Budapesti Közlöny, 1904. október (38. évfolyam, 225-250. szám)

1904-10-01 / 225. szám

Budapest, 1904. 225 szám. Szombat, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATAl.ŐS I,AZ­ Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.....................40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre , ... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. fV­agánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége, a csá­szári és királyi Ház és a közös külügyek mi­nisterének legalázatosabb előterjesztésére, az 1904. évi szeptember hó 17-én kelt legfelső elhatáro­zásával Janowitzer Bernhard bécsi osztrák ál­lampolgárnak megengedte, hogy a cubai köztár­saság által neki adományozott konzuli állást a nevezett városban elfogadhassa és az erre vonat­kozó meghitelező okiratához a legfelső exequa­­turt kegy teljesen megadni méltóztatott. A m. kir. pénzügyminister Polyák­ Ignácz pénzügyi számtanácsost a ministeri számvevőség­től a zágrábi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez pénzügyi tanácsos, számvevőségi főnökké kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a Csíkszeredai m. kir. adóhivatalhoz Pahr Alajos ráczkevei adó­hivatali ellenőrt adóhivatali pénztárnokká kine­vezte. A m. kir. pénzügyminiszer Lende Bélát, a nagybányai m. kir. bányaigazgatóság mellé ren­delt számvevőségnél alkalmazott pénzügyi szám­gyakornokot, a sóvári m. kir. főbányahivatal mellé rendelt számvevőséghez m. kir. pénzügyi számtisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Schieb Rezső buda­pesti m. kir. vámsegédtisztet a nagyszebeni m. kir. fővámhivatalhoz ellenőrré kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Dobozy László díj­talan m. kir. pénzügyi számgyakornokot ideig­lenes minőségű segélydijas m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a fő- és székvárosi m. kir. adófelügyelő mellé rendelt számvevő­séghez. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Stoia János okleveles tanítót a sipeti állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. állami számvevőszék elnöke Mitrán Demetert, az állami számvevőszéknél alkalmazott hivatalszolgát, kapussá nevezte ki. A trencséni kir. törvényszék a nagy-bittsei kir. járásbíróság mellé a német és tót nyelvre állandó tolmácsosá dr. Weisz Arnold nagy-bitt­sei ügyvédet nevezte ki. A zágrábi kir. pénzügyigazgatóság Rab­ Sán­dor ingyenes kir. vámgyakornokot segélydijas kir. vámgyakornokká nevezte ki a zágrábi kir. fővámhivatalnál. A nagyváradi kir. főügyész Trucza Demeter aradi kir. törvényszéki fogházőrt a fogházőrök és hivatalszolgák részére megállapított Il-ik fize­tési fokozatba 1904. évi október hó 1-től kez­dődő hatálylyal előléptette.­ ­ A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-dik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed ív mellékleten folytatódik. Kiskorú W­al­dm­a­n­n Jenő és Miklós buda­pesti illetőségű ugyanottani lakosok családi ne­vének »Vadász«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 92.852. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister, folyó évi 67.265. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Máramaros vármegye területéhez tar­tozó Borsa községben a­z. évi augusztus hó 29-ére esett, de elmaradt országos kirakóvásár helyett folyó évi október hó 5-én pótkirakóvásár tartassák. Nyitra vármegye vágújhelyi járásába tartozó Verbó községe szőleiben a phylloxera jelen­léte megállapittatván, nevezett község ha­tára a földmivelésügyi minister 78.195. számú rendeletével zár alá helyeztetett. Pes­t-Pi­l­is-So­l­t-K­i­s­k­un vármegye abo­­nyi járásába tartozó Zagyvarékas község szőleiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, nevezett község határa a földmivelésügyi minister 78.228. számú rendeletével zár alá helyeztetett. Pályázati hirdetés. A kir. földmivelésügyi minister ur rende­letére a ménesi m. kir. vinczellériskolánál az 1905. évi január hó 1-én kezdődő egy éves tanfolyamra való felvételre pályázat hirdettetik. A tanfolyam czélja az, hogy az elpusztult szőlők felújításának összes munkáiban, de főleg a szőlőoltványok készítésében (fás és zöld oltás) ellen való védekezésen, a borkezelés elemeiben s a homoki szőlőmivelés alapismereteiben, továbbá a gyümölcsfa tenyésztésben főleg gyakorlatilag képzett és jártas egyének neveltessenek, a­kik mint vinczellérek vagy előmunkások, gazdáik mint szőlősgazdák, a saját szőleik okszerű keze­lésére alkalmasak legyenek. E czélra szolgálnak az iskola 14 holdas szőlőtelepe, faiskolája és pinczéje, továbbá a szomszédos állami és magán­­szőlőtelepek. A tanfolyamra, a­mely az 1904. évi január hó­t­én kezdődik, csak oly egyének vétetnek fel, a­kik: 1. munkára alkalmas, elég erős testalkattal birnak, tényleges katonai kötelezettségüknek eleget tettek vagy a katonai szolgálattól felmentettek; 2. magyarul írni és olvasni tudnak; 3. fedhetlen előéletüket községi erkölcsi bizo­­nyítványnyal igazolják. Azok a folyamodók, a­kik szőlőmunkával már foglalkoztak, vagy a kádármesterséghez értenek, a felvételnél elsőbb­ségben részesülnek. A tanulók mind az intézetben laknak vagy egészen ingyenes ellátással vagy az ellátás egész vagy fele költsége fizetésének kötelezettségével. Az ingyenes ellátásra felvett tanulók díjtala­nul kapnak lakást, fűtést, világítást és élelmezést, azonkívül egy öltözet téli, egy öltözet nyári ruhát és ágyneműt. Azok, a­kik az ellátás egész vagy fele költsége fizetésének kötelezettségével vétetnek fel, ugyan­oly ellátásban részesülnek, mint az ingyenes helyre felvettek, kötelesek azonban az élelmezési költség egy évi egész (240 K.), illetőleg fele összegét (120 K.) előleges negyed­évi részle­tekben az igazgatóságnak befizetni. A fehérneműje mosásáról minden tanuló, az is, a­ki ingyenes ellátásra vétetett fel, maga tartozik saját költségén gondoskodni. A felvételért folyamodók akár ingyenes, akár fizetéses helyre pályáznak, 1 koronás bélyeggel ellátott és kellően felszerelt kérvényeiket a m. kir. földmivelésügyi ministeriumhoz czimezve, legkésőbb folyó évi november hó 1-éig a ménesi m. kir. vinczellériskolai igazgatóságához tartoz­nak benyújtani. A folyamodványhoz melléklendő : 1. A folyamodó életkorát tanúsító bizonyít­vány (anyakönyvi kivonat vagy katonakönyv); 2. községi erkölcsi bizonyítvány, a­melyben a folyamodó eddigi foglalkozása is kitüntetendő; 3. iskolai bizonyítvány. 4. Az esetben, ha a folyamodó a katonai szolgálatra nem találtatott alkalmasnak, tartozik a kérvényhez orvosi bizonyítványt csatolni annak igazolására, hogy ép, erős, egészséges és munkára alkalmas testalkattal bir. Ménesen, 1904. évi szeptember hó 3-án. A m. kir. vinczellérisk­ola igazgatósága. A kereskedelemügyi m. kir. minister a »B­o­n­y­­hádi általános ipartestület békél­tető b­i­z­o­t­t­s­á­g­á­­n­a­k alapszabályait I. évi 62.843. sz. alatt kelt rendeletével, az 1884. évi XVII. t.­Czikk 141. §-a alapján, jóváhagyta.

Next