Budapesti Közlöny, 1906. január (40. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-03 / 1. szám

Budapest, 1906. 1. szám. Szerda, január 3. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő, czimil mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.............40 korona Félévre...................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA­­ VII. kerület, Kerepesi-út 54. szám. Kiadó­hiv­atal : VET., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A­­Hivatalos Értesitéő-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhaságos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Károly főherczeg ur ő cs. és kir. fensége f. évi január hó 1-én, hétfőn, korcsolyázás közben el­esett és jobb alsó lábszárán komplikáczió nél­küli kettős csonttörést szenvedett. Első orvosi jelentés: Ő cs. és kir. fensége állapota teljesen kielégitő; a törés helyén csekély fájdalmai vannak. A kötés még nem lett változtatva. Bécs, 1906. évi január hó 2-án délelőtt. Dr. Hochenegg s. k. tanár. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Tóth József királyi tanácsos, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tanfelügyelőjének, végleges nyugalomba helyezése alkalmából, a közoktatásügy terén kifej­tett buzgó és hasznos működése elismeréséül,­­a ministeri osztálytanácsosi czímet díjmentesen adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1905. évi deczem­­ber hó 27-én. Ferencz József s. k. Lukács György a k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ideiglenes vezetésével megbízott magyar miniszerelnököm előterjesztésére Szarta Tamás írónak, a Petőfi Társaság főtitkárának s az Uránia Magyar Tudo­mányos Színház igazgatójának, az irodalom terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi czímet díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1905. évi deczember hó 29-én. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Schiffer Antal az igazságügy­­ministeriumban alkalmazott pestvidéki járásbirósági albirót a szatmárnémet­i ügyészséghez ügyészszé, Lakner Géza új­­egyházi járásbirósági albirót a csikszent­­mártoni járásbírósághoz járásbiróvá, dr. Be­­rinkey Dénes az igazságügyministérium­­ban alkalmazott budapesti Vili—X. ker. járásbirósági albirót a budapesti ügyész­séghez alügyészszé, továbbá dr. Szitár Ferencz budapesti büntető törvényszéki jegyzőt a budapesti VII. ker. járásbíró­sághoz és dr. Kein Brúnó Mária maros­­vásárhelyi törvényszéki aljegyzőt a kézdi­­vásárhelyi törvényszékhez albirákká ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1905. évi deczember hó 30-án. Ferencz József b. k. Lányi Bertalan s. k. , császári és apostoli királyi Felsége az 1905. évi deczember hó 13-án kelt legfelső elhatározá­sával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy gróf Brandis Ottó rendkívüli követ és meghatalmazott minister a svéd királyi »Észak Csillaga-rend« nagykeresztjét, Wchynic­ és Tettaui herczeg Kinsky Károly, a rendkívüli követ és meghatalmazott minister czímével felruházott cs. és kir. 1. osztályú követségi tanácsos, a nagybritanniai királyi Viktória-rend nagykereszt­jét­, báró Dagern Miksa cs. és kir. 1. osztályú követségi tanácsos a spanyol királyi »III. Ká­­roly-rend* középkeresztjét a csillaggal, a szász királyi Albrecht-rend I. osztályú középkeresztjét, valamint a chinai császári »Kettős Sárkány­­rend* II. osztályának 2. fokozatát­, és Wagner János Lajos jogtudor, cs. és kir. követségi titkár az olasz királyi »Szent Móricz és Lázár-rend« tiszti keresztjét elfogadhassák és viselhessék. A császári és apostoli királyi Felsége 1905. évi deczember hó 30-án kelt legfelső elhatározásával Gál Lajos miskolczi­ és dr. Tyrnauer Márk bazini kir. járásbirósági albiráknak eddigi minő­ségükben saját kérelmükre leendő kölcsönös át­helyezését legkegyelmesebben megengedni mél­­tóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1906. évi január hó 1-vel) kinevezni: tartalékos hadnagyokká : (Folytatás) a gyalogságnál, vadász- és utászcsapatnál, továbbá a vasúti és táviró ezredben: (1906. január 1-től számítandó ranggal): a következő tartalékos hadapródokat (tiszt­­helyetteseket) Blumenfeldt Pált az 55. sz. gy.-e.-ben; Apaticzky Károlyt és Gánóczi Kecskés Jenőt a 101. sz. gy.-e.-től a 82. sz. gy.-e.-hez; Keller Józsefet a 25. sz. gy.-e.-től a 31. sz. gy.-e.-hez; Kardos Manót a 101. sz. gy.-e.-től a 39. sz. gy.-e.-hez; Klimes Jaroslavot a 36. sz. gy.-e.-ben; Schwarcz Lajost a 86. sz. gy.-e.-ben­, Wien Oswaldot a 21. sz. gy.-e.-től a 102. sz. gy.-e.-hez; Gunst Sándort a 101. sz. gy.-e.-től a 39. sz. gy.-e.-hez; Brazzerotto Aladárt a 44. sz. gy.-e.-ben; Dobi Károlyt a 37. sz. gy.-e.-ben; Graus Károlyt a 93. sz. gy.-e.-től a 96. u. gy.-e.-hez; Jakuboivski Szaniszlót a 10. sz. gy.-e.-ben; Ramsauer Józsefet a 14. sz. gy.-e.-ben; Skrovny Silvert a 36. sz. gy.-e.-től a 102. sz. gy.-e.-hez; Godoivski Bódogot a 30. sz. gy.-e.-ben; Bognár Andrást a 63. sz. gy.-e.-ben; Mihálykovics Miklóst a 32. sz. gy-e.-ben; Bernecki Müller Miksát (póttartalékos) a 42. sz. gy.-e.-ben; Porázik Jánost a 71. sz. gy.-e.-ben; Krásny Gottliebet a 28. sz. gy.-e.-ben; Chladek Andrást, szolgálattételre beosztva a bosn.-herc. 3. sz. gy.-e.-ben; Ster Ferenczet a 27. sz. gy.-e.-ben; Allodiatoris Károlyt a 38. sz. gy.-e.-től a 12. sz. gy.-e.-hez; Nyiredi Lajost az 51. sz. gy.-e.-ben; Zák Károlyt a 102. sz. gy.-e.-ben; Dudek­ Hugót a 91. sz. gy.-e.-től a 66. sz. gy.-e. hez; Márton Lászlót a 39. sz. gy.-e.-ben; Macourek Károlyt a 90. sz. gy.-e.-től a 89. sz. gy.-e.-hez; Győző Dezső jogtudort, szolgálattételre be­osztva a bosn.-herc. 3. sz. gy.-e.-nél; Christoforetti Artúrt, szolgálattételre beosztva a bosn.-herc. 1. sz. gy.-e.-nél; Svéceny Rezsőt a 77. sz. gy.-e.-től a 10. sz. gy.-e.-hez; Pokolyló Pált a 30. sz. gy.-e.-ben; Váradi Lászlót a 39. sz. gy.-e.-ben; Paroulek Józsefet a 90. sz. gy.-e.-től a 102. sz. gy.-e.-hez; Helmberger Györgyöt a 86. sz. gy.-e.-ben; Jung Józsefet a 35. sz. gy.-e.-től a 81. sz. gy.-e.-hez; Csepregi Schapfinger Félixet a 76. sz. gy.­­e.-től a 83. sz. gy.-e.-hez; Stépka Ferenczet az 54. sz. gy.-e.-ben; Wagner Vladimírt a 30. sz. gy. e.-ben; Hegedűs Oszkár államtudományi tudort a 83. sz. gy.-e.-ben; Lenkei Dezsőt a 19. sz. gy.-e.-ben; Balázs Manót a 63. sz. gy.-e.-től a 71. sz gy.-e.-hez; Pick Rezsőt a 18. sz. gy.-e.-ben; Bárdos Ernőt a 32. sz. gy.-e.-ben; Dallos Aurélt a 46. sz. gy.-e.-ben; Lindenberg Róbertet a 25. sz. gy.-e.-től a 72. sz. gy.-e.-hez; Kartál Ignácz jogtudort a 25. sz. gy.-e.-ben; Bas Gyulát a 64. sz. gy.-e.-ben; Eisler Viktort a varasdi 16. sz. gy.-e.-ben; Peric Perót a bosn­. here­. 3. sz. gy.-e.-ben; Ippi és Erkeserüi Fráter Józsefet a péter­­váradi 70. sz. gy.-e.-ben; Krajcsovits Ignáczot a varasdi 16. sz. gy.­­e.-ben ; Szdinkó Józsefet az 54. sz. gy.-e.ben. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő» a 18-ik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed iv mellékleten folytatódik.

Next