Budapesti Közlöny, 1905. március (39. évfolyam, 49-74. szám)

1905-03-01 / 49. szám

Budapest, 1905. 49. szám. Szerda, márczius­­ BUDAPESTI VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : m, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület Sílófizetéseket elfogad és lappéldányokat Árusít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árok : A »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyülési Értesítő« czimű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... .40 korona Félévre .....­­ 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. M­I T­ATALOSKÖZLÖNY. LAP. Szekkeszt­őségi iroda : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalo» Értesitőő-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdeté­sek: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásig 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Jeney Lajos, az »Első magyar általános biztosító társa­ság« igazgatójának, a közgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi czimet díjmente­sen adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi február hó 22-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán malomszegi Elek Pál, a magyar kereskedelmi részvénytársaság vezérigazgatójának, a közgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi czimet díjmente­sen adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi február hó 24-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Steiner Mihály ó-gyal­­lai lakos, földbirtokos és törvényes utó­dainak, a közügyek és közjótékonyság terén szerzett érdemei elismeréséül, a ma­gyar nemességet »péterházi« előné­vvel díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi február hó 22-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. , császári és apostoli királyi Felsége folyó évi február hó 20-án kelt legfelső elhatározásával az Osztrák-magyar bank részvényeseinek köz­gyűlése által ismét megválasztott Suess Frigyes, Wolfram Ottó és Gutmann Miksa lovag főtaná­csosokat ezen minőségükben az alapszabályszerű időtartamra legkegyelmesebben megerősíteni mél­­tóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége a m. kir. pénzügyminiszer előterjesztése folytán f. évi feb­ruár hó 20-án kelt legfelső elhatározásával Omoroviczai Heinrich Alajosnak az­ Osztrák­magyar bank főtanácsosává az alapszabályszerű időtartamra történt megválasztását legkegyelme­sebben megerősíteni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Wagner Adolf szegedi állami főgymn. ideiglenes rendes tanárt rendes tanári minőségében végle­gesen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m kir. minister Tamaska Endre okleveles tanítót a makkosjá­­nosi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Boros Ferencz, Boros Ferenczné zólyomi, Szmo­­larcsek János és Szmolarcsekné Nyegruss Gizella görgényüvegcsüri állami elemi iskolai tanítókat, illetve tanítónőket kölcsönösen visszahelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Mezey Anna okleveles kisdedóvónőt a tótprónai állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hautzné Kneitner Gizella csúcsai állami óvónőt a nagyenyedi állami óvodához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi­ m. kir. minister Scheder Anna tótprónai állami óvónőt a rutt­­kai állami óvodához áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister dr. Gergics Ká­roly nagykikindai kir. törvényszéki aljegyzőt a temesvári kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Déncs Gyula egri kir. törvényszéki telekkönyvvezetőt, jelen­legi alkalmazása helyén, a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába telekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Válihora István bácsalmási kir. járásbirósági segédtelekkönyvve­­zetőt a szegedi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. ministerelnök Wagner Károlyt a fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kor­mányzósághoz irodasegédtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Grbovics Miklós és Padjen Simon végzett joghallgatókat az ogu­­lini pénzügyigazgatósághoz állami végrehajtókká ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. honvédelmi minister dr. Vadász Lóránt budapesti lakost, az államtudományok tudorát, díjtalan ministeri fogalmazó gyakor­nokká nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Békés vármegyében Szabó László köröstarcsai anyakönyvvezető - helyettes hatáskörét a házassági anyakönyv vezetésére és a házasságkötésnél való közreműködésre is kiter­jesztette. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke Schirkhuber Miklós díjtalan joggyakornokot a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. —-------­Az egri m. kir. pénzügyigazgatóság Perger Endre egri adóhivatali dijtáján gyakornokot a hevesi kir. adóhivatalhoz díjas adóhivatal gya­kornokká kinevezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 8269. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Gr­ö­m­ö­r-K­i­s­h­o­n­t vármegye területé­hez tartozó Tornallja községben a f. évi május hó 21. és 22-ikére eső országos vásár ez évben kivételesen május hó 23. és 24-én, a f. évi októ­ber hó 14. és 15-re eső országos vásár f. évi október hó 16. és 17-én, a f. évi deczember hó 2. és 3-ikára eső országos vásár f. évi deczember hó 5-én és 6-án tartassák meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 8.614. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Zala vármegye területéhez tartozó Zalaegerszeg r. t. városban f. évi julius hó 22-ére eső országos vásár ez évben kivételesen julius hó 17-én, a szeptember hó 9-ére eső országos vásár szeptember hó 11-én és az október hó 28-ára eső országos vásár pedig október hó 30-án tar­tassák meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 10.232. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Z­a­l­a vármegye területéhez tartozó Nagy­kapornak községben a folyó évi május hó 1-ére eső országos vásár ez évben kivételesen május hó 8-án tartassák meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 12.708. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Pozsony vármegye területéhez tartozó Nagy Lévárd községben a f. évi márczius hó 12-ére eső országos vásár ez évben kivételesen márczius hó 13-án tartassák meg. A cs. és kir. közös hadügy­minisz­er által kibo­csátott pályázati hirdetmény *) magyar fordítása. Pályázati Hirdetmény a) a katonatiszti árva fiúk nevelőintézetébe, a katonai reáliskolákba, a két katonai akadémiába és b) a katonatiszti leányok nevelő intézeteibe való felvétel tárgyában. *) A közös hadügyminiszer által kibocsátott (német nyelvű) pályázati hirdetmény, valamint a pályázati hir­detményben idézett szabályzat a pályázóknak cs. és kir. katonai nevelő- és képző-intézetekbe való felvétele tárgyá­ban. (Vorschrift über die Aufnahme von Aspiranten in die k. u. k. Militär-Akademien, Realschulen und das Erziehungs-Institut für verwaiste Offizierssöhne) Wienben, a cs. kir. államnyomdában, vagy Seidel L. W. és fia wieni udvari könyvkereskedőnél kapható. A magyar állami alapítványi helyekre nézve külön pályázati hirdetmény bocsáttatik ki, mely szerint az ily helyekre pályázók fölszerelt kérvényei I. évi május 15-éig a honvédelmi miniszerhez nyújtandók be. A fiumei hadtengerészeti akadémiát illetőleg szinté® külön pályázati hirdetmény bocsáttatott ki. A lap mai számához negyed ív melléklet s egy és háromnegyed ív .Hivatalos Értesítős van csatolva.

Next