Budapesti Közlöny, 1904. december (38. évfolyam, 276-300. szám)

1904-12-02 / 277. szám

2 Végleges kimutatás a magyar korona országainak szesztermeléséről és szesz forgalmáról 1904. évi október havában és 1904. évi szeptember hó 1-től bezárólag 1904. október hó végéig terjedő idő alatt. Kezdőleges szeszkészlet az 1904/1905. termelési időszak kezdetén (1904. szeptember 1-én). Ideiglenes adat a függő szállítások levonásával. a kisebbbik adótétel alá eső 116.121 hl. 52 1. a nagyobbik » » » . 51.478 hl. 46 1. Fenmaradt szeszkészlet az 190 /190 . termelési időszak ... negyed végén — hl. — 1. Budapesten, 1904. november hó 30-án. A m. kir. pénzügyministeri számvevőség szeszadóügyi csoportja. -------■ " ................................................... .kén­t 1904. október havában 1904. szept. 1-től bezárólag 1904. okt. végéig. hektoliter-fokonként a fogyasz­tási adó hektoliter-fokonként a fogyasz­tási adó kisebbik nagyobbik Összesen kisebbik nagyobbik Összesen tétele alá eső tétele alá eső tiszta alkoholmennyiség I. Termelési adó. Hl. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. 1. Termelési adó alá eső szeszfőzdék által terme­lésre bejelentetett .....................................­ ............­ ...... 25.815— — — 25.815— 43.858— — — 43.858— H. Fogyasztási adó. 2. Termeltetett szeszfőzdékben ................................... 3. Bevételeztetett fogyasztási adóval terhelten szesz-— — — — 77.515— — — — — 126.207— szabadraktárakká nyilvánított szeszfinomítókban és szeszszabadraktárakban....................................... 34.662 10.346_ 45.008 __ 58.104 .­­15.186 —­­ 73.290_ 4. Elszállittatott a fent említett vállalatokból: a) a fogyasztási adó lefizetése mellett .............. b) a fogyasztási adóval terhelten: 56.763— 307— 57.070— 111.848­­.212— 113.060— aa) a magyar korona országaiban levő vállalat 62.560 fok részére .................................................... 37.456— 10.549— 48.005— — 16.935— 79.495— bb) a vámvonalon át való kivitelre .......... ...— — 740— 740— — — 1.989— 1.989— cc) másnemű adómentes felhasználásra ...... 3.420— 7.572— 10.992— 6.624— 15.008— 21.632— dd) kiviteli czikkek előállítására ..................— — — — — — — — — — — — Hirdetmény szakiskolai felvételre. 92.525. szám. A gödöllői baromfi-tenyésztő munkásnőket képző m. kir. iskolán 1905. évi január hó 15-én kezdődő egy éves tanfolyamra ezennel pályázat hirdettetik. A tanfolyam czélja kizárólag női növendéke­ket a baromfitenyésztés minden ágában általában, de különösen nagyobb baromfitenyésztési telepek körül előforduló mindenféle munka ellátására gyakorlatilag kiképezni. Az iskola a m. kir. földmivelésügyi minister felügyelete alatt áll. Az oktatás főleg gyakorlati; a növendékek az iskola telepén előforduló és a baromfi-tenyésztéssel kapcsolatos mindenféle munkát végezni kötelesek. Felvétel iránti bélyeges kérvények a m. kir. földmivelésügyi ministerhez czimezve, az iskola vezetőségénél Gödöllőn legkésőbb folyó évi deczem­­ber hó 20-áig okvetlenül benyújtandók. Hiányosan felszerelt vagy elkésve benyújtott kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Felvételi feltételek: 1. 16 évet betöltött és 30 évet meg nem ha­ladt életkornak igazolása (születési bizonyítvány); 2. erős, egészséges testalkat igazolása orvosi bizonyítvánnyal; 3. a magyar nyelv tudása; 4. annak igazolása, hogy a belépni óhajtó, irni­­olvasni tud (elemi iskolai bizonyítvány); 5. kiskorúaknál szülői vagy gyámi beleegyezés ; 6. védhimlőoltási bizonyítvány. Megjegyeztetik végül, hogy az iskolánál ez idő szerint 10 hely van rendszeresítve, melyek egyenként 480 korona állami ösztöndíj élvezeté­vel vanak egybekötve. Részletes felvilágosítás Gödöllőn, az iskola ve­zetőségénél nyerhető. Budapesten, 1904. évi november hó 25-én. 2—­ M. kir. földmivelésügyi minister. A »D­ebreczeni sütőm­un­k­á­sok egye­sül­eté«-nek alapszabályait a m. kir. belügymi­nister a f. évi 89.983. szám alatt láttamozta. A »Nagyszentmiklósi magyar tár­saskör« alapszabályait a m. kir. belügyminis­ter a f. évi­ 97.590. szám alatt láttamozta. A »Csongrádm­egyei községi jegyzői e­g­y­l­e­t« alapszabályait a m. kir. belügyminister a folyó évi 107.362. szám alatt láttamozta. Az »Alsó­szemerédi katholikus ol­vasókör« alapszabályait a m. kir. belügymi­nister a f. évi 110.548. szám alatt láttamozta. A »Koronkai ev. ref. temetkezési társulat« alapszabályait a m kir. belügymi­­nister a f. évi 110.670. szám alatt láttamozta. A »Balázsfalva városi és Balázs­­falva falusi román ajkú gör. kath. lakosok első temetkezési egyleté­-nek alapszabályait a m. kir. belügyminister a f. évi 110.780. szám alatt láttamozta. A»Székelyudvarhelyi róm. kath. jel­legű első temetkezési egylet« alapsza­bályait a m. kir. belügyminister a f. évi 111.552. szám alatt láttamozta. A »Nagyborosnyói függetlenségi és 48-as kör« alapszabályait a m. kir. belügyminis­ter a folyó évi 111.590. szám alatt láttamozta. A »H­ont-fegyverneki Chevra Kadisa izraelita egylet« alapszabályait a m. kir. belügyminister a folyó évi 112.492. szám alatt láttamozta. A m. kir. földmivelésügyi miniszer a gödöllői baromfitenyésztő munkásnőket képző m. kir. iskola szervezeti , rend- és fegyelmi szabályzatát folyó évi 92.531/11. szám alatt jóváhagyta. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy a Kabina Ferencz békásmegyeri lakos ügy­véd ellen 477/1904. 1. sz. alatt az 1887. 28. t.-czikk 4. §. d) pontja alapján elrendelt felfüg­gesztés megszüntettetett, s nevezett az ügyvédség­i gyakorlatába visszahelyeztetett. NEMHIVATALOS RÉSZ. «X eg­lyzék­e a „ Jószív «-egyesület sorsjegyeinek, melyek a folyó évi november hó 15 én megtartott sorsolás­nál kihúzottak. (Folytatás.) ______________2 forinttal húzottak: Sorozat Szám Sorozat a 103 N m Sorozat Szám Sorozat Szám 5825 51 5825 52 5825 53 5825 54 5825 55 5825 57 5825 58 5825 59 5825 60 58275 5827 79 5829 41 5829 60 5832 27 5836 67 5837 17 5837 18 5837 19 5837 81 5837 87 5841 79 5842 50 5843 96 5846 22 5846 28 5846 56 5846 98 5847 24 5848 12 5850 64 5851 72 5852 63 5853 46 5853 83 5856 35 5857 52 58594 5860 15 5860 77 5861100 5862 47 5862 63 5862 65 5863 12 5863 25 5866 16 5867 95 5869 28 5870 28 5870 85 5871 13 5871 54 5871 91 5874 23 5874 63 5875 48 5875 89 5877 71 5877 75 5878 73 5879 23 5880 65 5886 71 5889 79 5890 88 5895 15 5895 18 5895 34 5899 29 5902 72 5903 14 5904 27 5904 61 5906 10 5906 59 5908 77 5909 35 5909 44 5911 45 5911 73 5912 43 5919 44 5922 18 5922 67 59242 5924 31 5925 55 593­ 94 5931 18 5933 80 5937 96 5938 81 5939 64 5945 77 5946 19 5946 72 5947 72 5948 18 5949 12 5949 93 5950 23 5950 68 5950 74 5950 77 5951 74 5956 50 5961 35 5965 86 5966 76 5968 99 5970 44 59727 5973 14 5977 44 59799 5987 72 5992 35 5992 86 5993 34 5993 89 5997 63 6004 59 6008 25 6010 13 6010 48 6010 60 6010 79 6011 15 6014 28 6017 50 6017 78 6018 40 6018 64 6018 82 6019 44 60202 6020 63 6020 71 6022 79 6025 17 6027 62 6029 14 6029 21 6029 32 6033 76 6035 79 6036 43 6037 91

Next