Budapesti Közlöny, 1905. július (39. évfolyam, 149-174. szám)

1905-07-30 / 174. szám

Budapest, 1905. 174. szám. Vasárnap, julius 30. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY, LAP. SZKRS*8ZTÓ8ÉGI IBODA ; VII. kerület, Mikaa-ntcza 8. szám. Kiadó-hivatai, : ’TU., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. aaöfizetéseket elfogad és lappéldányokat Sárasit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés XV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : a »Hivatalo. Értesítő« 6. az aOrszággytiiési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva; Egész évre ... .40 korona Félévre . . .... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljess lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A >Hiratalo» Értesitoc-be iktatandó hirdetések dijai elölegeien beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább, — Azonfelül az esedékes nyngtabólyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések; Egy hatodhasábos nonpareilie-sor (illetS leg annak térfogata) egyszeri beiktatáséi] 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vágj" többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A Szemeljem körüli ministerium ideig­lenes vezetésével megbízott magyar minis­­tereinököm előterjesztésére báró Podma­­niczky Frigyes belső titkos tanácsosnak, a fővárosi közmunkák tanácsa alelnöké­­nek, ezen állásától való felmentése alkal­mából sok évi és igen hasznos szolgálatai elismeréséül, első osztályú Lipót-rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Ischlben, 1905. évi julius hó 18-án. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. A Személyem körüli magyar ministerium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Blaskovich Istvánnak, a pécsi Ítélőtábla elnökének, nyugdíjaztatása alkalmából, negyven évet meghaladó bírósági szolgálata alatt szer­zett kiváló érdemei elismeréséül, másod­­osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Ischlben, 1905. évi julius hó 24-én. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére Petróezi István, a ministeriumba központi szolgálattételre berendelt állami polgári iskolai tanítónak és az ugyanoda berendelt Szentgyörgyi Lajos állami elemi iskolai igazgató taní­tónak a segédtanfelügyelői czímet ado­mányozom. Kelt Ischlben, 1905. évi julius hó 22-én. Ferencz József s. k. Dr. Lukács György s. k. 0 császári és apostoli királyi Felsége folyó évi junius hó 25-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatot, hogy Miké Bálint valóságos belső titkos tanácsos, nyugalmazott főispán a román Korona-rend nagy tiszti keresztjét, ifjabb Jdkabffy István, minis­­téri segédtitkár az O felsége személye körüli m­­kir. ministeriumban, a szász királyi Albrecht­­rend. I. osztályú lovagkeresztjét, Láng Manó budapesti lakos, az idegen forgalmi és utazási vállalat-részvénytársaság helyettes igazgatója, a török császári Medjídjé-rend harmadosztályát és Kolonics János, csanakfalvi templomatya, a »Pro Ecclesia et Pontifice« pápai diszkeresztet elfogadhassa és viselhesse. 0 császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a közös külügyek ministerének legalázatosabb előterjesztésére, az 1905. évi julius hó 6-án kelt legfelső elhatározásával, Beters­mann József Mátyás bölcsészettudor, könyvkiadó lipcsei lakost ugyanott fizetéstelen konzullá •— a tarifaszerü konzuli illetékek szedése jogával — legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 0 császári és apostoli királyi Felsége, a cs. és kir. Ház és a közös külügyek ministerének leg­alázatosabb előterjesztésése alapján, a f. évi julius hó 8»án kelt legfelső elhatározásával Mexikó városban és Mérida-Progresóban tiszteletbeli konzulságok felállítását kegyesen megengedni és egyidejűleg Nengebauer Ferencz József osztrák állampolgárt mexikó-városi fizetéstelen konzullá és Urcélay L%ás F. mex kói állampolgárt mérida­­progresói fizetéstelen konzullá, mindkettőt a tarifaszerü konzuli illetékek szedése jogával, leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 0 császári és apostoli királyi Felsége a folyó évi junius hó 25-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Goldlust Henrik cs. és kir. tiszteletbeli alkonzul az orosz császári »Buzgóságért« ez. aranyérmet a Szent-Szaniszló-rend szalagján elfogadhassa és viselhesse. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gröger Rezső losonczi és Vargha Ferencz mun­kácsi állami főgymnásiumi rendes tanárokat a budapesti VII. kér. külső állami főgymnásium­­boz áthelyezte, és Pázmán József székelyudvar­helyi állami főreáliskolai latin nyelvi rendkívüli tanárt a losonczi állami főgymnásiumhoz ideig lenes rendes tanárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a budapesti VI. kér. állami főgymnásiumhoz Simon József dr. losonczi állami főgymnásiumi és Vargha György temesvári állami főreáliskolai rendes tanárokat áthelyezte; Run lgnácz besz­­terczebányai kir. kath. főgymnásiumi rendes tanárt pedig ugyanoda rendes tanári minőségé­ben áthelyezte, illetőleg kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Zimányi Dániel szamosujvári állami főgymna­­siumi rendes ^tanárt a czeglédi állami főgymna­­siumhoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Mráz Gusztáv pancsovai állami főgymnásiumi rendes tanárt a balassagyarmati állami főgymna­­siumhoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Horváth János zombori állami főgymnásiumi rendes tanárt e minőségben a szegedi állami főgymnásiumhoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Molnár Miksa alsókubini 'állami polgári iskolai tanítót a turóczszentmártoni állami polgári és felsőkereskedelmi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a budapesti III. kér. állami főgymnásiumhoz Kmetykó János érsekujvári községi főgymnásiumi rendes tornatanitót ideiglenes minőségben rendes tornatanitóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Zagyva Lajos mezőtúri kir. közjegyzőt Debreczenbe helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Vass Antal szekszárdi kir. járásbirósági dijnokot a tamási, Kamermayer lgnácz m. kir. igázságügyministe­­riumi dijnokot a hatvani, Fark Gerö bosszú­­aszói kir. járásbirósági dijnokot a kőrösbányai és Bokross Pál nyitrai kir. törvényszéki dijno­kot a lévai kir. járásbírósághoz írnokokká ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Ájkay Miklós fűzéri járási szolgabirót a kassai kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottul, dr. Hankovszky Dezső czeglédi kir. járásbirósági aljegyzőt pedig a czeglédi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbizotnak állandó helyetteséül rendelte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Henik István budapesti lakost, az I. magyar gazdasági gépgyár r. t. ügyvezető igazgatóját, Salzer Lajos budapesti lakost, a Hoffherr és Schranz-féle gépgyár üzletvezetőjét, és Ohrenstein Henrik budapesti lakost, a beocsini czementgyár társ­­tulajdonosát, a magyar áruforgalmi statisztikai értékmegállapító bizottság tagjaivá nevezte ki. A m. kir. belügyminister Besztercze-Na­­s z ó d vármegyében az entradámi anyakönyvi kerületbe Huszár Sándor jegyző-gyakornokot, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorít­kozó hatáskörrel, anyakönyvvezető-helyettessé ne­vezte ki. A m, kir. belügyminister C s i k vármegyében a csiktaplóczai anyakönyvi kerületbe Balázs Dénes jegyzőt anyakönyvvezetővé neyezte ki és őt a há­zassági anyakönyvvezetésével és a házasságkötés­nél való közreműködéssel is megbízta. A m, kir. belügyminister a győri anyakönyvi kerületbe Kikurelli Márton h. közgyámot II. anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A lap mai számához egy és egynegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék