Budapesti Közlöny, 1905. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Budapest, 11105. 1. szám Vasárnap, január 1 BUDAPESTI H­IVA­T­A­La­O­SKÖZLÖNY. LAP. .1r- ----------Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű­ mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... .40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. SZKBKE 87.TŐSÉGI IRODA : VI. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : Tv., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. ^Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értegk­oc-ba iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével­­ megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illetik­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniaterem előterjesztése folytán Graenzenstein Béla pénzügyministériumi államtitkárnak sok évi hű, buzgó és sikerdús tevékenysége elismeréséül, a belső titkos tanácsosi mél­tóságot díjmentesen adományozom és e részben Házam és a külügyek ministerét egyidejűleg kellően utasítom. Kelt Bécsben, 1904. évi deczember hő 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán a közügyek és a közgazdaság terén szerzett érdemeik el­ismeréséül: székhelyi gróf Maildth László kamarás és főrendiházi tagnak Szent-Ist­­ván-rendem kiskeresztjét, ehrenfelsi gróf Normann Gusztáv kamarás és főrendiházi tagnak pedig Lipót-rendem lovagkeresztjét, mindkettőnek díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1904. évi deczember hó 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán a pénzügyi közigaz­gatás terén teljesített buzgó szolgálataik elismeréséül: uj-lublói és jakubjáni Probst­­­ner Alfréd főbányatanácsosnak HJ ""a tályu vaskorona-rendemet dij menüm Rády Andor pénzügyministeriumi minisz­ teri titkárnak és alsó-viszokai dr. Gerló-­­czy Gyula pénzügyministeriumi ministeri segédtitkárnak pedig Ferencz József­ ren­­dem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1904. évi deczember hó 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1904. évi deczember hó 30-án kelt legfelső elhatáro­zásával Knaipp Károly főudvarmesteri hivatali főszámtanácsost számvevőségi igazgatóvá legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, az 1904. évi deczember hó 30-án kelt legfelső elhatározásá­val, kiválóan sikeres és hű szolgálataik elisme­réséül, Wendheimi Hoffmann Norbert főudvar­­mesteri segédhivatali igazgatónak a kormány­tanácsosi czímet és jelleget a díj elengedésével, továbbá Nepallek Vilmos udvari szertartási titkár, Bibitsch Gábor számtanácsosnak és Przistau­­pinsky Alajos segédhivatali titkárnak a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, végül Sobota Richárd számvizsgálónak, valamint Adlershauseni lovag Waldhütter Alfréd segédhivatali segédnek a ko­ronás arany érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi deczember hó 22-én Bécsben kelt legfelső elha­tározásával dr. Tóth János, a honvéd központi lovas iskola állományába tartozó I. osztályú ez­­redorvosnak, a m. kir. honvédelmi ministerium­­ban teljesített több évi buzgó és eredményes szolgálatainak elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1905. január 1-ével) kinevezni, tartalékos hadnagyokká a gyalogságnál, a vadász- és utász- csapat­nál, továbbá a vasúti és a táviró ez­redben . (1903. január 1-től számítandó ranggal)­­Sahler János 59. sz. gy.-e.-beli tartalékos hadapród-tiszthelyetest; (1905. január 1-étől számítandó ranggal) a következő tartalékos hadapródokat (tiszhelyetteseket); Bauer- Vogel Gyulát a 83. sz. gy.-e.-ben; Sonntag Adolfot a 31. sz. gy.-e.-ben; Bohrer Józsefet a 20. sz. gy.-e.-ben; Rosenzweig Jakabot a 71. sz. gy.-e.-ben; Miesowicz Szaniszlót a 15. gy.-e.-ben; Alker Antalt a 60. sz. gy.-e.-ben; Borbolyai Gebhardt Ödönt a 76. sz. gy.-e.-ben; Holz Györgyöt a 61. sz. gy.-e.-ben; Arácsi Sámuel jogtudort 46. sz. gy.-e.-ben; Kékessy Lászlót a 60. sz. gy.-e.-ben; Fried Ignáczot a 25. sz. gy.-e.-ben; Zacharkiewicz Károlyt a 45. sz. gy.-e.-ben, a 77. sz. gy.-e.-ben; Szegő Hugó jogtudort a 62. sz. gy.-e.-ben; Samir Alajost a 22. sz. gy.-e.-ben, a 97. sz. gy.-e.-ben; Geiger Emilt a 68. sz. gy.-e.-ben; Godzinski Lászlót a 41. sz. gy.-e.-ben; Babor Károlyt a vasúti és táviró-e.-ben; Schimmel Antalt a 42. sz. gy.-e.-ben; Lipcik Szaniszlót a 98. sz. gy.-e.-ben; Benedik Márkot az 53. sz. gy.-e.-ben; Gorny Józsefet a 33. sz. gy.-e.-ben; Eller Hugót a 72. sz. gy.-e.-ben; Linhardt Edét a 12. sz. gy.-e.-ben, az 53. sz. gy.-e.-hez; Urbanek Antalt az 59. sz. gy.-e.-ben; Weiss Gusztávot a 3. sz. gy.-e.-ben; Breicha Edét a 66. sz. gy.-e.-ben; Kasik Antal bölcsészettudort, szolgálattételre beosztva a bosznia-hercegovinai 4. sz. gy.-e.-hez; Gottlieb Salamont az 57. sz. gy.-e.-ben; Strzárka Mihályt a 13. sz. gy.-e.-ben; Postler Jánost a 81. sz. gy.-e.-ben; Adler Gusztávot a 73. sz. gy.-e.-ben; Ludwig Jánost a 102. sz. gy.-e.-ben; Nagy Ferenczet a 2. sz. gy.-e.-ben; Turkovics Emilt, szolgálattételre beosztva a bosznia-herczegovinai 4. sz. gy.-e.-bez; Ebner Frigyest a 96. sz. gy.-e.-ben; Varga Bélát a 81. sz. gy.-e.-ben; Rosos Józsefet és Dobay Lászlót, mindkettőt a 82. sz. gy.-e.-ben; Lochmann Bernátot a 3. sz. gy.-e.-ben; Lenk Rudolfot a 9. sz. gy.-e.-ben; Kraft Györgyöt a 31. sz. gy.-e.-ben; Rosier Mártont a 70. sz. péterváradi gy.-e.-ben; Hieke Józsefet a 36. sz. gy.-e.-ben; Kertményi Emilt a 9. sz. gy.-e.-ben, a 44. sz. gy.-e.-hez; Hochstaedt Zsigmondot, a 10. sz. gy.-e.-ben; Blavca Hubert­et a 3. sz. gy.-e.-ben; Bab­ovsky Edét a 11. sz. gy.-e.-ben; Görlich Ferenczet a 100. sz. gy.-e.-ben, a 30. számú gy.-e.-hez; Both Jenőt az 5. sz. gy.-e.-ben; Botár Jánost az 51. sz. gy.-e.-ben; Ziszka Kázmért az 58. sz. gy.-e.-ben; Kottler Lászlót a 12. sz. gy.-e.-ben. az 53. sz. gy.-e.-hez; Kassner Pált a 18. sz. gy.-e.-ben; Haas Adolfot a 89. sz. gy.-e.-ben; Alexay Györgyöt a 12. sz. gy.-e.-ben; Liebel Izidort a 23. sz. gy.-e.-ben; Pavelka Artúrt a 3. sz. gy.-e.-ben; Hrdina Jánost a 74. sz. gy.-e.-ben; Kos Ferenczet a 8. sz. gy.-e.-ben; Hartl Ferenczet a 42. sz. gy.-e.-ben; Ane Miksát a 87. sz. gy.-e.-ben; Toslavan Oktaviánt a 62. sz. gy.-e.-ben; Trnka Ágostont a 36. sz. gy.-e.-ben; Wehoffits Józsefet a 10. sz. gy.-e.-ben, a 83. sz. gy.-e.-hez; Man Venczelt, szolgálattételre beosztva a bosznia-herczegovinai 4. sz. gy.-e.-hez; Beránek Ferenczet a 28. sz. gy.-e.-ben; Sustera Miroslavot a 74. sz. gy.-e.-ben; Balus Józsefet az 57. sz. gy.-e.-ben; Székely Ferenczet a 71. sz. gy.-e.-ben; Perce Antalt szolgálattételre beosztva a bosz­nia-herczegovinai 2. sz. gy.-e.-hez, a bosznia­­herczegovinai 4. sz. gy.-e.-hez való beosztás mellett; Trsek Józsefet a 14. sz. gy.-e.-ben; Chamilla Arnoldot a 85. sz. gy.-e.-ben; Müller Józsefet a 8. sz. gy.-e.-ben.; Ksir Venczelt a 74. sz. gy.-e.-ben; Hell Brúnót a 1. sz. gy.-e.-ben, a 47. sz. gy.­­e.-h n; Janda Rudolfot a 36. sz. gy.-e.-ben;­­ Brody Ármin jogtudort az 52. sz. gy.-e.-ben egynegyed iv mellékleten folytatódik. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 8-ik oldalon kezdődik s egy és

Next