Budapesti Közlöny, 1905. szeptember (39. évfolyam, 201-225. szám)

1905-09-01 / 201. szám

Budapest, 1905. 201. Szám. Péntek, szeptember 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű­ mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... c 40 korona Félévre 0­­ .... 20 * Negyedévre * . f , 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai elő­legesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg tért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. SZERKESZTŐSÉGI IRODA I VII. ker., Kerepesi-út 54. szám. Kiadó­hivatal. : IH., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. .Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat íróért az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Magánhirdeté­sek : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Ó császári és apostoli királyi Felsége 1905. évi augusztus hó 24-én kelt legfelső elhatározá­sával Schmidt Károlynak a családi, udvari és állami irattár első osztályú hivatalszolgájának, a sa­ját kérelmére történt végleges nyugállományba helyezése alkalmából, a koronás ezüst érdemke­resztet legkegyelmesebben adományozni méltóz­­tatott. _______ A m. kir. pénzü­gyminiszer Dábler Imre, Pász­tor Mihály, Koszmovszky Adolf, Metzner Lajos, Angyal Kálmán és Esser Károly pénzügyi szám­gyakornokokat pénzügyi számtisztekké ideiglenes minőségben a pénzügyministeri számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kuthy Elemér nyugalmazott cs. és kir. hadnagyot a m. kir. központi díj- és illetékkiszabási hivatal mellé rendelt számvevőséghez pénzügyi szám­tisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister a técsői m. kir. adóhivatalhoz Wiesner Sándor pécsi adóhivatali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminister Faith Ferencz, Reimholz Gyula és Szebenyi Ödön díj talán pénzügyi számgyakornokokat, valamint Kerék­gyártó Lóránt, Németh Ferencz és Gallner Fe­rencz díjnokokat segélydíjas pénzügyi számgya­kornokokká ideiglenes minőségben a pénzügymi­nisteri számvevőséghez kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hantos Ármin kecskeméti állami főreáliskolai ideiglenes rendes tanárt rendes tanári minőségé­ben véglegesen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Astleitner Teréz váraljai állami elemi iskolai állandó helyettes tanítónőt ugyanezen állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Györke Róza alsósófalvai állami elemi iskolai állandó helyettes­­ tanítón­őt ugyanezen állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nesztorné Somogyi Paula malaczkai állami elemi iskolai állandó helyettes tanítónőt ugyanezen állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szalontayné Árkossy Vilma közödi állami elemi iskolai állandó helyettes tanítónőt ugyanezen állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Semén Győző hosszufalusi állami pol­gári iskolai tanítót jelenlegi minőségében a moóri állami polgári iskolához, Stöhr János moóri állami polgári iskolai tanítót pedig jelen­legi minőségében a győri községi polgári fiú­­iskoláét. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Biró Gyula veszprémi állami, és Mitsky Aladár szombathelyi államilag segélyzett községi polgári iskolai rendes tanítókat kölcsönösen áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister áthelyezte Barabás Béla dicsőszentmártoni állami polgári iskolai gazdasági szaktanítót jelenlegi minőségében a gyergyóalfalvi állami felső nép­iskolához. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kovács Jenő kisteleki és Bódy Antal felsőkohá­­nyi állami elemi iskolai , tanítókat kölcsönösen áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Rovó Gyula hunkóczi, és Petrigalla Myron kis­­szalánczi állami elemi iskolai tanítókat kölcsö­nösen áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szattinger Hedvig kalotaszentkirályi, és Ikré­­nyiné Benkő Mária bélapatakai állami elemi iskolai tanítónőket kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszer úr. Egry Dezső vágsellyei gyakorló ügyvédet a nyitrai kir. ügyész­ség kerületébe ügyészségi megbízottal, Constan­­tinescu Viktor oklándi kir. járásbirósági aljegyzőt pedig az ugyanottani kir. járásbíróság mellett alkalmazott ,ügyészségi megbízottnak állandó helyetteséül rendelte ki. A m. kir. belügyminiszer Arad vármegyé­ben a nagyhalmágyi anyakönyvi kerületbe Szerény Sándor körjegyzőt, a világosiba pedig Stéger Vendel jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a kraknai anyakönyvi kerületbe Werner Menyhért jegyzői írnokot, a tancziba pedig Török Endre állami népiskolai tanítót, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére korlátozott hatáskörrel, anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki és Szö­rény Sándor a nagyhalmágyi, valamint Stéger Vendel világosi anyakönyvvezetőket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m­. kir. belügyminister Krass­ó-S­z­ö­r­é­n­y vármegyében a dalboseczi anyakönyvi kerületbe Bribelye György helyettes körjegyzőt anyakönyv­vezetővé nevezte ki, és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közre­működéssel is megbízta. A m. kir. belügyminister Nagyküküllő vármegyében a keresdi anyakönyvi kerületbe Gross Vilmos körjegyzőt, a szászszentlászlóiba pedig Melasz Vilmos helyettes jegyzőt anyakönyv­vezetőkké nevezte ki, és őket a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. Gömbes József budapesti illetőségű és lakos családi nevének »Gömbös«-re­­kért átváltoztatása a f. évi 75­ 732. számú belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Mendel Benjám gyergyóbékási illetőségű budapesti lakos családi nevének »Miklós«-ra kért átváltoztatása a f. évi 75736. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Schveiger Sándor budapesti illetőségű és lakos, valamint Tibor István és László József kiskorú gyermekei családi nevének »Biró«-ra, kért átváltoztatása a f. évi 75.740. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. Rosenbaum Ignácz breznóbányai illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Ródosi,«-ra kért átváltoztatása a f. évi 75.885. számú bel­ügyminiszeri rendelettel megengedtetett. A­iker­t János, Szőke községi illetőségű és lakos, kisbirtokos, családi nevének »Angyal«-ra kért átváltoztatása a f. évi 77.558. számú bel­ügyministeri rendelettel megenegdtetett. Köck József, m. kir. posta- és távirda-segéd­­tiszt, nyitrai lakos családi nevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása a f. évi 82.332. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Kaufman Imre gyanói illetőségű szombathelyi lakos családi nevének »Radó«-re kért átváltoztatása a f. évi 82.706. számú bel­ügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Eifert Péter körjegyző, szabadfalvi lakos, saját valamint kiskorú fia, István családi nevé­nek »Elek«-re kért átváltoztatása a f. évi 82.735. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Nadvornik János érsekujvári illetőségű budapesti lakos saját, valamint kiskorú gyer­mekei : Jenő, Imre és Margit családi nevének »Nádai«-re kért átváltoztatása a I. évi 82.861. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. S­z­­­u­p­p­a­i Jenő, kir. törvényszéki jegyző, bu­dapesti lakos családi nevének » Somogyi«-ra kért átváltoztatása a f. évi 82.939. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Szolga János zalatnai illetőségű ugyanottani lakos, áll. ipari szakiskolai tanuló, családi nevének »Rába«-ra kért átváltoztatása­­a I. évi 82.955. számú belügyminiszeri rendelet­tel megengedtetett. A lap mai számához egy és egynegyed év »Hivatalos Értesitő” van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék