Budapesti Közlöny, 1905. december (39. évfolyam, 278-302. szám)

1905-12-01 / 278. szám

Budapest, 1905. 278. szám. Péntek, deczember 1 BUDAPESTI • • • • KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Ásás : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országlyű­­ési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre . . . .40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. A »HiTftt&lo* I3rtegito«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—800 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és így tovább* Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. SzERKESZTŐSÉGI IRODA I TC. ker., Kerepesi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : HU., Kerepesi-út 54., Athenaem­a-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat átadt az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés XV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: f­agánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügyministerem előterjeszté­sére báró Vay Elemért, Borsod vármegye főispánját, ezen állásától hű és buzgó szolgálatának elismerése mellett, saját kérelmére felmentem. Kelt Bécsben, 1905. évi november hó 28-án.Ferencz József s. k. Kristóffy József s. k. A Személyem körüli magyar minis­terium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Stipanovic Jar­oszláv vezérőrnagynak és tör­vényes utódainak a magyar nemességet t­erm­is előnévvel díjmentesen adományo­zom. Kelt Bécsben, 1905. évi november hó 10-én.Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. A Személyem körüli magyar ministe­rium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Payr Vilmos honvédelmi ministeriumi osztálytanácsosnak, kiváló és eredményes szolgálatai elismeréséül, III. osztályú vas­­korona-rendemet díjmentesen adományo­zom. Kelt Bécsben, 1905. évi november hó 25-én. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Kroner Géza baáni járásbiró­­sági albirót az aranyosmaróthi törvény­székhez bíróvá, és dr. Kármán Elemér, a győri Ítélőtáblához berendelt bírósági jegyzőt a szentgotthárdi járásbírósághoz albiróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1905. évi november hó 28-án. Ferencz József s. k. Lányi Bertalan s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 28-án kelt legfelső elhatározá­sával, Steller Árpád békéscsabai kir. járásbiró­­nak a munkácsi kir. járásbirósághoz saját kérel­mére leendő áthelyezését legkegyelmesebben meg­engedni méltóztatott. A m. kir. belügyminister Ottlik­ Géza VIEL fizetési osztályba sorozott állami anyakönyvi felügyelőt a VII. fizetési osztályba sorozott állami anyakönyvi felügyelővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Szabó Dávid közalapítványi kir. jogügyi tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott köz­alapítványi ügyészt a közalapítványi kir. ügyigaz­gatósághoz jogügyi tanácsossá, dr. Bozók­y Kál­mán közalapítványi kir. alügyészt pedig a buziási közalapítványi kir. ügyészséghez ügyészszé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Tuzson Jánosnak, a budapesti tudomány­­egyetem bölcsészettudományi karán, a »növény­­histologiából« egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és a nevezettet ezen minőségében megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kálmán Géza nagykikindai, Bahn Ferencz fehér­­templomi, Bernáth János kaposvári, Brebovszky Elemér szekszárdi állami főgymnasiumi, és Szőke■ Elemér győri állami fő­reáliskolai helyettes torna­­tanitókat ideiglenes rendes tornatanitókká ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi ún. kir. minister Kis Zsuzsanna marosugrai állami elemi iskolai tanítónőt a felsőnaszici állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hegyi Pál pusztakaláni állami elemi iskolai tanítót a vajdahunyadi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szondy Izabella beregszászi állami kisdedóvónőt az ungdaróci állami kisdedóvodához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lovisek Antónia Ungdarócra áthelyezett állami kisdedóvónőt a nagybittsei állami kisdedóvodá­hoz visszahelyezte. A m. kir. földmivelésügyi minister Rozlozsnik Bál, m. kir. földtani intézeti ideiglenes minőségű II. oszt. geológust, ezen állásában végleg meg­erősítette. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Barth György kolozsvári kir. törvényszéki joggyakornokot a kolozsvári kir. törvényszékhez, és Rognean Miklós dévai kir. járásbirósági joggyakornokot a nagy­­enyedi kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke, az 1897. évi XXXIII. t.-czikk 2. §. értelmében, a kolozs­vári kir. ítélőtábla területén levő törvényszékek­nél szervezett esküdtbiróságok elnökeit és ezek helyetteseit az 1906. év tartamára az alábbiak szerint jelölte ki: 1. A beszterczei kir. törvényszéknél: elnök: Kendeffy Domokos kir. törvényszéki elnök ; helyet­tese : Tamás Károly kir. ítélőtáblái bírói czím- és jelleggel felruházott törvényszéki biró. 2. A dési kir. törvényszéknél: elnök: Balás Máté kir. törvényszéki elnök; helyettese: Almay Ferencz kir. törvényszéki biró. 3. A dévai kir. törvényszéknél: elnök: dr. Pap Domokos kir. törvényszéki elnök; helyettese: Ver­es József Ítélőtáblái bírói czím- és jelleggel felruházott kir. törvényszéki biró. 4. a gy.-fehér­vári kir. törvényszéknél: elnök: Nemes Sámuel kir. törvényszéki elnök; helyet­tese: Korbuly Ignácz kir. ítélőtáblái bírói czím- és jelleggel felruházott törvényszéki biró. 5. A kolozsvári kir. törvényszéknél: elnök: báró Rudnyánszky Béla, kir. curiai biró, tör­vényszéki elnök; helyettese: dr. Jékey Dániel kir. törvényszéki biró. 6. A nagyszebeni kir. törvényszéknél: elnök : dr. Kemény Gyula kir. törvényszéki elnök; he­lyettese : Jóvián Jenő kir. ítélőtáblás bírói czím- és jelleggel felruházott kir. törvényszéki biró. 7. A tordai kir. törvényszéknél: elnök: dr. Szász Iván kir. törvényszéki elnök; helyettese: dr. Borzsovay Béla kir. törvényszéki biró. A fehértemplomi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy dr. Nikolajevics István verseczi ügy­védet, a verseczi kir. járásbíróság mellé, szerb nyelvű tolmácscsá nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1905. évi 76.554. számú rendelete. Valamennyi a nemzetközi egyezmény kötelékébe tartozó s önállóan kezelt hazai gőzmozdonyu vasút igazgatóságának. A berni középponti hivatalnak a m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőséghez f. évi októ­ber hó 31-én 1602., és november hó 2-án 1614. szám alatt intézett átirata szerint, a nemzet­közi egyezmény hatálya alá eső vasúti vonalak jegyzékébe felvett m. kir. államvasutak csoport­jába a következő új vonalak iktattattak be: 1. a már rég megnyílt s folyó évi augusztus hó 1-én a m. kir. államvasutak üzemébe átment ungvölgyi h. é. vasút, amely a nemzetközi egyezmény kötelékébe eddig még nem tarto­zott, és 2. a­z. évi október hó 15-én megnyílt nagy­­berezna-országhatárszéli államvasúti vonal. Miről az igazgatóságot azzal értesítem, hogy a jegyzék kiigazítására ez esetben szükség nincs, mivel mindkét elől említett vonal oly vasút üzemében áll, mely a jegyzékbe már fel van véve, s így tehát az előbbeni már a m. kir. állam­vasutak által történt üzembe vétele, a másik pedig megnyitása napjától kezdve a nemzetközi egyezmény kötelékébe tartozik. Budapesten, 1905. évi november hó 18-án. A minister helyett: Szterényi s. k. államtitkár. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1905. évi 76.555. számú rendelete. Valamennyi a nemzetközi egyezmény kötelékébe tartozó s önállóan kezelt hazai gőzmozdonyu vasút igazgatóságának. A berni középponti hivatal 1. évi november A lap mai számához egy és egynegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next