Budapesti Közlöny, 1905. július (39. évfolyam, 149-174. szám)

1905-07-01 / 149. szám

SZ8HKEBZTŐ8£QI IRODA VI. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hiv­atal : 111., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Kifizetéseket elfogad és lappéldányokat írásít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az­­Országgyilkosi Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... .40 korona Félévre . . .... 20 » Negyedévre , ... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. A »Hivatalos Értesitőe-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Szombat, Julius 1. Budapest, 1905­­ BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések. Egy hatodhasábos nonpareilie-sor (illető­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., a három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán okolicsnai Okolicsányi István királyi tanácsos, szolnoki lakos, családnevét, nemességét, Demesi előnevét és czimerét örökbefogadott fiára, dr. Kuthy Dezsőre díjmentesen átruházom olyformán, hogy az utóbbi magát ezentúl »okolicsnai Okolicsányi-Kuthy«-nak nevezhesse. Kelt Schönbrunnban, 1905. évi junius hó 11-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­zerem előterj­esztésére Szkladányi József pa­­lóznaki plébánost és a füredi kerület esperesét a veszprémi székeskáptalan tisz­teletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1905. évi junius hó 17-én. Ferencz József s. k. Lukács György s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztése folytán dr. Sebestyén Emil közalayitványi ügyésznek a jogügyi tanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1905. évi junius bó 19-én. Ferencz József s. k. Lukács György s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Brükk Ede tornai járásbirósági albirót a tornai és Benkő Károly szent­gotthárdi járásbirósági albirót a szent­gotthárdi járásbírósághoz járásbirákká kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1905. évi junius hó 24-én. Ferencz József s. k. Lányi Bertalan s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége báró Beck-Friis János Joachim újonnan kinevezett svéd és norvég királyi rendkívüli követet és meghatalmazott miniszert I. évi junius hó 26-án külön kihallgatáson legkegyelmesebben fogadni és megbízó levelét átvenni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a folyó évi junius hó 26-án kelt legfelső elhatározá­sával zichi és vásonykeöi gróf Zichy Tivadar bajorországi rendkívüli követnek és meghatalma­zott ministernek, ezen állásától saját kérelmére történt felmentését és egyidejűleg a végleges nyugállományba való áthelyezését legkegyelme­sebben megengedni, és ez alkalomból neki a vas­korona rend I. osztályát díjmentesen a legkegyel­mesebben adományozni méltóztatott. A m. kir. pénzügyminiszer Blanár József nyitrai, Éliás János és Boros József budapesti, valamint Rónay Lajos kaposvári pénzügyi szám­ellenőröket, jelenlegi állomáshelyükön való meg­hagyással, pénzügyi számvizsgálókká végleges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister dr. Kánya Sándor kispaládi lakost pénzügyi fogalmazó-gyakornokká a beregszászi pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister dr. Bátory Oszkár nagybányai ügyvédjelöltet pénzügyi fogalmazó­gyakornokká a nagyváradi pénzügyigazgatóság­­hoz ideiglenes minőségben kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vermes Rezső felső muzslyai és Okányik József trencsénbaáni állami elemi iskolai tanítókat kölcsönösen áthelyezte. . A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Égető Ilona okleveles kisdedóvónőt a kralováni állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A m. kir. belügyminister Heves vármegyé­ben a maklári anyakönyvi kerületbe Kerekes Loránd segédjegyzőt, a gyöngyössolymosiba pedig Pauker A. Kálmán segédjegyzőt anyakönyv veze­tő-helyettessé nevezte ki, és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer N­ó­g­r­á­d vármegyé­ben Telek Antal fülekkelecsényi anyakönyvveze­­tő-helyettes hatáskörét a házassági anyakönyv vezetésére és a házasságkötésnél való közremű­ködésre is kiterjesztette. A m. kir. belügyminiszer Pozsony várme­gyében a burszt­-miklósi anyakönyvi kerületbe Szolgák György jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m kir. belügyminiszer S­z­o­l­n­o­k-D­o­b­o­k­a vármegyében az oláhfodorházai anyakönyvi kerü­lethez tartozó Kishavas kisközséget a kaczkói anyakönyvi kerületbe csatolta át, továbbá a tő­kési anyakönyvi kerületbe Orossmann Jakab okleveles jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. belügyminiszer Zala vármegyében a lesenczetomaji anyakönyvi kerületbe Szily Jó­zsef jegyzői gyakornokot, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki. Kiskorú Dworzak János botfalvi ülető­­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Za­­chariás«-ra kért átváltoztatása a f. évi 62.981. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. V­r­a­b­e­c­z Ferencz, kir. járásbirósági fog­házőr érsekujvári lakos, valamint kiskorú ,Ede, Ágoston, Mária és Ferencz nevű gyermekei családi nevének »Verbőczi«-ra kért átváltozta­tása a f. évi 63.055. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett, Steiner Zsigmond kékkői illetőségű apatini lakos családi nevének »Tarkői«-re kért átvál­toztatása a f. évi 63.111. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Hammerschmidt (Hammer­­schmid) Jenő, m. kir. pénzügyőri vigyázó, buda­pesti lakos családi nevének »Harmat«-ra kért átváltoztatása a f. évi 63.324. számú belügymi­niszeri rendelettel megengedtetett. Csergedeán Péter nagyczégi ületőségű mezősámsondi lakos, m. kir. csendőr, családi ne­vének »Csergő«-re kért átváltoztatása a f. évi 63.388 számú belügyministeri rendelettel megen­gedtetett. Kiskorú Adler Fülöp és Adler Lajos budapesti illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Antal«-ra kért; átváltoztatása a f. évi 63.604. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Grünberger Sáje Géza budapesti illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Pap«-ra kért átváltoztatása a I. évi 63.744. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Gottfried József gyulavarsándi illetőségű budapesti lakos, valamint kiskorú gyermekei: Sándor (Mózes) Andor és Karolin családi nevé­nek »Gárdonyi«-ra kért átváltoztatása a f. évi 63.867. számú belügyminiszeri rendelettel meg­engedtetett. _______ Blau Lipót moholi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Bálint«-ra kért átváltoztatása a f. évi 68.414 számú belügyminiszeri rendelet­tel megengedtetett. A lap mai számában a »Hivatalos­­Értesítő« a 8-dik oldalon kezdődik s egy és fél év mellékleten folytatódik.

Next