Budapesti Közlöny, 1904. december (38. évfolyam, 276-300. szám)

1904-12-01 / 276. szám

4 A budapesti értéktőzsde hivatalos krjegyzései 1904 évi november hó 30-án. Utolsó árfolyam Értékpapírok pénz árú koronaérték Magyar leszámitoló- és pénzváltó­bank 50 évre..........................4®/. 98-99-Magyar országos központi tak 100 50 101 50 pénztár, 40 évre frtban ...41/«0/* Ugyanaz, 50 évre«................41/«0/« 100 50 10150 Ugyanaz, 50 évre A) B) sor. 4°/« 97 25 98 25 Ugyanaz, 50 évre C) sor.........4°/0 98-99-M. lak.­pénzt. közp. jelzálogbank 101-102-1­3., 6-12. kib_______4*/.•/. Ugyanaz, 4., 5. kib. -------4*/.“/. 101 -102-» ......................................4 •/. 98-99-» közs. kötv. 60 évre41/«0/® 100 50 101 .50 » » » ..............4 •/. 96 75 97 25 » » » 70 év. 4*/i°/o 100 75 101 75 » » » 70 évre 4®/. 98 — 99 -Fgyaraz, közs. kötv. 55 éves vf. 10 -®/.-------------------------------4®/. 98 50 99 50 Óra., közp. hitelsz. kötv------5°/* 100 50 101 50 Oittv.-m. b. 40*/■ évre frtban 4°/* 100 25 100 75 Ugyanaz, 50 évre forintban vagy 10010 koronában ..............................4°/, 10110 Pesti hazai első takarékpénztár 100 25 közs. kötv.____________41/*0/* 10125 Ugyanaz, 65 évre_________—4% 98-99­ Ugyanaz, frtban ___________4®/8 98 — 99 — » záloglev. 50 évre 4V«°/e — — — _ » _________4»/» 98 75 99 75 Pesti magyar keresk. bank írtban v. kor---------------------------4«/.•/. 100 25 10125 Ugyanaz___________________4«/. 98 25 9915 Ugyanaz, községi kötvények 501/« 100-101-évre......................... ..........40/.0/. Ugyanaz, visszafizetve 110°/. fo-107-108-rintban_______________«4 V»0/* Pesti magyar keresk. bank közs. 98­ kötv. 60 évre_____________4®/* 99-Pesti magyar keresk. bank közs. 99 50 kötv. visszafiz. 105®/*_____4®/« 100 50 Ugyanaz,75 évre 100 frt-ként áll»°la --- --­— — h) Vidéki és külföldi imtézetek kibocsátásai. Frtokban Albina tak.- és hitelintézet ...5•/• 101 -102-Ugyanaz, 30 évre«.«. ----------5“/* 101-102-Ugyanaz, 40 évre ..._____4*/*°/o 101-102-Aradi polg. takarékp. 40 évre frt v. kor__________________5®/o 99-100-Ugyanaz, 40 évre, vs. 110®/o 5°/* 106 — 107 -Aradmegyei takarékpénzt. 41/*_/» 99 — 100 — Bosnyák - herczegovinai szabad. országos bank 20 évre ___5a/* 105 25 106 25 Ugyanaz, 30 évre ..................5°/« Brassói általános takarékpénztár 105 25 106 25 1 40 évre I. kib.___________5°/­ 102 50 103 50 Ugyanaz, 45 évre II. kib. 4'/.*/• 100 75 10175 Debreczeni első takarékp. 4Va®/• 99-100-Első horvát takarékpénztár 50 évre________________4 •/.•/• 101-102-Erdélyi magy. jelzáloghitelbank, 40 évre......................................5•/. 100 — 101 -Ugyanaz, 40 évre«.._______4*/••/• 99 _ 100-Horvát-szlavon országos jelzálog­bank________frt­v. kor.41/«­/* 101 — 102 — Ugyanaz,köze. kötv.» » » 4»/t®/# 100-101-Ugyanaz közs. kötv. 50 évre 4°/­ 98-99 -Nagyszebeni ált. takarékpénztár 31»/. évre, vf. 110*/._______5*/. Ugyanaz, 40 évre, vf. 106*/....5*/. 110-112-110-112­ Ugyanaz, 40 évre, III. kib. fo­rintban v. koronákban___5®/« 103 50 104­ 50 Ugyanaz, 35 évre, IV. kib. 41/«­/# 101 50 102 50 Ugyanaz, 60 évre, V. kib. «.4% 98 50 99 50 Nagyszebeni földhitelintézet ...58/« 102 50 103 50­­ VI. kib---------------4'/."/• 10125 101 75 » 50 évre VH. kib. «.4°/­ 98 50 99 50 Osztr. földhitelint. ny.­k.___3°/* 153-158-Temesvári első lak.-pénzt. 4'/,•/• 100-101 -Ugyanaz, 40 évre, G) s­orozat 4*/«#/. 100 60 10160 Ugyanaz, 40 évre, D) sorozat 4®/0 — — — — IV. Elsőbbségi kötvény k. Adria magy. kir. tengeri hajózási részvény társ. frtban ___4 */*•/• 100 75 10175 Budapesti közúti vaspálya-tár­saság_____________________4 •/• 100 25 10125 Budapesti vill. vár. v. r.­t.v.4°/t 96­ 96 50 Budapest-pécsi vasut _______4*/. 97 50 98 50 Déli vasút, a. kir. márkiban, 100 márkánként «.«....«. «.4®/« 111-113-Déli vasút 1900. kib. 100 fran­konként__________________4°/. _ _ Első cs. kir. sz. dunagőzh. Kara. frtban ___________________6°/« _ _ _ _ Kassa-oderbergi vasút 1889. fo­rintban ________________4°/. 99-100-Ugyanaz, 1889. aranyban 100 márkinként ______««„1*/. 118-119 -Ugyanaz, 1891. frtban_____4“/• 99-100-» 1891. aranyban 100 márkinként____________4 •/. 118-119-Ugyanaz (osztr. von.), 1889. fo­rintban _________________4«/. 100 50 10150 Magyar folyam- és tengerhajó­zisi r.-t._______________4./.*/. 100 60 10160 Magyar-gácsorsz. v. I. kib. fo­rintban________ ______ .«5°/* 110-111 — Ugyanaz, II. kib. frtban___5°/* no-111 — » ezüst frtban ________4°/» 99-100­ Magyar nyug. vasut (székesfehér­vár—győr—gráczi vonal) «.5°/» 102 50 103 50 Ugyanaz, 1874. kib. ^„__.5«/, Osztrák-magyar anam«., 1883. 102 50 103 50 ar., 100 márkánként ______4°/, _ _ Ugyanaz, X. kib., 1885. ar., 100 frankonként___________ «,3°/B_ _ _ _ Torontáli helyi é. vasutak 4»7«®/* 96 25 97 25 Az T—XIT. alatt jegyzett érték­­papírok árfolyama darabonként koronában értendő. V. Bankok részvényei. Angol-osztrák bank«.«.«.«. «.5®/* 283-285 — Budapesti Bankegyesület r.-t. « 103 — 108 — Első magyar iparbank «.«.«.5®/« 352 — 357 — Fiumei hitelbank «.«.«.«..« «.5®/# 125 -128 -Budapesti giro- és pénztár-egy­let_____________________4 •/. - --Hazai bank-részvénytársaság 5°/» 217-219-Hermes magyar ált. váltófizlet részv.-társ _____________.4*/. 300-320-Horvát kereskedelmi bank«.«.«. - -Horvát leszámítoló bank______ -— -Horvát-szlavon orsz. jelzálogba®/« 245 -250-Utolsó árfolyam pénz ára koronaérték 465-— 80075 80125 532-532 50 560-1840-564 - 1880-467 -468-1070 -1100 -677 - 1630 — 2887 - 558-677 50 1640 — 2897 — 560-228- 200- 212 — 4­3 — 2472 — 642 — 1730 — 16600- 8300 _ 230- 220- 220- 459- 2485 _ 647 — 1750 _ 16700— 8350 _ 425__ 435 _ 770 — 800-8050 — 242 — 8100 _ 244 — 350-354-240-250-2050-2100-350 — 175 — 1205 — 430 — 220- 795 _ 375 _ 463-1 1 1 1 1 1 1 1 iifisis s 315 — 325 -110-120-252-256-170-180-565 — 100 — 245 — 1060 — 498 _ 180 | 338-177-51­9 — 318 — 575 - 105 — 250 — 1100 — 500- 150- 183 — 341- 180- 592 — 320 — 150-168-184 -289 — 187 _ 291 _ 3100-3130 — — — -- --­­ --- --­-- ---213 — 223 | - -- -516-343-517 _ 353-94 _ 104 _ 200 -205-1 1 1 -1 1 1 MIMI 2375- 630 — 2425-640-390 — 440 — 325 — 225 — N­ 1 II ii518 750-2600-800 - 2700-475-495-értékpapírok Utolsó árfolyam pénz ára koron­aérték I—IV. alatt Jegyzett érték­­papírok árfolyama 100 koronám­­­ént értendő, ha koronára, 0. v­­agy ez Sntre atöl; 60 forinton­­ként, ha aranyforintra vagy lengdl pántra; 100 márkánként, ha márkára ér 100 frankonként, ha frankra átél. I. Államadósság. a) Magyar államadósaig. Aranyjáradék, 100, 500, 1000 ar. frt névért, drb adóm., 50 ar. forintonként--------------------4®/* van/járadék, 10,000 ar. frt név­ért. drbokban, adóm. 50 ar. forintonként ............... — «.4®/* aranyjáradék, adóm., 50 ar. fo­rintonként decz. köz. «. ... «.4°/p Coronaért. járadék, adóm. 31/«0/* » . 1­4*/­ ugyanaz, decz. köz. «. «.«.­­.4®/» rgyanaz, decz. vég. --------~-4®/á­llamk. vask. czelj. arany, adó­mentes _____«.... ~. — --------3°/«­870. évi nyereményk., 100 frtos drb_________100 frt b= 200 K 'gyanaz, 50 frtos drb, 50 frt = 100 K ......----------------------------­horvát-szlavon regálo-kirt. köt­­vény, adómentes ......... ...41/50/* Magyar földteherment. kötvény, adómentes______«_______4*/* • orvát-szlavón földtehermentesí­tési kötvény, adómentes-----4*/. Tiszai és szegedi nyer.­kölcsön, adóm., 100 frt — 200 K«.«.4®/. (orvát-szlavon jelzálogos föld­­váltsági kötvény--------4®»/«»®/. b) Osztrák államadósság. ionvertált adómentes koronajár. január—július-----------— -.4•/• Konvertált adómentes koronajár. május—november............ «.4®/• Ügy­esí­tett járadék papírban feb­ruár—augusztus «....-----4•/»*•/• Egyesített járadék ezüstben áp­rilis—október «.«.«.«.«.4®/u®/# aranyjáradék, adóm., ar. frtban, 50 ar. forintonként «. «. «. «.4®/­ Coronaértékű járadék «.«.«.4®/» 11 a mse­raj­egyek : 1860. évból, 500 forint o. é. * 1000 K--------------------------4•/, 1860-ból, 100 frt o. é.«1 200 K 4«/, 1864-ből, 100 frt o. é. * 200 K 384-ből, 50 forint o. o. — 100 K n. Egyéb közkölcsönök. Bolgár államvasuti zálogkölcsön, aranyban, 50 al. irtonként 6®/« ^osnyák-herczegovinai orsz. k. 1895. évből_______________4®/. osnyák-herczegovinai orsz. vas. kölcsön 1898. évről «. «. «.4»/.*/» ugyanaz, 1902. évről «. «. «.4*/••/• Budapest székes főváros kölcs., adómentes 1897. évről«. «.*«4®/» ugyanaz, 1903. évről «.«.«.«.4®/» "ernes - bégavolgyi vizszabályo­­sási társ. kölcsöne «.«.«. «.4*/* (11. Záloglevelek és Mi­­kölcsönkötvények. a) Budapesti Intézetek kibocsátásai. felvárosi Uk.-pénzt. r.-t. 41/«"*/» gyanaz «.«.«.«.a««.«.«.*«41/4•/• Egyesült budapesti fővárosi ta­karékpénztár frtban v. k. 4*/■•/• Egyesült budapesti fővárosi ta­karékpénztár --------------«. «.4®/. anz és társa vasönt. és gépgyár r.-t. kölcsönkötv._______4»/.®/, Cisb. orsz. földhitelint. 34 éves, forintban ▼. koronában«. «.5®/, Jgyanaz 1 601/« éves «.«.«.«.«.5®/, j­gyanaz,501/« é. f.-ban v. k. 4*/■•/# Jgyanaz 65 /■ é. f.-ban ▼. k. 4•/•. magyar agrár- és járadékb. r.-t szóló kötv. _______________4®/ Jgyanaz, vas. járadékkötvény 4®/^ Jgyanaz, járadékjegy visszafiz* 102®/.-----------------------------4 V.®/* Jgyanaz, záloglevél «.«. «,4V«0/ angy. ált. köszönb. r.-t. els. kötv' 41 évre 100 frankonként 4•/../• magyar ált. takarékpénztár r.-t-50 évre______________„«4•/• igyanaz, 65 évre_ 4*/* l. földhitelint. 41 évre frtban 4•/• a­­ 50 » 4*/. 9 . 63 a ««3*/■•/• a a azab. éa talajjav. frt 4“/. magyar helyi ardeka vasúti kttv, 50*/. évre _«_«frtban 4'/.•/• igyanaz, 50 évre a 4»/. a 50 a vf. 105»/.___4»/. M agyar jelz.­hitelb. frtban 4*/.•/• igyanaz 50 évre­­i'/.*/. a, a _________ frtban 4•/. ‘ a 50 évre 1. «or. 4*/­ a 50 a _____________4«/’ a 85 a 4*/* a kiás kötv. 50 év. frt 4*/••/’ a a a 50 a _4 •/.•/ a a a 50 » frt —4»; a 50 évre vs. HO*/. — _4*v a 50 a 4^* a 60 a 100 frank. „3'/.7 a nyer.­kötv. frtban _4“* a asztr. felülb. 4•/• a nyer.­kötv. 200 k. db 3•/• □gyanaz. 2000 kor. db HIB 3•/• 11875 118 75 118 75 18 75 98 15 9815 82 — 206 — 206 -10150 98 20 98 50 162 — 101-99 50 99 50 100-100-120 — 100-156 — 185 75 274 — 274 — 113 -96 25 101-101-96 25 96 25 97 50 100 50 99 50 100 25 98 — 101-102 50 102 50 101 — 98-96 75 98 30 10175 100 75 98- 98- 100- 99 40 88 95 98 60 100 — 95-97- 100 25 100 25 98 25 98 25 98 25 98 25 100- 100 — 98- 10125 130 50 135 50 113 50 108 50 118 25 119 25 119 26 89 25 98 55 98 35 83-209- 209- 102 50 99 20 99 50 164-102-100 — 100 — 100 50 100 50 120 50 100 50 157 — 187 75 279 — 279 — 114 — 97 25 102-102-97-97-98 50 99-102-97 75 99 30 102 75 10175 99-99-101-100 40 89 95 99 60 101-96 98- 10125 10125 99 25 99 25 99 25 99 25 101 — 101 — 99 — 102 25 99 132 50 139 50 115 50 110 50 Értékpapírok Magyar agrár- és járadékb.r.­t.5*/« Magyar általános hitelbank...5®/* Ugyanaz, decz. köz.___«. «.5®/a Magyar jelzáloghitelbank... «.5®/« Ugyanaz, decz. köz. «.«.«.«.«. 5•/. Magyar kereskedelmi részvény­társaság ................«.«....5®/a M. kir. szab. osztálysorsj. r.-t. 5°/a Magyar lesz. és pénzv. bank 5*/# Ugyanaz,decz. köz. «.«.«.«. «.5°/* Magyar takarékpénztár központi jelzálog-bankja ... «.«.«.«. «.5°/« Osztrák hitelintézet... «.«.«. «.5®/0 Ugyanaz, decz. vég. «.«.«.«.5®/# Osztrák-magyar bank «.«.«. «.5®/* Pesti magyar keresk. bank «.5°/« Unionbank «.«.«.«.«.«.«.«.«.5®/# VI. Takarékpénztárak részvényei. Belvárosi takarékpénztár «. «.5®/­ Budapest III. ker. takarékp. «. Budapest-Erzsébetvárosi tkp.«.«. Budapesti tkp. és o. zálogk. r.-t. Egyesült bpesti főv. takarékp.«. Magyar általános takarékpénztár Magyar­orsz. közp. takarékp. «. Pesti hazai első tkp.-egyesület«. » id. jog. jegy. »/■ részv.-re VII. Biztosító-társaságok részvényei. Bécsi biztositó társaság«.«.«.5®/* Bécsi élet- és járadék­biztositó intézet «.«.«._____ 5®/# Első magyar általános biztositó társaság ...________.«.«.«.___ »Fonciérec, pesti bizt. int. «.5®/# Magyar jég- és viszontbiztosító részvénytársaság _______ «.5®/» »Nemzeti« baleset biztositó rész­vénytársaság _____________5•/• Pannónia viszontbiztosító in­tézet «.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«. VIII. Boxmalmok részvényei. Borsod-miskolczi gőzm. r-t. «.«. Concordia-gőzmalom részv.-társ. Első budapesti gőzmalom r.-t. «. Erzsébet-gőzmalom-társ. «.«.«.«. Lujza-gőzmalom r.-t. ________ Pesti hengermalom-társaság «.«. Pesti moln. és sütök gőzm­. r.-t. Pesti Victoria-gőzmalom «.«.«.«. IX. Bányák és téglagyárak részvényei. Budapest-szentlőrinczi téglagyár Egyesült tégla- és czementgyár részv.­társ.____________.-.5*/« Északmagyar egyesült kőszénb. és Iparvállalat__________5«/. Esztergom-szászvári kőszénbánya részv.-társ._________ «.5®/» Felsőmagyarországi bánya­­és kohóma részv.-társ._____«.5•/. »István« téglagyár r.-t. _______ Kis-Sebesi gránitbányák r.-t.«.«. Kőbányai gőztéglagyár r.-t. «.«. Kőszénbánya és téglagyár r.-t.«. Lechner rákosi téglagyár r.-t. «. Magyar asphalt részv.-társ. «.5®/, Magyar ált. kőszénbánya r.-t. 5®/f Magyar kerámiás gyár r.-t.«.5®/a Salgótarjáni kőszénb. r.-t.«.«.5°/* Újlaki tégla- és mészégető r.-t.«. X. Vasnevek és részvényei. Első magyar gazdasági gépgyár részv.­társ._____________.«5®/» Danubius - Schoenichen - Hartm.­­féle hajógyár részv.­társ. «.5°/* Fegyver- és solgár r.-t.___5®/» Ganz i.0 barna vasöntöde részv.­társ. _____________________ Magyar-belga fémipargyár részv.­társ. eta. ____________________ Magyar vaggon- és gépgyár r.-t. Nadrági vasipar-társulat «.«.5®/# »Nicholson«-gépgyár részv.-társ. Rimamurány-salgótarjáni vasmű részv.-társ. _____________5®/a Rimamurány-salgótarjáni vasmű részv.-társ. decz. köz. ~.«115*/e Schlick-féle vasönt. és gépgyár Teudloff és Dittrich gépgyár rész­vény-társaság _______ «.5®/» Weitzer J. gép-, vaggongyár részv.-társ. _____________«.5®/» XI. Könyvnyomdák részvényei. »Athenaeum« irod. és nyomd. r.-t. Franklin-társulat «.«.«.«.«.«.«. » . «.«.«.____ »Pallas« irodalmi és nyomdai r.-t. Pesti könyvnyomda részv.-társ.«. Révai testvérek irod. int. r.-t. XII. Különféle vállalatok részvényei. Általános osztr.-magyar légszesz­társulat _______ «.5®/« Által. nagyonkölcsönző társ. 5*/» »Apolló« kőolajfinomitó-gyár r.-t. Bihar-Szilágyi olajipar r.-t. «.«. Brassói cellulose-gyár r.-t. «.4*/» Budapesti ált. villám, r.-t. «.5®/» Első magyar betűöntőde r.-t. «. Első m. gyapjúmosó és bízom. részv.­társ._______________ Első magyar részvényserfőződe«. Első magyar sertéshizlaló renav.­­társaság «.«. «.«.«.«.«.«.«.«.«. Értékpapírok Első magyar szálloda r.-t. «.«.«. Első pesti spódium- és enyvgyir részv.-társ________________ Fiumei rizshántoló és rizskem.­gyár ----------------------------------­Gschwindt-féle szeszgyár ___ «. »Hungária« műtrágya- és kénsav­gyár ______________________ Kábelgyár részvény­társaság «.«. Kőbányai polgári serfőzö r.-t. .« Magyar c­ukoripar r.-t.____4®/. Magyar fém- és lámpa-árugyár részv.-társ. ................................. Magyar ruggyanta-árugyár r.-t. Magyar vasúti forg. r.-társ. «.5®/* Magyar villamossági r.-t.«. «.5®/« Mezőgazdasági ipar-rész r.-t. «.4®/­ Nagyszebeni villamosmű r.-t. «. Nemzetk. villamossági társ. «.5°/* Nemzetk. vagyonkölcs. r.-t. ...5­/» Neuschloss.-f. nasici tanningy. és gözf. r.-t. ----------------------------­Orsóval petróleum-gyár r..t. 5®/* Szegedi kenderfonógyár r. -t.«.«. Sziszek­ tárházak részv.-társ. «. Törökbir. dohány egy­ed. r.-t. 5®/# XHI. Közlekedési vállalatok részvényei. Adria magyar királyi tengeri hajózási r.-t. ____________5®/. Aradi és csanádi e. v. r.-társ. törzs-r. ...................... Baja-Zomf­or-Ujvidéki ~h. é.^v*. részv.-társ. els. r. «.«.«._____ Barcs-Pakráczi vasút els. r.«.5®/« Bpesti közúti vaspálya-tára. ...5®/0 » » » decz. kör« 5®/e * * » élv. jegy .««. Budapesti vili. városi v. r.-t. 5*/» Ugyanaz, élv. jegy___________ Budapest-szentlőrinczi h. é. vili. vasút részv.-társ. «.«.«.«. «.5®/* Budapest-ujpest-rákosp. villamos vasút részv.-társ. «.«.«.«.«.«. Déli vasút___________.«.«.«.5®/#­­ » decz. vég. «.«.«. «.5®/* Első ca. és kir. szab. dunag.-t. 5°/* Fejér- és Tolna vm. h. é. vasút részv.-társ. elsőbbségi r. «.5®/, Gölniczvölgyi vas. r.-t. e. r. 5®/* Kassa-oderbergi vasút«. «. «. «.4°/# Kassa-Tornai h. é. v. r.-t. els. r. M. folyam- és tengerh. r.-t. 5®/, Magyar-gácsországi vasút«. «.5•/• Magyar helyi érd. vasutak r.-t. Magyar nyugoti vasút_____5•/• Máramarosi sóvasut els. r. 4*/*•/• a » tőrzerészv. * » B) » Marosvásárh.-szászrégeni v. els. r. Osztrák-magyar államvasut «.5®/# * » » decz. vég. 5®/, Pécs-barcsi vasút ...____.«.«.5®/, Szent-Lőrincz-Szlat.-Nas. h. é. v. elsőbbségi r.__________ Temesvár-Mód. h. é. ▼. r.-t.""*. r. XIV. Sorsjegyek. Bazilika sorsjegy _____________ Bazilika sorsjegy osztrák felül­bélyegzéssel ......... Bazilika sorsjegy nyereményjegy Bécsvárosi nyer.-kölcsön 1874. évből ________________________ Budavár­osi sorsjegy ____________ Budavárosi sorsjegy osztr. felül­bélyegzéssel _________________ Erzsébet királyné Sanatorium sorsjegy............................................ »Jó szív« egyesületi sorsjegy«.«. »Jó szív« egyes, sorsjegy osztrák felülbélyegzéssel____ Magyar jelzálog-hitelb. nyer.-jegy Magyar jelzálog hitelbank nyere­ményjegy osztrák felülbélyeg. Magyar vörös-kereszt sorsjegy «. Magyar vörös-kereszt sorsj. osztr. felülbélyegzéssel_______.«.«.«. Ugyanaz, nyeremény-jegy «.«.«. Olasz vörös-kereszt sorsjegy____ Olasz vörös-kereszt sorsj. osztrák felülbélyegzéssel«.«.«.«.«.«.«. Osztrák földhitelint. nyer.-jegy«. Osztrák vörös­ kereszt sorsjegy «. Osztrák hitelintézeti sorsjegy«.«. Pálffy sorsjegy.« _______________ Szerbiai nyer.-kölcsön, 100 fran­konként 2°h kamat 1903. évi január 14.«.____________ ___ Szerbiai nyer.-kölcsön, 100 fran­konként (osztr. felülb.) 2®/» ka­mat 1904. január 14. _______ XV. Pénznevek. Arany, magyar v. osztr.vertdrbk. » » » » ker. » » » » » 8 frtos» » 20 frankos.«____ » » 20 márkás_____ » » török aranylira «.«.«.» Német birodalmi vagy egyen­értékű bankjegy (100 márka) Franczia bankjegy (100 frank)«. Olasz bankjegy (100 lira) «.«.«. Papirrubel darabonként «.«.«.«. Román bankjegy (100 lei) «.«.«. Szerb bankjegy (100 ezüst dinár) XVI. Váltók árfolyama (látra). Amsterdam ............................. 3°/, Brüssel ...................................... 3«/, London ..................................... 3°/# New-York................................ 5«/» Német bankpiaczok ............ 5•/* Olasz bankpiaczok ........... 5•/# Paris ....................................... 3®/, Svájczi bankpiaczok........... 4*/t®/« Szentpétervár ................... 61/**/« Utolap arfolyamz pénz árú koronaőrtése 500-510 -215 — 235 -2800 -2900 -975 -1000 — 280-285 -485-515-308-312-188­-1890 -272 — 277-370 — 390 -369 — 373 -301 — 304 — --- -­_ 810-840 -610-620 -500-520 -320-340 ---- --­-- --775 — 825 ---- --­-- --333-335-464 -466 -200 -204-—_ _ _ 408-410---- — -- --564 50 565 — 325 — 345 — 339 25 339 75 115-120 -- -- -184-188---- --­-- --88-89-890 — 900-122 25 126 25 200 — 210 -380 — 385-380-390 --- --­--- --407 -409--- --­-- --409-411-200-206 -103-103 — — — 653 -653 50 435-438-— 145-19 50 21 50 20 50 22­ 50 6 -8 — 530-540-156 — 165-162-175­ 8 75 9 75 9 75 10 75 9 75 10 75 44 -47 — 45-50-27 50 29 50 28 50 30 50 9 — 11­­42-44 -45 — 45 25 77 — 82-54 — 56 -482-492 — 160-170-90-95 -95-100 — 1135 1143 1127 1133 19 05 1911 19 05 1911 23 50 23 58 117 50 117 80 95 22'/. 95 52'/. 95 20 95 50 254 255 9315 93 85 93 75 94 50 198 80 199 20 239 9-239 90 490 — 498 — 117 50 117 80 95 21 95 50 95 20 95 45 95 05 95 30 1 — Badkont, 1904. Nyomatott a Athenaeum r.-t. könyvnyomdájában. (Vll. Kerepesi­ ut 64. sz.)

Next