Budapesti Közlöny, 1905. augusztus (39. évfolyam, 175-200. szám)

1905-08-01 / 175. szám

Budapest, 1905. 175. szám. Kedd, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Akar : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyű­ési Értesítő« czimű­ mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... ,40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre , ... 10 » Egry teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉG! IRODA , VII. ker., Kerepesi-ut 54. szám. Kiadó-hivatal , Ill., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. ,Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árvalt az Eggenberger-féle könyv­­.ereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Brtesiio«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonparen­­e-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kéri­ minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége a folyó Ari julius hó 26-án kelt legfelső kéziratával báró Lilien Miksa őrnagynak, IV. Ferdinánd főher­­czeg, toscanai nagyherczeg úr ő cs. és kir. fen­sége udvarnagyának, a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége a folyó évi junius hó 25-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Temerini gróf Szécsen Miklósé, szül. Zabolai Mikes Johanna grófnő, csillagkeresztes és palota­­hölgy, Temerini gróf Szécsen Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövet neje, a souverain máltai lovagrend tiszteletbeli hölgye ékítményét elfogadhassa és viselhesse. A császári és apostoli királyi Felsége gróf Bawo­­rów-Baworówski Mihály földbirtokosnak, a 3. számú Landwehr-dsidás ezred nyilvánta­kásában álló hadnagynak, gróf Baworow- Baworó­wski György földbirtokos, galicziai tartománygyűlési képviselőnek és lovag Leszczynski Ádám Jenő galicziai kerületi főbiztosnak a kamarási méltó­ságot díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. A m. kir. pénzügyministérium ideiglenes vezetésével megbizott minis­terelnök Tolnay Béla m. kir. dohánygyári osztályvezetőt a szomolnoki dohánygyárhoz m. kir. dohánygyári aligazgatóvá kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Ibrányi György ungvári végzett joghallgatót pénzügyi fogalmazó gyakornokká a máramarosszigeti pénzügyigazga­tósághoz ideiglenes minőségben kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Molnár Izidor kassai állami felső kereskedelmi iskolai tanárt a késmárki állami­­felső kereske­delmi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hilkene Fülöp turóczszentmártoni állami felső kereskedelmi iskolai tanárt a beszterczebányai állami felső kereskedelmi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Tauber N. Nándor késmárki állami felsőkeres­kedelmi iskolai tanárt a kassai állami felsőkeres­kedelmi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Zoltán Lipót szolnoki állami főgymnasiumi ideig­lenes rendes tanárt rendes tanári minőségében véglegesen megerősítette. A m. kir. igazságügyminister dr. Dahinten Ernő beszterczei kir. törvényszéki joggyakorno­kot a beszterczei kir. törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Szuhay Gyula csaczai kir. járásbirósági bijnokot a csaczai kir. járásbírósághoz Írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Bokor Endre gyergyószentmiklósi kir. járásbirósági és Bükk József székelyudvarhelyi kir. törvényszéki írno­kokat kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. belügyminister Baranya vár­megyében a szabadszentkirályi anyakönyvi kerü­letbe Vaskó Árpád okleveles jegyzőt, a nagy­­bicsérdibe Somogyi Ferencz okleveles jegyzőt, a ráczkozár­ba Csernyánszky Pál segédjegyzőt, utóbbit­­a születési és halotti anyakönyvek veze­tésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvvezető-he­­lyettesekké nevezte ki és az első kettőt a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer F­o­g­a­r­a­s várme­gyében a jási anyakönyvi kerületbe Gavrilla János segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésé­vel és a házasságkötésnél való­­közreműködéssel is megbízta. A m kir. belügyminiszer Heves vármegyé­ben a tari anyakönyvi kerületbe Bulyovszky Gyula községi jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a há­zasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Heves vármegyé­ben a terpesi anyakönyvi kerületbe Tancsa Imre jegyzői írnokot, a káliba Magnin Alfréd segédjegyzőt és pedig mindkettőt a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatás­körrel, anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki. A m kir. belügyminiszer Krass­ó-S­z­ö­r­é­n­y vármegyében a csiklovabányai anyakönyvi kerü­letbe Szvernicsán Mihály községi írnokot, a szü­letési és halotti anyakönyvek vezetésére szorít­kozó hatáskörrel, anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki; Nagy Albert vermesi anyakönyvveze­tő-helyettes hatáskörét pedig a házassági anya­könyv vezetésére és a házasságkötésnél való köz­reműködésre is kiterjesztette. A m. kir. belügyminiszer N­ó­g­r­á­d vármegyé­ben az alsóesztergályi anyakönyvi kerületbe Kászonyi Mihály segédjegyzőt, a portáriba Széki Gyula segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki és mind a kettőt a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer N­y­i­t­r­a vármegyé­ben a lopassói anyakönyvi kerületbe Pangsz­­feld Gusztávot anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. belügyminiszer Somogy várme­gyében a szüli anyakönyvi kerületbe Illés Ist­ván segédjegyzőt, a születési és halotti anya­könyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anya­könyvvezető-helyettessé nevezte ki. A m kir. belügyminiszer S­z­e­p­e­s vármegyé­ben a nagy­szalóki anyakönyvi kerületbe leich­­ner Izidor segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyet­tessé nevezte ki, és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közre­működéssel is megbízta. A m. kir. dohányjövedéki központi igazgató Kreutz János értesitvénnyel ellátott pénzügymi­­nisteri bijnokot m. kir. dohány­jövedéki segéd­tisztté nevezte ki. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Szeletzky Gyula végzett joghallgató pápai lakost a pécsi kir. ítélőtábla kerületébe díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke Barta János és Vreszk Antal nagyváradi kir. törvény­­széki hivatalszolgákat, folyó évi julius hó 1-től kezdődő hatálylyal, az I- ső fizetési fokozatba lép­tette elő. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke Jkátéfi Lajos kisjenői kir. járásbirósági hivatalszolgát folyó évi julius hó 1-től kezdődő hatálylyal, a Il-ik fizetési fokozatba léptette elő. P­i­li­­­k Mária, Ilona és József váczi illető­ségű ugyanottani lakosok családi nevének »Edö­­mér«-re kért átváltoztatása a f. évi 72.429. számú belügyminiszeri rendelettel megenged­tetett. Schlesinger Jakab hoboli illetőségű zimo­­nyi lakos, valamint kiskorú Károly nevű fia csa­ládi nevének »Fodor«-ra kért átváltoztatása a f. évi 75.526. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Glück­­Bernát kassai illetőségű budapesti lakos, valamint kiskorú Miklós nevű fia családi nevének »Gervai«-ra kért átváltoztatása a f. évi 75.718. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett, Kronstein Lajos­ Pál moholi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Kadosa«-ra kért átváltoztatása a f. évi 75.739. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-dik oldalon kezdődik s egy és egynegyed év mellékleten folytatódik.

Next