Budapesti Közlöny, 1905. május (39. évfolyam, 100-125. szám)

1905-05-02 / 100. szám

Budapest, 1905 100. szám. Kedd, május 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Akác : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyű­lési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...­­ 40 korona Félévre . . .... 20 » Negyedévre ... 10 » E^7 teljes lap ára 60 fillér. In: Szerkesztőségi iroda : kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : TEL, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat i msit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesito»­be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések * Egy hatodhasábos nonpareilie-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kérni minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: a császári és apostoli királyi Felsége az alábbi legfelső parancsiratot méltóz­­tatott legkegyelmesebben kibocsátani: Kinevezem: Frigyes Ágost, Szászország királya ő felségét a 3. sz. dragonyos-ezred tulajdo­nosává . Rokonomat: József Ferdinánd főherczeg ezredes urat a 45. sz. gyalogezred tulaj­donosává és Rokonomat, József Ágost főherczeg ez­redes urat a 15. sz. dragonyos-ezred tulaj­donosává. Bécs, 1905. évi április hó 28-án. Ferencz József s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1905. május 1-vel) kinevezni: Ottó főherczeg úr, altábornagy, lovassági főfelügyelő, ő cs. és kir. fenségét lovassági tábornokká; József Ferdinánd főherczeg úr, alezredes ő cs. és kir. fenségét a II. Lipót belga király 27. sz. gyalogezredben ezredessé és Péter Ferdinánd főherczeg úr, őrnagy ő cs. és kir. fenségét a Rajner főherczeg 59. sz. gyalogezredben alezredessé. Magyar igazságü­gyminiszerem előter­jesztésére Stiglbauer József pécsi járás­­birósági jegyzőt a perlaki, dr. Heinrich Antal budapesti törvényszéki jegyzőt a budapesti VII. kerületi, dr. Balázs Emil budapesti büntető törvényszéki jegyzőt a budapesti VIII—X. kerületi és dr. Schwi­­cker Richárd pestvidéki törvényszéki jegyzőt a budapesti VI. kerületi járás­­bírósághoz, Kerekes Zoltán és Ladányi Zoltán fehértem­plomi törvényszéki jegy­zőket a fehértemplomi törvényszékhez, dr. Balogh János fehér­templomi törvény­­széki jegyzőt a csákovai járásbírósághoz, dr. Bakuté Géza kunszentmiklósi járás­­bírósági jegyzőt a szabadkai törvényszék­hez, Sipos Gyula zirczi járásbírósági jegy­zőt a zirczi járásbírósághoz, Sebestyén Árpád csákigorbói járásbírósági és Lukács Ignácz nagyszebeni törvényszéki jegyzőket a szászvárosi, Csillag László szegedi tör­vényszéki jegyzőt a szegedi, Gadó István zom­bori törvényszéki aljegyzőt a topolyai és dr. Laczkó Andor, a kassai ítélőtáblá­hoz berendelt bírósági aljegyzőt a kassai járásbirósághoz albirákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1905. évi április hó 9-én. Ferencz József s. k. Dr. Plósz Sándor s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben a­dományozni. Puhalle Pál vezérkari ezredesnek, a hadmű­veleti vezérkari munkálatok irodája főnökének, kitűnő szolgálatai elismeréséül, a Lipót-rend lovag­keresztjét a díj elengedésével; elrendelni, hogy: báró Getan Artúr ezredes, a 12. sz. drag.­ez­­red parancsnoka, a felülvizsgálat eredményéhez képest, mint ez időszerint szolgálatképtelen, vára­kozási illetékkel hat hó tartamára szabadságol­tassák ; Brocsek Károly ezredes, a bosznia-herczegovinai 1. sz. gy.-e.-beli szolgálatától való fölmentése mellett, az 55. sz. gy.-e.-hez és Velebit Dusán ezredes a 83. gy.-e.-től a 22. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessék; a következő alezredesek: Mac­gga József a 7. sz. gy.-e.-től a 3. sz. gy.-e.-hez, Michalek Adolf, a 8. sz. utászzászlóalj parancs­noka, a 96. sz. gy.-e.-hez, Hrdlicka Gusztáv, a vasúti és táviró ezredtől a 16. sz. varasdi gy.-e.-hez, Hersch Mihály, a 63. sz. gy.-e.-től a 62. sz. gy.-e.-hez, Mühlforti Schatzl Ede, a 41. sz. gy.-e.-től a 20. sz. gy.-e.-hez és Djuric Damián, a 35. sz. gy.-e.-től a 29. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessenek; a következő őrnagyok: Walter János, a 9. sz. utász-zászlóalj parancs­noka, a 78. sz. gy.-e.-hez, ns. Helmar Antal, a 2. sz. utász-zászlóalj pa­­rancsoka, a 83. sz. gy.-e.-hez, Leskoschek József, a 67. sz. gy.-e.-től a 93. sz. gy.-e.-hez, Götter Hippolyt, a 89. sz. gy.-e.-től a 20. sz. gy.-e.-hez, Kriner Rudolf, az 50. sz. gy.-e.-től a­ 63. sz. gy.-e.- hez, gróf Berchtold Antal, Ungerschütz, Fratting és Pallütz bárója, a 3. sz. gy.-e.-től a 74. sz. gy.-e.-hez, Michl Károly, a 3. sz. gy.-e.-től a 14. sz. gy.-e.-hez, Krestell József, a 39. sz. gy.-e.-től a 66. sz. gy.-e.-hez, Sedlaczek Ferdinánd, a 78. sz. gy.-e.-től a 88. sz. gy.-e.-hez, Merhal Ernő, a 16. sz. h. e.-től a 10. sz. h.-e.-hez, Rechtborni Füger Károly, a 6. sz. drag.-e.-től az 1. sz. dzsid.-e.-hez, Sinka Lipót, a 8. sz. dzsid.-e.-től a 6. sz. drag.-e.-hez, Pruggmayer Antal, az 1. sz. hadtest-tüzér.-e.-től a 3. sz. hadtest-tüzér.-e.-hez, lovag Jemrich von der Bresche Ede, a 14. sz­­hadtest-tüzér-e.-től a 6. sz. hadosztály-tüzér-e.­­hez és gróf Belrupt-Tissac Ferdinánd, a 35. sz. had­­osztály-tüzér.-e.-től a 14. sz. hadtest-tüzér-e.-hez áthelyeztessék; Král Károly, 71. sz. gy.-e.-beli alezredes, a felülvizsgálat eredményéhez képest, mint rokkant, mindenféle népfölkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállományba átvétessék; Jaki Antal 1. tábori consistorialis titkár a VII. és Lhotta János 2. tábori consistorialis titkár a VIII. rangosztályba előlépjen; dr. Fischer Károly törzsorvos, az 1. gyalog­hadosztály orvos­főnöke, a 10. sz. innsbrucki helyőrségi kórházhoz és dr. Fogarasi Fogarassy Viktor törzsorvos, a 31. gyaloghadosztály orvosfőnöke, a budapesti 17. sz. helyőrségi kórházhoz áthelyeztessék; Harassin Ede 1. oszt. katonai főhadbiztos, a 8. hadtest hadbiztossági főnöke, hasonló minő­ségben a 15. hadtesthez áthelyeztessék­ kinevezni: dr. Ciohan Virgilt, a nagyszebeni gör. keleti papnevelőintézet tanárát, a katonai lelkészség tényleges állományában 2. oszt. tábori lel­­készszé; dr. Murdacz Fál 1. oszt. fő­törzsorvost, a 26. sz. mostari helyőrségi kórház parancsnokát, a 13. hadtest egészségügyi főnökévé; dr. Spiegel Adolf 1. oszt. fő­törzsorvost, a 2. sz. bécsi helyőrségi kórház parancsnokát, a 13. hadtest egészségügyi főnökévé; dr. Bocek Máté 1. oszt. főtörzsorvost, péter­­váradi helyőrségi orvosfőnököt, a 6. sz. olmützi helyőrségi kórház parancsnokává; dr. Palkovics Gyula 1. oszt. főtörzsorvost, soproni helyőrségi orvos­ főnőköt, a 2. sz. bécsi helyőrségi kórház parancsnokává; dr. Schlik József 2. oszt. fő­törzsorvost, tre­­binyei helyőrségi orvosfőnőköt, a 26. sz. mostari helyőrségi kórház parancsnokává és dr. Taussig Zsigmond törzsorvost, a 18. gyalog­hadosztály orvos-főnökét, az 1. gyalog-hadosztály orvos- főnökévé; Berger Ernő, a 2. hadtest hadbiztosságabeli 1. oszt. katonai főhadbiztost a 8. hadtest had­biztossági főnökévé. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1905. évi május hó 1-vel) kinevezni: táborszernagyokká : lovag Czibidka Hubert altábornagyot, a 8. hadtest parancsnokát és prágai vezénylő tábor­nokot és Pucherna Ede altábornagyot, a 6. hadtest parancsnokát és kassai vezénylő tábornokot; altábornagyokká, a következő vezérőrnagyokat: ns. Steinberg Jánost, a 3. gyalog-hadosztály parancsnokát; Neudorf lovag Nachodsky Istvánt, a stanislaui lovas-hadosztály parancsnokát; Schoedler Ferenczet, a 16. gyalog-hadosztály parancsnokát. A lap mai számához fél iv melléklet s két iv »Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék