Budapesti Közlöny, 1906. február (40. évfolyam, 25-48. szám)

1906-02-01 / 25. szám

Budapest, 1906. 25. szám. Csütörtök, február 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesitő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..............40 korona Félévre..................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: Magánhirdeté­sek:Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Kerepesi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedi­g 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 ko£** 1®®' szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és* az eseteg kért lappéldányok ára 60 fillérjével *8 “^Kül­dendő. Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére Speidl Bódog államvasuti főfelügyelőnek a ministeri osztálytanácsosi czímet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1906. évi január hó 27-én. Ferencz József s. k. Vörös László s. k. A Személyem körüli magyar ministé­­rium ideiglenes vezetésével megbizott magyar miniszerelnököm előterjesztésére dr. Szentkirályi Ákosnak, a kolozsvári gazdasági tanintézet igazgatójának, a gazdasági szakoktatás terén szerzett érde­mei elismeréséül, a királyi tanácsosi czí­met díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1906. évi január hó 13-án. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. Kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére Dunay László ministeri segédtitkárnak a ministeri titkári czímet és jelleget, Papp József főmérnöknek a műszaki tanácsosi czímet díjmentesen, és Janosits József mérnöknek a főmérnöki czímet adományozom. Kelt Bécsben, 1906. évi január hó 27-én. Ferencz József s. k. Vörös László s. k. A m. kir. igazságügyminister dr. Gajáry Béla szegedi kir. törvényszéki bírót a szegedi kir. ítélőtáblához elnöki titkárrá nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister a m. kir. postatakarékpénztár személyzeti létszámába kine­vezte : dr. Bajor Lajos, Szathmári Károly és dr. Nizsnyánszky István postatakarékpénztári segéd­titkárokat titkárokká; Baranyay Sándor, Duma Béla és dr. Deschán Achill postatakarékpénztári fogalmazókat segéd­titkárokká ; dr. Dencz Ákos, dr. Somogyi Béla, és Száth Béla postatakarékpénztári segédfogalmazókat fogalmazókká; Miskólczy Gusztáv postatakarékpénztári tisztet és dr. Kazár István postatakarékpénztári segéd­tisztet segédfogalmazókká; Eördögh Róbert, Rimanóczy Jenő, Illek Nán­dor és Csulak Dávid postatakarékpénztári szám­­vizsgálókat számtanácsosokká; Hampek Vincze postatakarékpénztári iroda- s főnököt irodaigazgatóvá;­­ Semsey Pál IX. fsz. osztálybeli postatakarék­pénztári pénztári ellenőrt VIII. fizetési osztály­beli pénztári ellenőrré; Ballon Adolf postatakarékpénztári segédpénz­­tárnokot pénztárnokká; Sztankovits István, Pinczel György, Hank Olivér és Boldog Oszkár postatakarékpénztári tiszteket számvizsgálókká; Bauer Ágoston postatakarékpénztári tisztet segédpénztárnokká; Pétery Antal, Knotz Ignácz, Weitner Béla, Eisele János, Miletz József, Hlavács Viktor és Gulden Ármin postatakarékpénztári tiszteket ugyancsak számvizsgálókká; Bierling Ernő, Loysch Károly, Bahr Vilmos, Bánéz Viktor, Kovács Rezső, Kocsi Jakab József, Sch­olátz József, Meilinger József, Bricht­a Mór, Kocsis István, Szöllösi Jenő, Gerö Adolf, Hausz­­­ herr Ferencz, Schaff Rezső, Schivarzmayer Nán­dor, Neff János, Berger József, Bene Ferencz, Karbakovits György, Aigner Károly és Honffy Szilárd postatakarékpénztári segédtiszteket tisz­tekké ; Dezsény Arnold, Horvát Antal, Kozma Géza, Burián Frigyes, Horváth József, Marényi Béla, Bandler Géza, Cruber Mór, Lucatello Nándor, Halmai Jenő, Gyurcsó Márton, Brand Sándor, Seidl Ottó, Szőke Emil, Wellner Elek, Szabó Hugó, Ónodi József, Neumann Ödön, Havas Kálmán, Elkan Izidor, Sugár Ernő, Bemer Jó­zsef, Halbrohr Géza, Fény­esi Zoltán Ernő, Adorján Sándor és Dolovcak Antal postataka­rékpénztári dijnokokat segédtisztekké. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hajtai Ferencz és Deák Ferencz jászberényi állami főgymnasiumi ideiglenes minőségű rendes tanárokat rendes tanári minőségükben véglege­sen megerősítette.________ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Madzsar Imre I. ker. állami főgymnasiumi ideiglenes minőségű rendes tanárt rendes tanári minőségében véglegesen megerősítette. A m. kir. belügyminiszer a Budapest székes­­fővárosi m. kir. államrendőrséghez Boltizsár Lő­­rincz r.-hivataltisztet segédhivatali igazgatóvá, Nagy László r.-hivataltisztet fizetés nélküli segédhivatali igazgatóvá, Farkas Gyula és Novák Ágoston r.-hivatalsegédtiszteket hivataltisztekké, Fuzik István fizetés nélküli hivatalsegédtisztet fizetéses r.-hivatalsegédtisztté nevezte ki. A m. kir. belügyminister Esztergom vár­megyében a táti anyakönyvi kerületbe Zsiray Károly segédjegyzőt, a születési és halotti anya­­könyvek vezetésére szorítkozó hatáskörrel, anya­­könyvvezető-helyettessé nevezte ki.­ A m. kir. belügyminiszer Gömör és Kis­­f­o­n­t vármegyében a murányi anyakönyvi kerü­­etbe Déncs Emil segédjegyzőt anyakönyvvezető­helyetteségé nevezte ki, és őt a házassági anya­­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A V. kir. belügyminiszer Hont vármegyében a ném­eti anyakönyvi kerületbe Szolár István helyettes körjegyzőt, a szénaváriba Bacskor Endr körjegyzőt, a felsőbacsolamiba pedig Re­­piczk­y Emil körjegyzőt anyakönyvvezetőkké ne­vezte ki, és őket a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A m­. kir. belügyminiszer N­y­i­t­r­a vármegyében a csejthei anyakönyvi kerületbe Újhelyi Jenő segédjegyzőt, a krakovániba Szeleczky Ottmárt, a karkócziba Novotny Emil segédjegyzőt, az újvároskaiba pedig Ottinger Béla segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki, és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Veszprém vár­megyében a bakonybéli anyakönyvi kerületbe Szokoly János jegyzőt anyakönyvvezetővé, Pan­­zevang Károly m. kir. postamestert pedig ugyan­oda anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki, és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. pénzügyministérium ideiglenes veze­tésével megbizott m. kir miniszerelnök Kolosi Lajos budapesti lakost ideiglenes minőségű díj­talan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a dohányjövedéki központi igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyministérium ideiglenes veze­tésével megbizott m. kir. ministerelnök Kalmár Milán végzett joghallgatót a zágrábi kincstári jogügyi igazgatósághoz díjtalan fogalmazó-gyakor­nokká nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister Hunyadi Antal altiszti igényjogosultsági igazolványnyal ellátott csend­őr őrsvezetőt és Bozóki Mihály cs. és kir. mszár-őrmestert hivatalszolgákká nevezte ki. A székesfehérvári kir. törvényszék elnöke a felügyelete alatt álló adonyi kir. járásbírósághoz Horváth József ugyanottani napidijas szolgát II-ad osztályú hivatalszolgává nevezte ki. Mord Péter saját, valamint kiskorú gyerme­kei : Alojzia és Antal budapesti illetőségű ugyan­ottani lakosok családi nevének »Madarász*-ra kért átváltoztatása az 1905. évi 134.201. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Brill István, főgymnasiumi tanuló, budapesti lakos családi nevének »Barta”-ra kért átváltoztatása az 1905. évi 135.075. számú belügy­minis­teri rendelettel megengedtetett. A lap mai számához két év «Hivatalos Értesítő) van csatolva.

Next