Budapesti Közlöny, 1905. április (39. évfolyam, 75-99. szám)

1905-04-01 / 75. szám

Budapest, 1905. 75. szám Szombat, április 1. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda : VTL kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : m, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület SHÓfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak , a »Hivatalos Értes itt« és a »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre .... 40 korona Félévre . s .... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap­­ra 60 fillér. A »Hivatalos értesités­be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vag; többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kérdi minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar pénzügyminiszerem előterjesz­tésére megengedem, hogy Dragonescu Dömjén kir. tanácsos, temesvári pénzügy­­igazgató az őt megillető törvényes java­dalmazással saját kérésére ideiglenes nyu­galomba helyeztessék s ezen alkalomból neki, sok évi hű szolgálata elismeréséül, a ministeri tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi márczius hó 19-én­ Bebencz József s. k. Lukács László s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dénes Lajos dr. budapesti VII. ker. állami főgymnasiumi, Schill Fülöp temesvári állami fő­reáliskolai, Romsauer Lajos budapesti VI. és Virág Oszkár budapesti VII. ker. állami főgym­nasiumi helyettes tanárt ideiglenes rendes tanárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Félegyházy Gyula nagyszentmiklósi állami pol­gári iskolai helyettes tanítót, okleveles középis­kolai rajztanárt, Götz Rezső a győri állami pol­gári iskolához berendelt állami elemi iskolai okleveles polgári iskolai tanítót, Józsa Mihály turóczszentmártoni állami polgári iskolai helyet­tes tanítót, Berzeviczy Gizella budafoki állami polgári iskolai helyettes tanítónőt, aki­ közép­iskolai tanárt és özv. Radnótiné Hrabovszky Irén kolozsvári állami polgári iskolai helyettes tanítónőt a XI. fizetési osztályba segédtanítókká, illetve segédtanítónőkké kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dobrosi Lajos okleveles tanítót a belényessonko­­lyosi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sváb György okleveles tanítót a nagybrezsnyiczei állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kine­vezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bagothai Andor okleveles tanítót a mikefalvi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte, az ilonczai állami elemi népiskolához rendes ta­nítónővé kinevezte. A Cs. és kir. Ház és a közös külügyek minis­tere Neurihrer Sándor konzuli tisztviselőt iroda­titkárrá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Pataky Dezső győri m. kir. vámsegédtisztet a pozsonyi m. kir. fő­vámhivatalhoz vámtisztté, Tomsich Kármin orso­­vai m. kir. vámgyakornokot a győri m. kir. fő­vámhivatalhoz vámsegédtisztté kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi minister Jámbor János községi tanító, kecskeméti lakost Pest-Pi­­lis-Solt-Kiskun vármegye kunszentmiklósi járá­sára nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Sárkóczy Viktor gazdatiszt, a mai lakost Fejér vármegye székesfehérvári járására nézve a gazdasági tudó­sítói tiszttel bízta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Manika János buzdi lakost Nagykükü­llő vármegye med­­gyesi járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta­ A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Zala vármegyében a nagy­­kanizsai anyakönyvi kerületbe Fehér István vá­rosi dijnokot, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvve­­zető-helyettessé nevezte ki. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Faluvégh Albert zilahi kir. törvényszéki díjtalan joggya­kornokot segélydijas joggyakornokká kinevezte. A komáromi m. kir. pénzügyigazgató Jánossy Károly érettségi vizsgával biró magánzót a ko­máromi m. kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhiva­tali gyakornokká nevezte ki. A győri kir. főügyész Bencze Béla győri kir. törvényszéki fogházőrt czimzetes fogházőrmesterré nevezte ki. A temesvári kir. ítélőtábla elnöke Grega István pancsovai kir. járásbirósági II. osztályú hivatal­­szolgát I. osztályú hivatalszolgává előléptette. A temesvári kir. ítélőtábla elnöke Schiff György njaradi kir. járásbirósági III. osztályú hivatal­­szolgát II. osztályú hivatalszolgává előléptette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Katricsné Heimer Karolin okleveles tanítónőt A m. kir. földmivelésügyi minister Zitterbarth Vilmos főkápt. urad. intéző nemcsény-újpetendi lakost Bars vármegye aranyosmaróthi járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Reizer József számvivő tűz­mestert a m. kir. belügyministeriumhoz iroda­segédtisztté kinevezte. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Bihar vármegyében a böjti anyakönyvi kerületbe Szemes József jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Szilágy vármegyében a ket­tősmezői anyakönyvi kerület székhelyét, a kerü­let eddigi elnevezésének fentartása mellett, ideig­lenesen Galgó kisközségbe helyezte át. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Udvarhely vármegyében a székely­keresztúri anyakönyvi kerületbe Katona Sándor népiskolai tanítót anyakön­y­vvezető-he­­lyettessé nevezte k, és őt a háza­ssági anyakönyv 24.491. XIV. 1905. H. M. számhoz. Pályázati hirdetmény a cs. és kir. közös hadseregbéli hadapródisko­lákban magyar honos ifjak részére fentartott és az 1905-1906-iki iskolai év kezdetén betöltendő magyar állami alapítványi, tandíj fizetéses és ma­gán alapítványi helyekre. A cs. és kir. közös hadseregbéli hadapród­iskolákban, az 1905/1906-ik tanév kezdetén (szeptember közepén) magyar honos ifjak részére mintegy 415 hely fog betöltés végett rendelke­zésre állani, melyek közül 223 egész ingyenes magyar állami alapítványi hely, 191 tandíj­­fizetéses hely, 1 pedig szintén egészen ingyenes magán alapítványi hely. (Tolna vármegye cs. és kir. közös hadseregbeli hadapródiskolai alapít­ványa.) A felvétel a budapesti, kassai, károlyvárosi, nagyszebeni, pozsonyi, temesvári és Pétervárad melletti kameniczi gyalogsági hadapródiskolák, továbbá a wieni és traiskircheni tüzérségi, a hamburgi utász és a mährisch-weisskircheni lovas­sági hadapród­iskolák i-ső évfolyamába történik. A mährisch-weisskircheni lovassági hadapród­iskolába azonban, a­hol a III. és IV-ik év­folyamban évenkint 400 korona lovaglási járu­lék is fizetendő, magyar állami alapítványi helyre való felvételnek helye nincsen. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő» a 6-dik oldalon kezdődik egy és háromnegyed év mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék