Budapesti Közlöny, 1905. november (39. évfolyam, 253-277. szám)

1905-11-01 / 253. szám

Budapest, 1905. Előfizetési Árak :­a­t Hivatalos Értesítő« As­as­s Országgyö­lési Értesitő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ... .40 korona Félévre ...... 20 Negyedévre .... 10 Egy teljes lap ára 60 fillér. 253. szám.­ Szerda, november 1 MITATALOS KÖZLÖNY. LAP. E2 SzERKESZTŐSÉGI IRODA I Vn. ker., Kerepesi-ut 54. szám. Kiadó­hivatal : BHX, Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Ifiefizetéseket elfogad és lappéldányokat Profit az Eggenberger-féle könyv­­átereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalon Érteattoc-ba iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—500 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével­­ megkül­dendő. flfiagánhirdetések. Egy hatodhasábos nonparei’ie-se­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., a három vagy­ többszöri beiktatásnál 30 fillérbe keről minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Ó császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni: György Vilmos herczeg főhadnagyot, Braun­schweig és Lüneburg herczegét, száza­dossá az Ernő Ágost cumberlandi her­czeg, Braunschweig és Lüneburg herczege nevét viselő 42. számú gyalogezredben. A Személyem körüli magyar ministé­­rium ideiglenes vezetésével megbízott magyar miniszerelnököm előterjesztésére Vezerle Gyula központi szolgálatra beosz­tott és Demény Károly a budapesti posta- és távirdaigazgatóság vezetésével megbí­zott posta- és távirdaigazgatóknak, sok évi kiváló szolgálataik elismeréséül, III. osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen, Józsa Lajos posta- és távirda-főfelügyelő­­nek pedig, buzgó szolgálatai elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1905. évi október hó 22-én. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. Kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére, a posta- és távirda-szol­­gálatban szerzett érdemei elismeréséül, Fodor József posta- és távirda-felügyelő­­nek a posta- és távirda-főfelügyelői czímet adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1905. évi októ­ber hó 18-án. Ferencz József s. k. Vörös László s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben adományozni: ns. Dessovic Vilmos altábornagynak, a kato­nai főtörvényszék elnökének, és lovag Steeb Keresztély altábornagy, krakói várparancsnoknak a tiszteletbeli táborszernagyi jelleget a díj elengedésével;: elrendelni, hogy: hermannstädteni, lovag Rohm Alfréd vezérkari ezredes, beosztva Ő Felsége katonai irodájához, a vezérkarban való meghagyása mellett, 1905. évi november hó 15-vel a 94. sz. gy.-e.-hez csa­patszolgálatra beosztassék; Maag Ede cs. kir. 11. sz. Landwehr-gy.-e.-beli őrnagy, az otocaci 79. sz. gy.-e.-hez való beosz­tása mellett, a cs. és kir. hadsereg tényleges állományába áthelyeztessék; Gozani Artur marquis 5. sz. hadtest­ t.-e.-beli számfölötti őrnagy, Ő Felsége szárnysegéde, ezen alkalmaztatásától felmentessék és a 42. sz. had­­oszt.-t.-e. tényleges létszámába áthelyeztessék, hogy áthelyeztessenek. Dank­ Károly ezredes, a 98. sz. gy.-e.-től a 71. sz. gy.-e.-hez; modrusi Cindric János alezredes, a 85. sz. gy.-e.-től az 5. sz. gy.-e.-hez; Bamberg Fedor alezredes, a 75. sz. gy.-e.-tő a 98. sz. gy.-e.-hez; ns. Zebisch Hugó alezredes, a 43. sz. gy.-e.­­től a 83. sz. gy.-e -hez; trebbienaui Kopinger Ernő alezredes, a 87. sz. gy.-e.-től az 58. sz. gy.-e.-hez; stevanovi Petrovic Mihály alezredes, a 73. sz. gy.-e.-től a 43. sz. gy.-e.-hez; Leitenberger Wilibald alezredes, a 14. sz. utász-zászlóalj parancsnoka, a 90. sz. gy.-e.-hez; ns. Fladung Rajmund alezredes, a 17. sz. gy.-e.-től a 89. sz. gy.-e.-hez; Husserl Vilmos alezredes, a 77. sz. gy.-e.-től az 54. sz. gy.-e.-hez; Seracin Mihály alezredes, a 4. sz. gy.-e.-től a 68. sz. gy.-e.-hez; Haas Ferdinánd alezredes, az 1. sz. drag.-e.-től a 14. sz. drag.-e.-hez; Krauszler Rezső alezredes, a 11. sz. ds.-e.-től a 7. sz. ds.-e.-hez; Buschek János 27. sz. hadoszt.-t.-e.-beli szám­fölötti alezredes a katonai műszaki bizottságnál, a 6. sz. hadoszt.-t.-e. tényleges létszámába; Engler Rezső őrnagy, a 3. sz. gy.-e.-től a 75. sz. gy.-e.-hez; Fleischmann Ignácz őrnagy, a 3. tiroli csá­­szár-vadász-e.-től a 2. tiroli császár-vadász-e.-hez; Lippert Hermann őrnagy, a tiroli császár­vadász-e.-től a 102. sz. gy.-e.-k­g Ad­am Sándor őrnagy, az 55. sz. gy.-e.-től a 78. sz. gy.-e.-hez; Truhlaf János őrnagy a 2. tiroli császár-va­­dász-e.-től a 3. tiroli császár-vadász-e.-hez; ns. Stein Károly őrnagy, a 4. sz. gy.-e.-től a 80. sz. gy.-e.-hez; lovag Novák Ferencz őrnagy, a 80. sz. gy.-e.­­től a 17. sz. gy.-e.-hez; Jencek József őrnagy, az 57. sz. gy.-e.-től a 35. sz. gy.-e.-hez; Damian Hugó őrnagy, a vasút- és táviró-e.­­től az 57. sz. gy.-e.-hez; Zbyrál Vilmos őrnagy, a 98. sz. gy.-e.-től az 1. sz. gy.-e.-hez; Wöllner Károly őrnagy, a 84. sz. gy.-e.-től a 89. sz. gy.-e.-hez ; lovag Ursyn-Pruszynski Szaniszló őrnagy, az 5. sz. ds.-e.-től a 3. sz. drag.-e.-hez; Moldauer Rezső őrnagy, a 13. sz. h.-e.-től a 15. sz. h.-e.-hez; hogy: Hampel Rezső 21. sz. gy.-e.-beli ezredes, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a III. osztályú vaskorona-rendet a díj elengedésével adományozva; Pfeiffer Lipót 31. sz. hadoszt.­t.-e.-beli alez­redes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest, mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra al­kalmas, mozgósítás esetén ez utóbbiakra való elő­jegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék, neki ez alkalomból a katonai érdemkeresztet adományozva. Letoschek Emil helyi alkalmazású alezredes a a katonai főreáliskolánál, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, hogy: Kout Ehrenfried 28. sz. gy.-e.-beli és Labas József 93. sz. gy.-e.-beli tartalékos had­nagyok a cs. és kir. Landwehr tényleges állo­mányába, 1905. évi november hó 1-vel, és ezen naptól számítandó ranggal, áthelyeztessenek; Miakits Károly 25. sz. gy­e.-beli és Szauer Géza 4. császár-vadász-e.-beli tarta­lékos hadnagyok (1905. évi november hó 1-vel) a m. kir. honvédség tényleges állományába át­helyeztessenek , hogy: dr. Stenzl Antal 1. oszt. főtörzsorvos, a cs. kir. honvédelmi ministerium VI. osztályának főnöke, saját kérelmére a nyugállományba át­vétessék, neki ez alkalomból a tiszteletbeli vezér­­törzsorvosi jelleget a díj elengedésével adomá­nyozva; dr. Debert János 2. oszt. főtörzsorvos a közös hadügyministeriumban, a budapesti 17. sz. hely­őrségi kórházhoz áthelyeztessék, neki ez alkalom­ból, kitűnő szolgálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozva; dr. Herz Lipót 2. oszt. főtörzsorvos, stanislaui helyőrségi orvosfőnök, a przemysli 3. sz. helyőr­ségi kórházhoz áthelyeztessék. " kinevezni: Bartusch Ottó 47. sz. gy.-e.-beli őrnagyot a 12. sz. táb. vad.-zászlóalj parancsnokává; Gebert Ferencz 42. sz. gy.-e.-beli őrnagyot a 2. sz. táb. vad.-zászlóalj parancsnokává, és báró Stillfried és Rathenitz Adolf 1. sz. gy.­­e.-beli őrnagyot a 22. sz. táb. vad.-zászlóalj parancsnokává, hadnagyokká a cs. kir. Landwehr tényle­ges állományában, (1905. évi november 1-től számítandó ranggal) a következő tartalékos hadapród-tiszthe­lyetteseket : Pflanzl Károlyt, a 17. sz., Cizek Henriket, a 45. sz., Svat­os Oldrichot, a 89. sz., Tünkes Richárdot, a 7. sz., Friedländer Károlyt, az 58. sz., Stépánek Jánost, a 20. sz., Danner Károlyt, az 59. sz., Atzler Rezsőt, a 100. sz., Gilczewski Józsefet, a 41. sz., ns. Ebhardt Alfrédet, a 7. sz., Bil Lászlót, a 36. sz. gy.­e.-nél, Fritz Gusztávot, a 4. tiroli császár-vadász­éi­től, Racic Bogumilt, a 27. sz., Hadd Ferenczet, a 35. sz., Polidor Józsefet, a 11. sz., Peschka Alajost, a 98. sz., Mórák Károlyt, a 36. sz. és Jurasky Tivadart, a 49. sz. gy.­e.-től­ A lap mai számához háromnegyed ív melléklet s két ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next