Budapesti Közlöny, 1905. február (39. évfolyam, 26-48. szám)

1905-02-01 / 26. szám

Budapest, 1905. 26. szám Szerda, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVAT­ALOS LAP. SzERKESZTŐSÉGI IRODA VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : m . Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat írásit az Eggenberger-féle könyv­­kkereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. , »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... .40 korona Félévre . . .... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előleg­esen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—500 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., 8 három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerel minden­ egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem ■előterjesztése folytán sacci-i dr. Kukuljevic- Bassany Milutin kamarás és Belovár-Kő­­rösmegye nyugalmazott főispánjának a belső titkos tanácsosi méltóságot díjmen­tesen adományozom és e részben Házam és a külügyek ministerét egyidejűleg kel­lően utasítom. Kelt Bécsben, 1905. évi január hó 24-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Szlávi János újvidéki közjegyző és törvényes utódainak, a köz­ügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar nemességet díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1905. évi január hó 27-én Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán dr. Polnisch Arthur nyugalmazott ezredorvos és lőcsei kórházi főorvosnak, a közegészségügy és közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül. Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományo­zom. Kelt Bécsben, 1905. évi január hó 25-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Pora Ferencz, Buda­pest székesfővárosi első kerületi felsőbb leányiskolai igazgatónak, a közoktatásügy terén szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz József - rendem lovagkeresztjét adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1905. évi január hó 28-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Magyar ministerelnököm előterjesztésére Bakos János, a fővárosi közmunkák taná­csának műszaki osztályánál alkalmazott osztálytanácsost ministeri tanácsossá és Zsigmondy Géza ugyanott alkalmazott, osztály­tanácsosi czimmel és jelleggel fel­ruházott műszaki tanácsost osztálytaná­csossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1905. évi január hó 27-én. Ferencz József s. k. Gróf Tisza István s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán dr. Réthy Sándor ökörmezői járásorvosnak, buzgó szolgálata elismeréséül, a koronás arany érdemke­resztet adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi január hó 28-án Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A m. kir. ministerelnök a fővárosi közmun­kák tanácsánál dr. Zubriczky József segédtit­kárt ministeri titkárrá, dr. Czabalay Kálmán és Legeza Pál fogalmazókat ministeri segédtitká­rokká és Molitorisz Gyula számtisztet ministeri számellenőrré kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a vezetése alatt álló ministerium számvevősége tiszti létszámában Schatz Róbert számtanácsost számvevőségi aligazgatóvá, Mlinkó László, Papp Péter és Aggházy Gyula számvizsgálókat szám­­tanácsosokká, Misice József, Pásztory Győző és Hunkár Pál számellenőröket számvizsgálókká, Balogh Alajos, Ebergényi Sándor és Chmilevszky Endre számtiszteket számellenőrökké, Jászai Jenő és Palinay Levente fizetésnélküli szám­tiszteket számtisztekké, ifj. Fodor Imre, Weisz Ödön és Stécfi Ernő díjtalan számgyakornokokat segély­­dijas számgyakornokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Korchmáros Gyula kőszegi kir. járásbirósági telekkönyvveze­tőt jelenlegi alkalmazása helyén a IX. fizetési osztály 3. fokozatába telekkönyvvezetővé ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister ifj. Eder Ödön pécsi kir. törvényszéki jegyzőt a szolnoki kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Kiss Jenő szol­noki kir. járásbirósági aljegyzőt a pécsi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Kisfaludy Mik­lós veszprémi kir. törvényszéki bírót a veszprémi kir. törvényszék területére ,vizsgálóbírói állandó helyettesül rendelte ki. A m­. kir. igazságügyminiszer dr. Róth László, a máramarosszigeti kir. ügyészséghez beosztott bírósági aljegyzőt a máramarosszigeti, Lamberg Ferencz, a temesvári kir. ügyészséghez beosztott bírósági aljegyzőt a temesvári, Sófalvi Zsombor, a nagyszebeni kir. ügyészséghez beosztott bíró­sági joggyakornokot a nagyszebeni, és dr. Szimics Dusán perlaszi gyakorló ügyvédet a pancsovai kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízotta­kul rendelte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Komárom vármegyében a szöllősi anyakönyvi kerületbe Rákóczy Lajos segédjegyzőt, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvve­zető -helyettessé nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök U­n­g vármegyében a sze­­rednyei anyakönyvi kerületbe. Pukács Emil okle­veles jegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. Az eszéki kir. pénzügyigazgatóság Páviánomné Milán vámgyakornok-jelöltet az eszéki kir. vám­hivatalhoz fizetéses vámgyakornokká kinevezte. Az eszéki kir. pénzügyigazgatóság Ribic Bozidar vámgyakornok-jelöltet díjtalan vámgyakornokká az eszéki fővámhivatalhoz kinevezte. A kalocsai kir. törvényszék elnöke a kalocsai kir. járásbíróságnál üresedésben levő III-ad osz­tályú hivatalszolgai állásra Barna Ferencz kis­kőrösi kir. járásbirósági napidijas szolgát ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister 3857/1. M. 1905. számú rendelete, a cs. és kir. közös külügyminister által 1905. évi január hó 29. napján kibocsátott rendelet kihirdetése tárgyában. Az Egyptomban levő cs. és kir. konzuli hiva­talok bíráskodásának korlátozásáról és e bírás­kodás egy részének átruházásáról az ott fennálló vegyes bíróságokra további öt éven át, a cs. és kir. közös külügyminister 1905. január hó 29. napján rendeletet bocsátott ki, melyet a konzuli bíráskodás szabályozásáról alkotott 1891 :XXXI. t.-czikk 18. §-a értelmében kihirdetek. Kelt Budapesten 1905. évi január hó 31. napján. Plusz s. k. Melléklet a kir. igazságügyministernek 3857/1. M. 1905. számú rendeletéhez. A cs. és kir. közös külügyministernek 1905. évi január hó 29. napján kelt rendelete, az Egyptomban lévő cs. és kir. konzuli hivata­lok bíráskodásának korlátozásáról és e bíráskodás egy részének átruházásáról az ott fennálló vegyes bíróságokra további öt éven át. Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége fel­hatalmazása folytán, a monarchia mindkét állama A lap mai számában a­­Hivatalos Értesítőt a 4-ik oldalon kezdődik s egy és fél év mellékleten folytatódik.

Next