Budapesti Közlöny, 1904. december (38. évfolyam, 276-300. szám)

1904-12-02 / 277. szám

Budapest, 1904. 277. szám. Péntek, deczember 2. BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY. LAP. IL a »Hiv­italos Értesítő« és az­­Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... .40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal , VET., Kerepesi-út 54., Ath­enaeum-épület. Edófizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitéő-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—800 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. M­­agánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (ille­t­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kérős minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Schranz János, a pesti német ágostai hitvallású evangélikus egy­házközség lelkészének, az egyház és tan­­ü­gy terén szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1904. évi november hó 27-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Föld­mivelésügyi magyar ministerem elő­terjesztésére Szántó Menyhért és dr. Szom­jas Lajos ministeri titkárokat osztály­­tanácsosokká kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1904. évi november hó 27-én. Ferencz József s. k. Tallián Béla s. k . császári és apostoli királyi Felsége, föld­­mivelésügyi magyar ministerének előterjesztésére, Gödöllőn 1904. évi november hó 23 án kelt leg­felső elhatározásával Dezsényi Béla gazdasági intézőnek a jószágigazgatósági titkári czimet és jelleget legkegyelmesebben adományozni méltóz­­tatott. A m. kir. igazságügyminiszer Csillag László­­szegedi kir. törvényszéki aljegyzőt a szegedi kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Dürr Mór pozsonyi kir. törvényszéki joggyakornokot a po­zsonyi kir. törvényszékhez és dr. Horváth Zoltán budapesti lakos, ügyvédjelöltet a sárbogárdi kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Merényi Ignácz okleveles tanítót a perecsenyi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szakács János okleveles tanítót a bégamonos­­tori állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ürmösi Gábor okleveles tanítót az abrudbányai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lukács Dénes okleveles tanítót a szilágykövesdi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Leopold Miksa okleveles tanitót a hódosi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Róna Sándor okleveles tanitót a kiszsámbok­­réti állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szlatinszky Antal kiszsámbokréti állami elemi iskolai tanítót az orechoviczai állami elemi népis­kolához jelen minőségében áthelyezte. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök F­o­g­a­r­a­s vármegyében az alsó-porumbáki anyakönyvi kerületbe Motok Je­romos segédjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök K­o­l­o­z­s vármegyében a bogártelki anyakönyvi kerületbe Vincze Jánost, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető - helyet­tessé nevezte ki. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Krassó-Szörény várme­gyében a greováczi anyakönyvi kerületbe Codreán János helyettes körjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. A belügyministerium vezetésével megbízott m kir. ministerelnök Nagyküküllő vármegyében a nagyselyki anyakönyvi kerületbe Szikszai Bó­dog segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé ne­vezte ki és őt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. __ A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök N­y­i­t­r­a vármegyében a nádaséri anyakönyvi kerületbe Diehl Árpád helyettes körjegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a német prónavidékibe Drexler Győző segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. pénzügyminister Vogel Antal foga­­rasi díjtalan pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minőségű segélydíjas m. kir. pénzügyi számgya­kornokká nevezte ki a brassói m. kir. pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőség fogarasi kirendeltségéhez. A debreczeni királyi Ítélőtábla elnöke, az 1897 : XXXIII. t.-cz. 2. §-a értelmében, az 1905. évre a szatmár-németii királyi törvényszéknél szervezett esküdtbiróság elnökévé dr. Papolczy Gyula kir. ítélőtáblái bírói czimmel és jelleggel felruházott kir. törvényszéki bírót, helyettesévé pedig Szabó József kir. törvényszéki bírót je­lölte ki. A kassai kir. ítélőtábla elnöke a kassai kir. törvényszéknél szervezett esküdtbiróság részére az 1897 : XXXIII. t.-cz. 2. §-a alapján az 1905. év tartamára elnökül Sziráky Barna kir. tör­vényszéki elnököt, helyettes elnökül pedig dr. Bessenyey Béla kir. törvényszéki bírót jelölte ki. A pozsonyi kir. Ítélőtábla elnöke az 1897. évi XXXIII. t.-czikk 2. §.­alapján a trencséni kir. törvényszékhez mint esküdtbiróságh­oz elnökké Hajdú Géza kir. törvényszéki elnököt, elnökhe­lyettessé pedig Szürnyeghy Mihály kir. táblai bírói czim- és jelleggel felruházott kir. törvény­széki bírót jelölte ki. A kaposvári kir. törvényszék elnöke az 1897 : XXXIII. törvényczikk 2. §-a alapján közzé­teszi, hogy a kaposvári kir. törvényszéknél szer­vezett esküdtbiróság elnökéül az 1905. évre Kisfaludy Ákos kir. törvényszéki biró, helyet­teséül dr. Harkay Sándor kir. törvényszéki biró jelöltetett ki. A beszterczei m. kir. pénzügyigazgató Pap Izidor naszódi lakost a naszódi kir. adóhivatal­hoz díjtalan gyakornokká kinevezte. A szolnoki m. kir. pénzügyigazgató Szücs Imre kőhalmi díjtalan adóhivatali gyakornokot a tiszaroffi kir. adóhivatalhoz segélydíjas adó­hivatali gyakornokká nevezte ki. A sátoraljaújhelyi m. kir. pénzügyigazgató Vágó Dezső díjtalan adóhivatali gyakornokot a királyhelmeczi kir. adóhivatalhoz ideiglenes mi­nőségű díjas gyakornokká kinevezte. A sátoraljaújhelyi m. kir. pénzü­gyigazgató Troj­a Imre sárospataki lakost a homonnai adóhivatalhoz ideiglenes minőségben díjtalan gyakornokká kinevezte. A kecskeméti kir. törvényszék elnöke Hegedűs Miklós kecskeméti kir. törvényszéki állandó napi­­dijas szolgát, Földesi Gyula újpesti és Laki Imre bajai lakost, igazol­vány­nyal ellátott volt csendőröket a kecskeméti kir. törvényszékhez III-ad osztályú hivatalszolgákká kinevezte. A m. kir. ministerium folyó évi november hó 21. napján tartott ülésében, az 1890: XXIX. t. sz. 2. §-a alapján, törvénykezési tekintetben a zombori kir. törvényszék kerületén belül az apa­tini kir. járásbíróság úgy is mint telekkönyvi hatóság területéhez tartozó Szilberek községet a hódsági kir. járásbíróság úgy is mint telekkönyvi hatóság területéhez csatolta át. Ezen rendelet 1905. évi január hó 1-ső napján lép hatályba. A lap mai számához egy és egynegyed év­e Hivatalos Értesítő ) van csatolva.

Next