Budapesti Közlöny, 1905. október (39. évfolyam, 226-252. szám)

1905-10-01 / 226. szám

Budapest, 1905. 226. szám. Vasárnap, október 1. HIVATALOS JL­A­P. Első fizetési Adak : a »Hivatali» Értesíts« és az »Országgyülési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... .40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre , . . , 10 » Egy teljes lap éra 60 fillér. A »Hivatalos Értesitvé-be iktatandó hirdetések dijai elölegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg­ra az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , VI. ker., Kerepesi-út 54. szám. Kiadó­hivatal: IH, Kerepesi-út 54., Athenaema-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat ernsit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utéza 3. sz. Hivatalos hirdetések *. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareibe-sor (illetőr­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 30 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerel minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére megengedem, hogy Lobmayer István szegedi főügyésznek, saját kérel­mére történt nyugalmaztatása alkalmából, az igazságszolgáltatás terén hosszú időn át teljesített hű és buzgó szolgálataiért, elismerésem tudtul adassák. Kelt Bécsben, 1905. évi szeptember hó 28-án. Ferencz József s. k. Lányi Bertalan s. k. A Személyem körüli magyar ministerium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Koszits Kamill, Baranya vármegye alispánjának, buzgó szolgálata elismeréséül, III. osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1905. évi szeptember hó 26-án. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. A Személyem körüli magyar minis­terium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Szenge Ferencz Baranya vármegye főjegy­zőjének, buzgó szolgálatai elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkere­tjét ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1905. évi szeptember hó 26-án. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. A Személyem körüli magyar ministerium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Sebetic Rajmund őrnagy és magyar testőrségem alőrmesterének, valamint törvényes utó­dainak a magyar nemességet a lelovári« előnévvel díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi szeptember hó 27-én. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. Magyar igazságügyminiszerem előterjesz­tésére dr. Gulácsy Pál beregszászi ügyész­ségi alügyészt a beregszászi, Wilcsek Ist­ván kassai ítélőtáblás tanácsjegyző albirót és dr. Maurer László margittai járásbiró­­sági albirót a miskolczi, dr. Bolla Árpád szolgálattételre az igaz­ságügyministeriumba berendelt galántai járásbirósági albirót a pozsonyi, és dr. Zsitvay Géza pozsonyi járásbirósági albirót a győri törvényszék­hez birákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1905. évi szeptember hó 27-én. Febencz József s. k. Lányi Bertalan s. k. Magyar földmivelésügyi ministerem elő­terjesztésére Vigyázó Imre és Létay La­jos kir. mérnököknek a főmérnöki czímet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi szeptember hó 18-án. Febencz József s. k. György Endre s. k. A Személyem körüli magyar ministerium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztése folytán Ve­­lősy János segédhivatali igazgatónak a segédhivatali főigazgatói czímet és jelle­get adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi szeptember hó 27-én. Ferencz József s. k Báró Fejérváry Géza s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, az igaz­ságügyi minister előterjesztésére, folyó évi szep­tember hó 26-án kelt legfelső elhatározásával a magyar államvasutak alkalmazottai ellen a szol­gálati kötelesség teljesítésének 1904. évi április hóban való tömeges megtagadása okából csupán a büntető törvénykönyv 480. §. vagy 481. §-ába ütköző hivatali hatalommal való visszaélés miatt folyamatban levő büntető eljárásnak megszün­tetését, illetőleg a még meg nem indított bün­tető eljárás mellőzését legkegyelmesebben elren­delni, továbbá azoknak már jogerejűleg megálla­pított büntetését, akik csupán a hivatkozott és a büntető törvényy 480. vagy 481. §-aiba üt­köző bűncselekmények miatt ítéltettek el, leg­kegyelmesebben elengedni méltóztatott. A m. kir. pénzügyministérium vezetésével meg­bízott m. kir. ministerelnök a királyhelmeczi m. kir. adóhivatalhoz Blaskovich Árpád salgó­tarjáni adótisztet adóhivatali ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyministerium vezetésével meg­bízott m. kir. ministerelnök az oraviczabányai adóhivatalhoz Mózes Herman lugosi adótisztet adóhivatali ellenőrré, s a lugosi adóhivatalhoz Burai István beszterczebányai adóhivatali gya­kornokot adótisztté végleges, illetve ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a módosi m. kir. adóhivatalhoz Biza János, zsolnai adóhiva­tali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőség­ben kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi minister Vitályos György földmives-iskolai segédtanítót gazdasági szaktanárrá, és Kovács Pál gazdasági gyakorno­kot földmives-iskolai segédtanítóvá nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Nagy Iván ministeri fogalmazó gyakornokot ideiglenes minő­ségű fizetésiben ministeri segédfogalmazóvá ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Fejér Arnold topánfalvi kir. járásbirósági írnokot a szelistyei kir. járásbírósághoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Müller Béla okleveles tanítót a temeskubini köz­ségi elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kozma István ercsenyei állami elemi iskolai ta­nítót a kiszsámbokréti, Róna Sándor kiszsám­­bokréti tanítót az ercsenyei állami elemi iskolá­hoz kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. belügyminiszer Abrauj-Torna vármegyében az aszalói anyakönyvi kerületbe Guttmann Miksa segédjegyzőt, a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó hatás­körrel, anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki. A m kir. belügyminiszer Sáros vármegyé­ben a keczerpekléni anyakönyvi kerületbe Amrich Sándor körjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki, és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A lap mai számához fél iv melléklet s egy és fél év »Hivatalos Értesítő«van csatolva. /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék