végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer ifj. Nigring Ferencz szombathelyi pénzügyi kezelési gyakornokot, Bach László budapesti folyammérnökségi műszaki alkal­mazottat és Hollósig László csávolyi lakos okleve­les gazdászt ideiglenes minőségű kataszteri irattárt kezelő irodatisztekké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer a segesvári pénz­ügyigazgatósághoz dr. Nagy Zsigmond budapesti lakost pénzügyi fogalmazó-gyakornokká ideig­lenes minőségben kinevezte. A m­. kir. földmivelésügyi minister gróf Szirmai­ Ottó és gróf Ráday István gazdasági segédeket az aradi kir. jószágigazgatóság személy­zeti létszámába kincstári ispánokká nevezte ki. A m. kir. igazságü­gyminister Luczky Ferencz bártfai kir. járásbirósági telekkönyvi átalakító birnokot a nagykaposi kir. járásbírósághoz írnok­ká nevezte ki. A m. kir. igazságü­gyminister Boszák József trsztenai kir. járásbirósági írnokot a rózsahegyi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Benk­ovics Gyula losonczi és Czenkár dóm monori kir. járásbiró­sági írnokokat kölcsönösen áthelyezte A m. kir. igazságügyminiszer dr. Fóthi Samu ógyallai gyakorló ügyvédet a komáromi és An­­talff­y Sándor lugosi lakos, Krassó-Szörény vár­megyei aljegyzőt a lugosi kir. ügyészség kerüle­tébe ügyészségi megbízottakul rendelte ki. A m. kir. honvédelmi minister dr. Sárkány Oszkár csetneki lakost, az államtudományok tudo­rát és Ipolyi Árpád budapesti lakos végzett joghallgatót díjtalan ministeri fogalmazó gyakor­nokokká nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Alsó-Fehér vármegyében a felenyedi anyakönyvi kerületbe Baritz György körjegyzői írnokot anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésé­vel és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bihar vármegyében a bo­­gyoszlói anyakönyvi kerületbe Leölössy István segédjegyzőt anyakönyvvezető- helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. Kádár Géza álmosdi anyakönyvvezető­­helyettes hatáskörét pedig a házassági anyakönyv vezetésére és a házasságkötésnél való közremű­ködésre is kiterjesztette. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Győr vármegyében a mező­őrsi anyakönyvi kerületbe Domokos István jegy­zőt, a pázmándfalusiba pedig Hobóth Sándor körjegyzőt anyakönyvvezetőkké, továbbá a mező­őrsibe Végh József községi bírót, a felpéczibe Tóth Miklós községi bírót anyakönyvvezető-he­­lyettesekké nevezte ki és Domokos Istvánt és Ho­bóth Sándort a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Haj­d­u vármegyében a felső­­józsai anyakönyvi kerületbe Vák­halmy Béla ta­nítót anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök N­ó­g­r­á­d vármegyében a la­­pujtői anyakönyvi kerületbe Eisenkolb Izor kör­jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a há­zasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Szatmár vármegyében a józsefh­ázai anyakönyvi kerületbe Bagoly Albert ev. ref. tanító, ottani anyakönyvvezető-helyettest anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök T­o­l­n­a vármegyében az udvari anyakönyvi kerületbe Vár­konyi Imre helyettes jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötés­nél való közreműködéssel is megbízta. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 26-dik oldalon kezdődik s két és egynegyed ív mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék