Budapesti Közlöny, 1904. augusztus (38. évfolyam, 176-199. szám)

1904-08-02 / 176. szám

Budapest, 1904. 176 szám« Kedd,­­augusztus 3. BUDAPESTI H­IVA­T­A­La­O­SKÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : a­­Hivatalos Értesit­ő és az »Országgyülési Értesítő, czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület,. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat áru­sít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitéé­be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos nonpareille-Bor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán dr. Egersdorfer Sán­dor egyetemi tanár, a magyar országgyű­lés képviselőháza és a horvátszlavon-dal­­mát országgyűlés tagjának, a közügyek terén sok éven át kifejtett közhasznú tevékenysége elismeréséül, Ferencz József­­rendem középkeresztjét adományozom. Kelt Ischl­ben, 1904. évi julius hó 8-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A kereskedelmügyi m. kir. minister lovag Meynier Henriknek, a fiumei kereskedelmi és iparkamara élőkévé, idősb Walluschnig Antalnak és lovag Cosulich Lajosnak ugyanazon kamara alelnökeivé történt megválasztását az 1868. évi VI. t.-czikk 14. §-a alapján megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sk­ola Ferencz fiumei községi polgári iskolai rendes tanítót a fiumei állami fő­gymnasiumhoz a IX. fizetési osztály 2-ik fokozatába ideiglenes rendes tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Balázsy Margit bátyúi állami elemi iskolai taní­tónőt a munkácsi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kocsis István mező­laborczi állami elemi iskolai tanítót a kovásznai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A m. kir. pénzügyminister a zombori pénz­ügyi­gazgatósághoz Szieber Ödön kassai pénzügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá végleges minő­ségben, és Jánosi Károly rendelkezési állapotba helyezett m. kir. sz­tárnokot pénzügyi segéd­ti­t­­kárrá ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kiss András sepsi­szentgyörgyi m. kir. pénzügyi számgyakornokot a sepsiszentgyörgyi m­. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez pénzügyi számtisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir pénzügyminiszer a székesfővárosi kir. adófelügyelőhöz Szakács Béla zombori állami végrehajtót végleges minőségben, és Bajó Rezső székesfővárosi pénzügyigazgatósági pénzügyi iro­datisztet ideiglenes minőségben állami végrehaj­tókká kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Glatter J. Sándor nagyváradi m. kir. díjtalan pénzügyi számgya­kornokot ideiglenes minőségű segély­díjas m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a beregszá­szi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez. _______ A m. kir. pénzügyminister Batta Géza váczi lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénz­ügyi számgyakornokká nevezte ki a m. kir. pénz­­ügyministeri számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminister a szászrégeni m. kir. adóhivatalhoz Kiss Dénes tordai díjtalan adóhivatali gyakornokot, a nyárádszeredai kir. adóhivatalhoz pedig Bálás József pénzügyőri fő­­vigyázót segélydíjas adóhivatali gyakornokká ki­nevezte. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök C­s­a­n­á­d vármegyében a tótbánhegyesi anyakönyvi kerületbe Kéry Sán­dor jegyzői gyakornokot, az apáczai anyakönyvi kerületbe pedig Nagy Sándor községi írnokot, a születések és halálesetek anyakönyvezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető-helyet­­tesekké nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Sáros vármegyében az alsó­­sebesi anyakönyvi kerületbe Moskovics Izrael segédjegyzőt, a születések és halálesetek anya­könyvezésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyv­vezető-helyettessé nevezte ki. A m. kir. földművelésügyi minister az állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopárterületek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában kinevezte m. kir. erdőgyakornokká Com­aniciu János akadémiai erdőmérnök hall­gatót (a dési m. kir. állami erdőhivatalhoz). A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe Fábry Albert díjtalan joggyakornokot díjas joggyakornokká nevezte ki. A kassai kir. főügyész Lengyel István sátor­aljaújhelyi kir. ügyészségi írnokot saját kérelmére a kassai kir. ügyészséghez áthelyezte. A nagyváradi m. kir. pénzügyigazgatóság Bálás József fővárosi pénzügyőri fővigyázót a nagyszlontai kir. adóhivatalhoz díjas gyakornok­ká kinevezte. Dr. Reissberger Nándor székesfővárosi fogalmazógyakornok budapesti lakos családi nevé­nek »Rábat-ra­ kért átváltoztatása a f. évi 74.781. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiegészítő melléklet a Szatmár-Nagybányai helyi érdekű vasútra vonatkozó 51.660,1904. számú engedélyokirathoz.*) A Szatmár-Nagybányai helyi érdekű gőzüzemű vasút Szatmár-Németi—Batiz-Vasvárii kiegészítő vonalának építésére és üzleti berendezésére vonat­kozó feltételek, I. Általános határozmányok. A szatmár- nagybányai helyi érdekű vasút­vonal kiegészítése képen a m. kir. államvasutak Szatmár-Németi állomásából kiágazólag Batiz- Vasvári megállóhelyig vezetendő szabványos nyom­távú vasútvonal az engedélyokirati függelék 4-ik §-a értelmében, a kereskedelemügyi miniszer­­hez előzőleg helybenhagyás végett felterjesztendő tervek alapján és az alább következő részletes határozmányok szerint építendő ki, s olykép rendezendő be, hogy a teljesen kész pályán a vonatok óránként 40 (negyven) kilométer leg­nagyobb sebességgel közlekedhessenek. Engedélyes társaság köteles az engedélyezett kiegészítő vasútvonal számára beszerzendő sí­nekre és sínkapcsolószerekre és vashídszerkeze­­tekre vonatkozó szállítási szerződéseket is — az illető feltétfüzetekkel és részlettervekkel felsze­relve — a kereskedelemügyi m. kir. minister­­hez jóváhagyás végett még a megrendelés, illetve beszerzés élőt beterjeszteni, továbbá a pálya építésére vonatkozó szerződést is bemutatni, ez utóbbit azonban csak akkor, ha az építés átalány-összegért vállalkozónak adatik ki, vagy ha az építés kivitele a pénzbeszerzéssel is egybe van kötve. A vasútvonal és tartozékainak építésénél en­gedélyes társaság az érvényben levő általános, valamint a helyhatósági építési és rendőri sza­bályokhoz, nemkülönben a m. kir. államvasu­taknál érvényben álló feltétfüzeteknek és épü­letek leírásának határozmányaihoz és a helyi érdekű vasútakra vonatkozó m. kir. állam­­vasúti szabványrajzokhoz is alkalmazkodni köteles, mely utóbbiak mindig a m. kir. állam­vasutak igazgatósága által kiadott és annál meg­szerezhető eredeti sokszorosítványokban terjesz­­tendők münisteri jóváhagyás alá. Ezen szabványok alapján lesznek kidolgozandók a különböző mun­kák, műtárgyak, épületek és egyéb építmények kiviteléhez szükséges részlettervek és munkaraj­zok. Úgy a szabványokat, valamint az építésre vonatkozó összes többi terveket is 4—4 példány­ban kell előzetes helybenhagyás végett felter­jeszteni — és­pedig az állomások, a magas­­építmények és a gépészeti berendezés összes ter­veit, úgyszintén a m. kir. államvasutak fővona­lán meglevő hidak bővítésére és átalakítására vonatkozó, valamint az őrházkiosztási tervezetet is a helyi érdekű vasút üzemét kezelő m. kir. államvasutak igazgatósága útján. Az említett államvasuti szabványok érvényes­sége tekintetében kivételnek csak annyiban lehet helye, a mennyiben az alábbi fejezetek netalán eltérő megállapításokat tartalmaznának. *) Lásd a Budapesti Közlöny I. évi 175. számát. A lap mai számához negyed ít melléklet s egy és egynegyed év »Hivatalos Értesítő« van csatolva; lapunk mai számának »Országgyűlési Értesítő«-je a képviselőház 1904. évi augusztus hó 1-ei 478-dik ülésében mondott beszédek lenyomatát tartalmazza.

Next