Budapesti Közlöny, 1904. július (38. évfolyam, 149-175. szám)

1904-07-01 / 149. szám

Budapest, 1904, 149 szám. Péntek, julius 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. M SVATASiO® Ja­p a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitőő­be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. 1904. évi XV. TÖRVÉNYCZIKK az 1904. év első hat hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadások­ról szóló 1904. évi IV. t.-czikk hatályának az 1904. évi augusztus hó végéig való kiterjesztéséről. (Szentesítést nyert 1904. évi junius hó 29-én.) — Kihirdettetek az »Országos Törvénytárában 1904. évi junius hó 30-án.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §. Az 1904. év első hat hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1904. évi IV. törvényczikknek hatálya 1904. évi augusztus hó végéig kiterjesztetik. Ez a törvény 1904. évi julius hó 1-ső napján lép életbe; érvénye az 1904. évi állami költség­­vetésről szóló törvény kihirdetése napján meg­szűnik. 2. §• Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminis­­ter bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a­mi abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben ezerkilenczszáznégy évi junius hó huszonkilenczedik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gr. Tisza István s. k. Negyedik orvosi jelentés, Auguszta főherczegasszony ő cs. és kir. fen­ségének az egészségi állapota teljesen kielégítő. Hőmérsék 36.7. érverés 64. Az újszülött főher­ceg a legjobb egészségnek örvend. Budapesten, 1904. évi junius hó 29-én. Dr. Bársony s. k. tanár. Ötödik orvosi jelentés. Auguszta főherczegasszony ő cs. és kir. fen­ségének, valamint az újszülött főherczegnek az egészségi állapota ma is teljesen kielégítő. Budapesten, 1904. évi junius hó 30-án. Dr. Bársony s. k. tanár. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán aradvári König Ká­roly osztályfőnöknek és kabineti titkárom­nak, valamint törvényes utódainak a ma­gyar bárói méltóságot díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1904 évi junius hó 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem elő­terj­esztése folytán Abol­yi Emil kereske­delemügyi ministeriumi ministeri taná­csosnak, saját kérelmére történt nyugal­­maztatása alkalmából, kitűnő szolgálata elismeréséül Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1904. évi junius hó 12-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Horváth Lajos hu­­szár-alezredesnek és törvényes utódainak a magyar nemességet »bánhorváti« elő­né­vvel díjmentesen adományozom. Kelt L­ m. Bruckban, 1904. évi junius hó 24-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Bauer Ottó nagybir­tokos és törvényes utódainak, a közügyek és a közgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar nemességet »tor­mási ” előnévvel díjmentesen adományo­zom. Kelt L­ m. Bruckban, 1904 évi junius hó 24-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Finka Sándor Bars vármegyei járási főszolgabíró és törvényes utódainak, a közszolgálat terén szerzett érdemei elismeréseid, a magyar nemessé­get * felsőapáti* előnévvel díjmentesen adományozom. Kelt L.­m. Bruckban, 1904 évi junius hó 24-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Olchváry Zoltán debreczeni ítélő­táblás elnöki titkárt ezen Ítélőtáblához bíróvá kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1904. évi junius hó 25-én. Ferencz József s. k. Dr. Flósz Sándor s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Szántó Mihály buda­pesti I—III. kerületi járásbirósági hivatal­­szolgának, nyugalmaztatása alkamából, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1904. évi junius hó 26-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, a folyó évi június hó 24-én Lajta melletti Bruckban kelt legfelső elhatározásával deybachi Zech Arnold harti és sulzi báró altábornagynak, a magyar honvéd lovasság felügyelőjének, mint egészségi tekintetből szabadságoknak, szolgálati állása alóli felmentését legkegyelmesebben elren­delni, továbbá: kis­demeteri Gaudernak József altábornagyot, a székesfehérvári V. honvéd kerü­let parancsnokát, a magyar honvéd lovasság felügyelőjévé, Bohr Ferencz vezérőrnagyot, a 73. honvéd gyalog dandár parancsnokát, a székes­­fehérvári V. honvéd kerület parancsnokává, Beösze Gyula, a kolozsvári VI. honvéd kerületi parancsnoksághoz beosztott vezérőrnagyot, a 73. honvéd gyalog dandár parancsnokává és Majeivski Ferencz trencséni 15. honvéd gyalogezredbeli alezredest, a lugosi 8. honvéd gyalogezred parancsnokává legkegyelmesebben kinevezni, vala­mint B­arnótfalivi Arnótfalvy István, a miskolczi 10. honvéd gyalogezrednél létszám felett veze- A lap mai számában a »Hivatalos Értesítőt a 6-dik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed ív mellékleten folytatódik; lapunk­­mai számának »Országgyűlési Értesitő«-je a képviselőház 1904. évi junius hó 30-iki 451-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next