Budapesti Közlöny, 1904. december (38. évfolyam, 276-300. szám)

1904-12-01 / 276. szám

Budapest, 1904. 276. szám. Csütörtök, deczem­­er 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. A »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czi­nű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... .40 korona Félévre............................,20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. A »Hivatalos Érteditec-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. JSL 5 fizetései­ért elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábon nonpareille-sor (illető­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán dr. Szamosi János és dr. Fabinyi Rudolf, a Nevemet viselő kolozsvári tudomány-egyetem nyilvános rendes tanárainak, a tudomány és felső­oktatás terén szerzett érdemeik elismeré­séül, a magyar királyi udvari tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1904. évi november hó 26-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Jung-Cseke Lajos székelyudvarhelyi apátplébános és kerü­leti főesperesnek, a közügyek terén szer­zett érdemei elismeréséül, harmad­osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1904. évi november hó 26-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. , császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 23-án Gödöllőn kelt legfelső elha­tározásával legkegyelmesebben elrendelni méltóz­­tatott, hogy Kellek Károly, zágrábi 25. honvéd gyalog ezredbeli I. osztályú százados népfölkelő nyilvántartó tisztnek, nyugállományba való he­lyezése alkalmából, a legfelső megelégedés kife­jezése tudtul adassák. A m. kir. földmivelésügyi minister Hajós Ist­ván gazdasági taninnézeti segédtanárt a sárvári tejgazdasági szakiskolához igazgatóvá nevezte ki A m. kir. földmivelésügyi minister Mayer Henrik központi szőlészeti és borászati felügye­lőt vinczellériskolai igazgatóvá a VIII. fizetési osztályba, Gálffy János szőlészeti és borászati felügyelőt központi szőlészeti és borászati fel­ügyelővé a IX. fizetési osztályba és Takács Emil fizetéstelen szőlészeti és borászati felügyelőt szőlé­szeti és borászati felügyelővé a XI. fizetési osz­tályba nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi miniszer a vezetése alatt álló ministérium, valamint az alárendelt hatóságok, intézetek és hivatalok segédhivatali tiszti személyzetének egyesített létszámába Gasperi Antal, Draganics Adolf és Bäcker Tivadar iroda­segédtiszteket irodatisztekké, Balázsovics Kornél, Winkler József ideiglenes minőségű irodakeze­lési gyakornokokat irodasegédtisztekké, és Pitter Tivadar műszaki napidíjast térképészszé ideig­lenes minőségben kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi minister Tóth Jenő és Wettstein Jenő havidíjas szőlészeti és borá­szati alkalmazottakat fizetéstelen szőlészeti és borászati gyakornokokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister dr. Csécsy József fizetéstelen ministeri segédfogalmazót fize­téses ministeri segédfogalmazóvá kinevezte. A m. kir. igazságügyminister Fejér József dési kir. törvényszéki joggyakornokot a mocsi és Fülöp József dévai kir. törvényszéki joggya­kornokot az algyógyi kir. járásbírósághoz aljegy­zőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Cherven János élesdi kir. járásbirósági segédtelekkönyvvezetőt az élesdi kir. járásbírósághoz telekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Főző Jenő iga­­zolványnya­l ellátott m. kir. honvéd őrmestert a vaskohi kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister rendeletével kineveztetik: 1904. évi deczember hó 1-vel, tartalékos hadapróddá , később meghatározandó ranggal: Czmór János tartalékos hadapródjelölt, a mis­­kolczi 10. honvéd gyalog­ezred állományában; áthelyeztetnek. a császári és apostoli királyi Felségének folyó évi május hó 14-én kelt legfelső elhatározása alapján, a m. kir. földmivelésügyi miniszer úrral egyetértőleg: Kerekréthy Miklós, a kassai 5. honvéd huszár ezrednél létszám felett vezetett és a m. kir. kis­béri állami méntelep katonai osztályához beosz­tott főhadnagy, a cs. és kir. méneskarhoz a m. kir. debreczeni és a császári és apostoli királyi Felségének 1903. évi szeptember hó 1- én kelt legfelső elhatáro­zása alapján, a m­. kir. földmivelésügyi minister úrral egyetértőleg. Posztóczky Pál, a nagykanizsai 20. honvéd gyalog­ezrednél létszám felett vezetett és a m. kir. székesfehérvári állami méntelep katonai osz­tályához beosztott hadnagy a cs. és kir. ménes­karhoz, ugyanezen m. kir. állami méntelep kato­nai osztályának állományába. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Alsó-Fehér vármegyében a sárdi anyakönyvi kerületbe Lukács János körjegyző-gyakornokot, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Arad vármegyében Bús Lajos nagyzerindi anyakönyvvezető-helyettes ha­táskörét a házassági anyakönyv vezetésére és a házasságkötésnél való közreműködésre is kiter­jesztette. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bars vármegyében az óbarsi anyakönyvi kerületbe Kresz Ferencz segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bihar vármegyében a bor­­ziki anyakönyvi kerületbe Szemere Fülöp jegyzői írnokot, a czéczkeibe Lázár Zoltánt, a szászfal­vaiba Dienes József jegyző-gyakornokot, az erdőgyarakiba pedig Szűcs József segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és Sze­mere Fülöpöt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Bihar vármegyében a révi anyakönyvi kerületbe Gyenes Jánost, a kurucze­­libe Molnár Dezső segédjegyzőt, a mezőtelegdibe Sztán László segédjegyzőt, a nagytótfaluiba pe­dig Len Zalán népiskolai tanítót anyakönyv­vezető - helyettessé nevezte ki és őket a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Borsod vármegyében a laki anyakönyvi kerületbe Tobák József segéd­jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Esztergom vármegyében Záhorszky Árpád tokodi anyakönyvvezetőhelyettes hatáskörét a házassági anyakönyv vezetésére és a házasságkötésnél való közreműködésre is kiter­jesztette. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Sopron vármegyében a lajtha­­pordányi anyakönyvi kerületbe Szabady Bálint segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bizta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Szatmár vármegyében az udvari anyakönyvi kerületbe Tötös Ede segéd­jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és ő a házassági anyakönyv vezetésével és a há­zasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A lap mai számához egy és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék