Budapesti Közlöny, 1904. november (38. évfolyam, 251-275. szám)

1904-11-01 / 251. szám

Budapest, 1904. 251. szám. Kedd, november 1. BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... ,40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap éxa 60 fillér. A »Hivatalos Érteeitvc-be iktatandó hirdetések dijai elölegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—200 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. SZERKESZTŐSÉGI iroda : VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VH., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat felusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: R­agánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni: lovag Krobatin Sándor vezérőrnagyot, a közös hadügym­inisterium 7. osztályú főnökét, osztály­főnökké ugyanazon ministeriumba; elrendelni, hogy: Vukovic János szabadságolt vezérőrnagy saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, meg­parancsolva, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák; Kemenovic Félix vezérőrnagy, a m. kir. 84. honvéd-gyalogdandár parancsnoka, saját kérel­mére a nyugállományba átvétessék, neki ez alka­lomból a 3. oszt. vaskoronarendet a díj elenge­désével adományozva; adományozni: ns. Ceipek Ágost helyi alkalmazású ezredesnek, a közös hadügyministerium 3. osztályú főnöké­nek és Mährani Prawdik Ferencz, cs. k. 14. sz. brünni Landwehr-gy.-ezr­edesi számfeletti ezredesnek, leg­felső kegyelemből és kivételképen a czimzetes vezérőrnagyi jelleget a dij elengedésével; elrendelni, hogy: Romanic Bogdán ns. Horsetzky 98. sz. gy.­e.­­beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felül­vizsgálat eredményéhez képest, mint ezidőszerint szolgálatképtelen, várakozási illetékkel 1 év tar­tamára szabadságoltassák. Stretkow Konstantin helyi alkalmazású ezredes, a közös hadügyministérium iktatóhivatalának igazgatója, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, megparancsolva, hogy neki ez alka­lomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék. Trojan Henrik, báró Waldstätten 97. sz. gy.­e.-beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint csapat­szolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szol­gálatokra alkalmas, mozgósítás esetén az utób­biakra való előjegyeztetése mellett, a nyugállo­mányba átvétessék, megparancsolva, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék. Feldmann János, báró Rheinländer 24. sz. gy.­e.-beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkant, mindenféle népfölkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállományba átvétessék, megparancsolva, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék; a következő ezredesek: Scholz Ferencz a 15. sz. gy.-e.-től a 24. sz. .gy.-e.-hez, Strzechowski Károly a 78. sz. gy.-e.-től a 75. sz. gy.-e.-hez és Eisenhorzi lovag Eisler János a 40. sz. gy.-e.­­től a 3. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessenek, a következő alezredesek: Regele Albin a 3. sz. utász zászlóalj parancs­noka, a 82. sz. gy.-e.-hez, Tuckorné Máté a 4. tiroli császár-vadász-ezred­­től a 78. sz. gy.-e.-hez, Mildner Rajmund a 39. sz. gy.-e.-től a 47. sz. gy.-e.-hez, Nestroy Gusztáv a 47. sz. gy.-e.-től a 28. sz. gy.-e.-hez, Medereri és Wathiwehri Mederer Konrád a 13. sz. gy.-e.től a 4. sz. gy.-e.-hez, Leitschaft Károly a 82. sz. gy.-e.-től a 46. sz. gy.-e.-hez, Hurtz Vilmos a 18. sz. hadosztály-tüzér-e.-től a 24. sz. hadosztály-tüzér-e.-hez és Pucherna Vilmos a 6. sz. hadtest-tüzér-e.-től a 9. sz. hadosztály-tüzér-e.-hez áthelyeztessenek; a következő őrnagyok: Dobanovacsky István a 6. sz. gy.-e.-től a 71. sz. gy.-e.-hez, Furmann Balázs az 57. sz. gy.-e.-től a 96. sz. gy.-e.-hez, Schwartz Miksa a 72. sz. gy.-e.-től a 25. sz. gy.-e.-hez, Lebár Alajos a 42. sz. gy.-e.-től a 10. sz. gy.-e.-hez, ns. Loos Móricz a 96. sz. gy.-e.-től a 7. sz. gy.-e.-hez, Pospischil János a 10. sz. gy.-e.-től a 81. sz. gy.-e.-hez, Ostermuth János a 3. sz. drag.-e.-től a 14. sz. husz.-e.-hez, báró Diller Erik az 1. sz. drag.-e.-től a 7. sz. drag.-e.-hez, Okolicsnai Okolicsányi Károly a 6. sz. had­osztály-tüzér-e.-től a 7. sz. hadtest-tüzér-e.-hez, Stanek József a 9. sz. hadtest-tüzér-e.-től a 6. sz. hadtest-tüzér-e.-hez, Raschbach János a 20. sz. hadosztály-tüzér-e.­­től a 2. sz. hadtest-tüzér-e.-hez, Paulberg Henrik a 14. sz. hadtest-tüzér-e.-től a 30. sz. hadosztály-tüzér-e.-hez, Adler Károly a 2. sz. hadosztály-tüzér-e.-től a 27. sz. hadosztály-tüzér-e.-hez, Schönauer Ferencz a 4. sz. vártüzér-e.-től a 3. sz. vártüzér-e.-hez, Smetanka Antal az 1. sz. vártüzér-e.-től a közös hadügyministeriumhoz, az ezredben szám­felettiként vezetése mellett és végül Haam Ferencz, számfeletti az 1. sz. vár­­tüzér-zászlóaljban, az 1. sz. vártüzér-ezred állo­mányába áthelyeztessék, megparancsolva, hogy ez utóbbinak ez alkalomból, a közös hadügy­­ministériumban kifejtett eddigi kitűnő szolgálatai elismeréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék; Kanik Ferencz vezérkari testületbeli alezre­des, tanító a hadi iskolában, a vezérkari testü­letben számfelettiként vezetése mellett (1904. november 1-vel) a cs. kir. Landwehrhez és pedig az egeri 6. sz. Landwehr-gy.-e.-hez csapatszol­gálatra beosztassék; Schariczer György vezérkari testületbeli alez­redes, a vezérkari testületben való meghagyása mellett, csapatszolgálatra a 37. sz. gy.-e.-hez beosztassék; Ostenburgi Knechtl Antal alezredes a 11. sz. gy.-e.-től a 40. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessék; Lausch Károly 37. sz. gy.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest, mint rokkant, fegyveres szol­gálatra a népfelkelésnél is alkalmatlan, a nyug­állományba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszteletbeli ezredesi jelleget a díj elengedésével és a Ferencz József-rend lovagkeresztjét ado­mányozva . Lindenbrandi Linz Sándor 67. sz. gy.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felül­vizsgálat eredményéhez képest, mint rokkant, fegyveres szolgálatra a népfölkelésnél is alkal­matlan, a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszteletbeli ezredesi jelleget a díj elengedésével és a katonai érdemkeresztet ado­mányozva . Serdic Mihály 95. sz. gy.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest, mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkal­mas, mozgósítás esetén az utóbbiakra való előjegyeztetése mellett, a nyugállományba átvé­tessék, neki ez alkalomból a katonai érdem­keresztet adományozva; Kramaric Ede helyi alkalmazású alezredes saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a tiszteletbeli ezredesi jelle­get a díj elengedésével adományozva és meg­parancsolva, hogy neki a legfelső megelégedés­­kifejezés tudtul adassék. Naskálai Nahlik Károly helyi alkalmazású alezredes, a 11 hadtestnél vasút­vonal-parancs­nok, saját kérelmére a nyugállományba átvétes­sék, neki ez alkalomból a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozva; Alist Albrecht vezérkari testületbeli őrnagy, a cattarói hadi kikötői parancsnokság vezérkari főnöki állásától fölmentessék; ns. Skála Frigyes 75. sz. gy.-e.-beli őrnagy a 15. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessék; a következő tartalékos hadnagyok: Pschera Béla 4 tiroli császár-vadász-e.-beli, Runge Vilmos 3. tiroli császár-vadász-e.-beli, Kammerlander Ferencz 7. sz. gy.-e.-beli, Venus Ottó 1. sz. vonat-e.-beli, Wertschitzki Károly 34. sz. gy.-e.-beli és Kubek Henrik 3. sz. vonat-e.-beli (1904 novem­ber 1-ével, ezen naptól számítandó ranggal) a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok Landwehr-jének tényleges állományába áthelyeztessenek. Avéd Vincze 29. sz. gy.-e.-beli és Tóth Imre 101. sz. gy.-e.-beli tartalékos had­nagyok (1904. november 1-ével) a m. kir. hon­védség tényleges állományába áthelyeztessenek; Cech János őrnagy-hadbiró a bécsi helyőrségi bíróságtól a katonai főtörvényszékhez áthelyez­tessék a titkársághoz való rendeltetéssel; dr. Kolischer Izidor 2. oszt. főtörzsorvos, a 17 gyalog hadosztály orvosfőnöke, a theresien­­stadti 13. sz. helyőrségi kórházhoz áthelyeztessék; a következő törzsorvosok: Sebesta Venczel a krakói 15. sz. helyőrségi kórháztól a prágai 11. sz. helyőrségi kórházhoz. Mazel Ede, az 5. gyalog-hadosztály orvos-főnöke a katonai főreáliskolához és Steiner János a bécsi 2. sz. helyőrségi kór­háztól a közös hadügyministeriumhoz áthelyez­tessék . Leiek Ferencz, 9. hadtest hadbizottságáben 2. oszt. katonai főszámtanácsos, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez ké­pest, mint hivatásszerű szolgálatra alkalmatlan r­o­L m » Értesítő« van csatolva. A lap mai számához háromnegyed ív melléklet s két ív »Hivatalos

Next