Budapesti Közlöny, 1904. június (38. évfolyam, 125-148. szám)

1904-06-01 / 125. szám

Budapest, 1904. 125 szám. Szerda, junius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATAL­OS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű­ mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : Vll., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés XV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. EVlagonhirdeté­sek: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Néhai Frigyes Vilmos, mecklenburg-strelitzi nagyherczeg ő királyi fenségéért az udvari gyász — legfelső rendeletre — 1904. évi junius hó 1-étől kezdve — tiz napon át, változtatás nél­­kül, a néhai Mária Izabella, szász herczegné, született württembergi herczegnő ő királyi fen­ségéért fennálló udvari gyászszal egyidejűleg fog viseltetni. _______ Ő császári és apostoli királyi Felsége, méltóztatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy: Tilschkert Viktor, a hadmérnöki törzshöz ve­zényelt, várakozási illetékkel szabadságolt ezre­des, az újabb felülvizsgálat eredményéhez képest, mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmat­lan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás ese­tén ez utóbbiakra való előjegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék, megparancsolva, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kife­jezése tudtul adassák; Rob­etta Vladimir ezredes, a Schaumburg- Lippe herczeg 40. sz. gyalogezred parancsnoka, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a harmadosztályú vaskorona­­rendet a dij elengedésével adományozva; ns. Körber Gyula, Hoch és Deutschmeister 4. sz. gyalogezredbeli alezredes, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmat­lan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás esetén ez utóbbiakra való előjegyzése mellett — a nyug­állományba átvétessék, neki ez alkalomból leg­felső kegyelemből és kivételesen a tiszteletbeli ezredesi jelleget, a dij elengedésével adományozva és­­megparancsolva, hogy neki a legfelső megelé­gedés kifejezése tudtára adassék. Pusnik Ferencz, 1. sz. vártüzér ezredbeli őrnagy, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a katonai érdemkeresztet adományozva; dr. Magyar Lajos, Albrecht főherczeg 5. sz. hadtest-tüzér ezredbeli 2. oszt. ezredorvos, 1904. junius hó 1-évei a m. kir. honvédség tényleges állományába áthelyeztessék­ kinevezni. • Potuczek Ferencz, Schaumburg-Lippe herczeg 40. sz. gy.-e.-beli ezredest ugyanezen ezred pa­rancsnokává. A folyó évi május havában Budapesten meg­tartott törvényszéki orvosi vizsgálatok alkalmával a következő orvostudorok nyertek törvényszéki orvosi képesítést: 1. dr. Cseresnyés Frnc pannonhalmi főapát­sági főorvos, 2. dr. Olariu Valér teregovai járásorvos, 3. dr. Polereczky Endre hevesi járásorvos. A m. kir. földmivelésügyi minister Ficzere József nagytályai lakost Heves vármegye egri járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. _______ A m­. kir. földmivelésügyi minister dr. Steiner Leó perdóczpusztai lakost Somogy vármegye csur­gói járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Loewe Jó­zsef csaczai lakost Trencsén vármegye csaczai járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kár­niss János gyulafehérvári kath. főgymnasiumi helyettes tanárt ugyanazon főgymnasiumhoz, a fennálló szerződésből kifolyólag, rendes tanárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Osztie István oki. tanítót a klacsanói állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A magyar szent korona országai vörös kereszt egyletének elnöke Kokanovic Ferencz magyar királyi mérnököt egyesületi megbízottul kine­vezte és szolgálattételre a zágrábi betegnyugvó állomáshoz osztotta be. A győri kir. ítélőtábla elnöke Bajcsy Imre komáromi lakos, ügyvédjelöltet a győri kir. íté­lőtábla kerületébe díjtalan joggyakornokká ne­vezte ki. Az eperjesi m. kir. pénügyigazgatóság Zahler József kapu­ lakost a bártfai m. kir. adóhivatal­hoz díjtalan gyakornokká kinevezte. A temesvári kir. ítélőtábla elnöke Boros Já­nos lugosi kir. járásbirósági Il-od osztályú hiva­talszolgát I-fő osztályú hivatalszolgává előlép­tette. A temesvári kir. ítélőtábla elnöke Imre István buziási kir. járásbirósági III-ad osztályú hiva­talszolgát II-ad osztályú hivatalszolgává előlép­tette. 42.471/1904. szám. Hirdetmény. A bélyeg- és illetékek iránti törvények és szabályok hivatalos összeállítása 58. §-ának a) pontja alapján a »Verseczi Hitelbank« részvény­­társaság engedélyt nyert arra, hogy a jelen ren­delet kiadása után keletkezett közönséges jelzá­logkölcsönök törlesztési részleteinek és kamatai­nak felvételéről kiállított nyugtatványok után járó II. fokozatú illetéket, a vonatkozó napló­kivonatok beterjesztése mellett, minden hó 1-ét követő 14 napon belül, készpénzben fizethesse le. Budapesten, 1904. évi május hó 26-án. M. kir. pénzügyministerium. 41.108. Honv. Min. sz. XIV. 1904. Pályázati hirdetmény a cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród-isko­­lákba való felvétel tárgyában. A cs. és kir. hadapród-iskolákba az 1904/1905-ik tanév kezdetén (szeptember közepén) körülbelül az alább megnevezett számban fognak növendékek felvétetni és pedig: a bécsi, budapesti és prágai­­ gyalogsági hadap­­ród-iskolák I. évfolyamába, mindegyikbe 90, a károlyvárosi, a morvaországi königsfeldi, a Krakkó melletti lobrówi, a nagyszebeni, trieszti, marburgi, a Grácz melletti libenaui, a pozsonyi,2) az innsbrucki, a temesvári és a Pétervárad melletti kameniczi gyalogsági hadapród iskolák, valamint a kassai és a lembergi hadapród-iskola I. évfo­lyamába, mindegyikbe 80 — 50, a bécsi tüzérhadapród-iskola I. évfolyamába 80 a hamburgi utász hadapród-iskola I. évfolya­mába 50, a mährisch-weiskircheni lovassági hadapród­iskola I. évfolyamába 50. A hadapród - iskolák magasabb évfolyamaiba csak annyiban fognak növendékek felvétetni, a­mennyiben egyes helyek rendelkezésre állnak. A IV-ik évfolyamba, a bécsi tüzérségi és a hamburgi utász hadapród iskoláknál pedig a III.-ik évfolyamba való felvételnek helye nincsen. Az előadási nyelv a budapesti, pozsonyi, kassai, temesvári és nagyszebeni gyalogsági hadapród­iskolák e-ső évfolyamában, továbbá a lovassági és a traiskircheni tüzérségi hadapródiskoláknak párhuzamos magyar osztályaiban a német és magyar, a kamenitzi és károlyvárosi hadapród­iskolákban a német és horvát, a többi hadapród­iskolákban pedig a német nyelv. A hadapród-iskolák három alsó évfolyamában általában ugyanazon tananyag adatik elő, mint a nyilvános főreáliskolákban. A hadapród-isko­­lák növendékei ennélfogva a III-ik évfolyam elvégzése után, ha a törvényes követelmények­nek egyébként is megfelelnek, valamely nyilvá­nos reáliskolán érettségi vizsgálatra bocsátha­tók. Azon hadapródiskolai növendékek, kik a III. évfolyamot legalább is »igen jó« összered­­ménynyel végezték és az előírt bizottsági vizs­gát leteszik, kérelmükre és a­mennyiben azt a férőhelyek megengedik — a katonai akadémiák egyikébe díjmentes helyekre áthelyezhetők. A felvétel feltételeit­­a cs. és kir. hadapród­iskolákba való felvételre vonatkozó és a hadsereg számára kiadott Rendeleti Közlöny 1900-ik illetve 1902-ik évfolyamainak 8-ik illetve 5-ik számában közzétett újabb utasítást tartalmazza és itt csak az általános feltételek soroltat­nak elő .3) ■) Ezek közül 12 —15 a vonatcsapathoz való ajánlás mellett. 2) Ezek közül 6—8 az egészségügyi csapathoz való ajánlás mellett. 8) A közös hadügyminiszer által kibocsátott (német nyelvű) pályázati hirdetmény, valamint az abban említett »Utasítás« (Vorschrift über die Aufnahme von Aspiran­ten in die k. u. k. Cadettenschulen) a cs. kir. állam­nyomdában Bécsben, továbbá Seidel h. W. és fia bécsi ud­­udvari könyvkereskedőnél és Grill budapesti könyvárus bizományában kapható. A felvételi feltételek külön lenyo­matai a legközelebebb fekvő hadapródiskolától is meg­­zerezhetők. A lap mai számához két ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék