Budapesti Közlöny, 1905. június (39. évfolyam, 126-148. szám)

1905-06-01 / 126. szám

Budapest, 1905, 126. szám. Csütörtök, junius 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS LAP, Előfizetési Árak : A »Hivatalos Értesitöc­ek az »Országgyű­lési Értesitöc czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ... c 40 korona Félévre . . .... 20 » Negyedévre . . , 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. A »Hivatalos Elitesttce-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám Kiadó­hivatal : ■ra., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület, «Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat órnást az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések■ Egy hatodhasábos nonpareilie-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatássá, 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kérni minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar pénzügyministerem előterjeszté­sére Máig Sándor osztálytanácsost minis­­teri tanácsossá kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1905. évi május hó 28-án. Frirencz József s. k. Lukács László s. k. Magyar pénzügyministerem előterjesz­tésére Bárczy László királyi tanácsos, pénzügyigazgatónak a ministeri tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt lajtamelléki Bruckban, 1905. évi május hó 26-án. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. Magyar pénzügyministerem előterjesz­tésére Szabó Imre királyi tanácsos, pénz­ügyigazgatót pénzügyministeriumi osztály­­tanácsossá kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1905. évi május hó 21-én. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Majovszky Pál ministeri segéd­titkárt minis­­teri titkárrá, dr. Mandl Lajos és Neterda Mo­­deszt ministeri fogalmazókat ministeri segédtit­károkká, dr. Kapitány Kálmán és dr. Bartsch Róbert ministeri segédfogalmazókat ministeri fo­galmazókká, dr. Bárány Gerő és dr. Rónay Zol­tán fizetéstelen segédfogalmazókat fizetéses minis­teri segédfogalmazókká, dr. Wajdinger Gyula ministeri számgyakornokot pedig díjas ministeri fogalmazó-gyakornokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sztéjics Milán okleveles tanítót a csentai köz­ségi elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pavella Anna okleveles kisdedóvónőt a leleszi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gerle Theodora okleveles kisdedóvónőt az ujszent­­annai állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ki­nevezte. A m. kir. földmivelésügyi minister Pozsony vármegye galántai járására nézve Gülcher Jakab nebojszai lakost a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A belügyministérium vezetésével megbízott m kir. miniszerelnök Torontál vármegyében a szerbeleméri anyakönyvi kerületbe Csákány Ká­roly jegyzői írnokot, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvető-helyettessé nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Zólyom vármegyében a berencsvölgyi anyakönyvi kerületbe Cserny István helyettes segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A m. kir. igazságügyminiszer Wavra István aszódi kir. javítóintézeti asztalos munkavezetőt hasonló minőségben a kassai kir. javítóintézethez helyezte át. A vukovári kir. pénzügyigazgatóság Subotin Zsurkó végzett gimnazistát a mitroviczai kir. adóhivatalhoz fizetésnélküli kir. adóhivatali gyakornokká kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az­­Istoria Bisencesca pentru scolele poporale. Editiunea III. Pretul: legat 60 fileri. Sibun editura si tiparul tipografici archidiece sane 1900. czimü tankönyvet f. évi 1682. évi. sz. a kelt rendeletével, közjogi és történeti hibái miatt, a magyarországi elemi népiskolákból kitiltotta. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1905. évi 26.105. számú rendeletével kiadott Engedélyokirat Farkasic névi és Farkasic start falvak közt a Kulpán komp-átkelés berendezésére és fentartá­­sára vonatkozólag. Az 1904. évi október hó 1-én Farkasicon az érdekelt hatóságok közegeinek, valamint az ér­dekelt felek részvétele mellett tartott helyszíni szemle és bizottsági tárgyalásról felvett jegyző­könyv alapján a m. kir. pénzügyminister és a m. kir. földmivelésügyi miniszer urak hozzájáru­lásával, a horvát-szlavon-dalmátországi bán úrral egyetértőleg a Zágráb vármegye petrinjai járása területén fekvő Gora közigazgatási községnek Farkasic növi és Dumace falvak részére ezennel megadom az engedélyt arra, hogy Farkasic növi és Farkasic stari falvak illetve a farkasic-gorai községi út és a balparti vontató út között a Kulpa folyón az engedélyokirathoz fűzött 2. alatti rajzvázlaton vörös színnel jelölt helyen kompát­kelést berendezhessen és forgalomban tarthasson, s hogy ezen kompon az alább következő felté­telek és kikötések mellett vámszedési jogot gya­korolhasson. I. Jelen engedélyokirat alapján Gora közigaz­gatási község Farkask­­­övi és Dumace falvak részére engedélyt nyert arra, hogy a Kulpa folyó jobb partjáról a balpartra és ellenkező iránybani átkelés közvetítése czéljából a fentebb körülírt kompberendezést létesíthessen s azon a jelen engedély keltétől számítandó tíz (10) egymás-­ után következő éven át vámszedési jogot gya­korolhasson. II. A vámszedési jog érvényesítésénél alkal­mazandó vámdijjegyzéket következőképen álla­pítom meg: Vámdi­j­ak: 1. Könnyen megrakott kocsiba fogott minden drb. vonó állat után (a kocsin levő személyek­kel együtt): Helybeliektől 10 fillér. Idegenektől 20 fillér. 2. Egy vásári árukkal (borral, szénával, méz­zel, gabonával, borjukkal, baromfival stb.) meg­rakott nehéz kocsiba fogott minden vonó állat után. Helybeliektől 20 fillér. Idegenektől 40 fillér. 3. Nagyobb, szabadon hajtott marha után darabonként: Helybeliektől 10 fill. Idegenektől 10 fillér. 4. Egy éven aluli szabadon hajtott marha (borjú, csikó stb.) után: Helybeliektől 6 fillér. Idegenektől 6 fill. 5. Kisebb állat után (sertések, kecskék, bir­kák stb.): Helybeliektől 4 fill. Idegenektől 4 fillér. 6. Minden hordozott vagy hajtott drb. baromfi után: Helybelieki. 1 semmi. Idegenektől 2 fillér. 7. Minden másferb terhet hordozó személy után (t. i. kosarat vagy tarisznyát, zsákot gyü­mölcscsel, zöldséggel stb.) kivéve a fenti tétel értelmében darab­szám szerint veendő szárnya­sokat: Helybeliektől semmi. Idegenektől 10 fill. 8. Terhet nem hordozó minden személy után: Helybeliektől semmi. Idegenektől 4 fillér. Észrevételek: »Helybeliek« alatt értendők a Gora közigazgatási község és Farkash­­stari falu összes lakói; ad 2. helybeliek saját használatukra szolgáló gabonának a malomba való szállítása esetén díj­mentesek, úgyszintén földjük termésének haza­szállítása esetén is; ad 4. befogott kanczával járó csikók­­után­ nem szedhető díj; ad 8. terhet nem hordozó helybeli gyalogsze­mélyek a vámdíj alól mentesek. NB. A vámszabályzat hatóságilag hitelesített példányai a vámszedés helyén jól látható helyen állandóan kifüggesztendők. III. A II. pont alatt foglalt vámdíj jegyzék­ben jelzett vámmentességeken kívül még a kö­vetkező vámmentességeket állapítom meg. A vámdíjak fizetése alól mentesek: 1. A kir. uralkodó ház minden tagja és ud­vartartásai s azok állatai, járművei; 2. A kir. udvar, annak közvetlen kísérete s az udvarhoz tartozó járművek, fogatok és állatok; 3. Az idegen hatalmasságok követei, képviselői és fogatjaik, állataik. 4. A fegyveres erőhöz tartozó vagy annak szolgálatában álló egyének, nemkülömben mind­azon fogatok (ideértve a kirendelt községi elő­fogatok is) állatok, melyek a fegyveres erő szük­ségleteinek szállítására használtatnak. Ha az egyének vagy szállítási eszközök katonai minő­sége külsőleg felismerhető nem lenne, megfelelő igazolvánnyal kell bírniok.­­ 5.*Az állami és törvényhatósági tisztviselők, továbbá a közbiztonság fentartásával megbízott­­hivatalos közegek a pénzügyőrök, a fegyenczek. A lap mai számának 6-ik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed iv melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1905. évi május hó 31-iki 33-dik üléséről.

Next