Budapesti Közlöny, 1904. szeptember (38. évfolyam, 200-224. szám)

1904-09-01 / 200. szám

200. szám. Budapest, 1904. Csütörtök, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS T. A P. a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre . . . . . 40 korona félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Eg­y teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VH., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A­­Hivatalos Értesitéő­be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem elő­terjesztése folytán dr. Schön Leó, Szepes­­váralja városi orvos és Szepes vármegye tiszteletbeli főorvosának, a közegészség­­ügy terén szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét ado­mányozom. Kelt Ischlben, 1904. évi augusztus hó 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Schuster Károly gyógyszerész, a brassói önkéntes tűzoltó­­egylet főparancsnokának, a tűzoltói intéz­mény terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Ischlben, 1904. évi augusztus hó 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Bitter Péter apámi nyugalmazott római katholikus néptaní­tónak, a népnevelés terén szerzett érde­mei elismeréséül, a koronás ezüst érdem­keresztet adományozom. Kelt Ischlben, 1904. évi augusztus hó 24-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Sándor Ferencz ho­­moródszentpáli községi bírónak, buzgó szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Ischlben, 1904. évi augusztus hó 19-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Gé­­ckl Kristóf pozso­nyi halászmesternek, saját élete veszélyez­tetésével több ízben keresztül vitt élet­mentés alkalmával tanúsított bátor maga­tartásáért, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Ischlben, 1904. évi augusztus hó 19-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly 8. k. A m. kir. honvédelmi minister Ványa Henrik ministeri segédhivatali igazgatót ministeri segéd­hivatali főigazgatóvá, König Károly segédhivatali igazgatói czimmel és jelleggel felruházott minis­teri iroda­tisztet valóságos ministeri segédhivatali igazgatóvá, Csortos Gyula és Kozák András mi­nister irodasegédtiszteket pedig ministeri iroda­tisztekké nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister Bogye Traján és Varga Ferencz altiszti igényjogosultsági iga­zolványnyal ellátott m. kir. honvéd őrmestereket ministeri irodasegédtisztekké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Babare Adél máramarosszigeti állami felsőbb leányiskolái internátusi igazgatónőt rendes taní­­tónői minőségben a fiumei állami felsőbb leány­iskolához áthelyezte és ideiglenesen az igazgatói teendők végzésével is megbizta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Herberger Béla csiksomlyói kath. főgymnasiumi rendes tanárt a brassói kath. főgymnasiumhoz, a fennálló szerződésből kifolyólag, rendes ta­nárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi­­ m. kir. minister Koválóczy Rezső ungvári kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt e minőségében a pozsonyi állami főreáliskolához nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nyusztay Antal hódmezővásárhelyi ev. ref. ide­iglenes tanárt a budapesti ev. ref. főgymnasium­hoz, a fennálló szerződésből kifolyólag, rendes tanárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dengi Ignácz okleveles tanítót a sopronhársfal­­vai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Csősz Gábor okleveles tanitót az alpestesi állami elemi népiskolához rendes tanitóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Farkas Sándor okleveles tanitót a hankóczi ál­lami elemi népiskolához rendes tanitóvá kine­vezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pálffy Ákos okleveles tanitót a datki állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ifj. Berecz Károly okleveles tanítót a vámosuj­­falui állami elemi népiskolához rendes tanitóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bokor Károly okleveles tanitót a bethfalvi állami elemi népiskolához rendes tanitóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szellő János okleveles tanitót a zichyfalvi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hunyadi Anna okleveles tanítónőt a korlákői állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kine­vezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Molnár István és Élvért Mária okleveles taní­tót, illetve tanítónőt a bodzásújlaki állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, illetve tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Haller Imre magyarpécskai állami elemi iskolai tanítót jelen minőségében az ópécskai állami elemi iskolához áthelyezte és Rózsa István okleveles tanitót ugyanezen állami elemi népiskolához ren­des tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Beák Mária okleveles tanítónőt a krasznai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kocsisné Szinyéry Hona vámfalui állami elemi iskolai tanítónőt a csebinyei állami elemi iskolá­hoz jelen minőségében áthelyezte és Kocsis Gyula okleveles tanitót ugyanezen állami elemi népis­kolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vázsonyi József, Turkinyák Sándor és Hankisz Blanka okleveles tanítókat, illetve tanítónőt a haburai állami elemi népiskolához rendes taní­tóvá, illetve tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ledvák Margit okleveles tanítónőt a radácsi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Poppor Péter udvarhelymegyei kir. tanfelügye­­lőségi tollnokot jelenlegi minőségében Baranya­­vármegyébe áthelyezte. A lap mai számához egy és háromnegyed ív­e Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next