Budapesti Közlöny, 1906. április (40. évfolyam, 77-101. szám)

1906-04-01 / 77. szám

Budapest, 1906. 77. szám. Vasárnap, április 1. UDAPESTI Ő­ZI­ÖNY. HIVATALOS LAP. a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.....................40 korona Félévre..........................20 * Negyedévre...................10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Kerepesi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecsk­eméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább.­­ Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Ötödik orvosi jelentés. Mária Jozefa fő­herczegasszony ő cs. és kir. fensége rövid megszakítással egész éjjelen át aludt. Subjektiv és objektív hogyléte megnyug­tató. Bécs, 1906. évi márczius hó 31-én délelőtt 11 órakor. Dr. Hochenegg s. k. tanár. Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi márezius hó 8-án Zala vár­megye közönségéhez a következő legfelső királyi leiratot méltóztatott intézni: Királyi leirat. Zala vármegye közönségéhez. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA s. a. t. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvert Híveink! Az a magatartás, melyet a vármegye törvényhatósága felelős kormányunk törvé­nyes intézkedéseivel szemben tanusít, nem­csak túlcsapong azon korlátokon, amelyeket a törvény és alkotmány a törvényhatóságok hatáskörére nézve kijelöl, hanem a tör­vény iránti tiszteletlenség magvait szór­ván szét, egyúttal egyenes ellentétben áll a törvényhatóság komoly és nemes fel­adatával és a királyi személyünk iránt tartozó hódolattal. Minthogy kormányunknak eddigi ren­delkezései, melyek arra irányultak, hogy a törvényhatóság működése a törvényes mederbe visszatereltessék, eredmény nélkül maradtak és miután királyi legfelső tisztünkhöz tartozik az alkotmányos és társadalmi rendet, a törvények és az államhatalom tényezői iránti tiszteletet fentartani és ott, ahol az megzavartatott, helyreállitani, egyszersmind pedig az el­lenszegülőkre a törvény teljes szigorát alkalmazni. Magyar felelős ministeriumunknak az 1805. évi V. törvényczikk alapján tett elő­terjesztésére nagyságos Szulyovszky Dezső volt országgyűlési képviselőt, kedvelt hívünket, Zala vármegyére nézve királyi biztosul ezennel kinevezzük, teljhatalom­mal ruházván őt fel, hogy a törvény­­hatóság közgyűlését, a közigazgatási bizott­ságot és a törvényhatóság egyéb bizott­ságait és választmányait felfüggeszti­­esse, a törvényhatósági közgyűlés összes jogait maga gyakorolhassa, s a szükséghez ké­pest a közigazgatási bizottságot és a tör­vényhatóság egyéb bizottságait és választ­mányait megalakíthassa, a törvényható­ság tisztviselőivel és közegeivel köz­vetlenül rendelkezhessék, a nem enge­delmeskedő tisztviselőket vizsgálat alá vonhassa, hivataluktól felfüggeszthesse vagy elmozdíthassa, s azokat másokkal véglegesen helyettesíthesse és hogy álta­lában mindent megtehessen, amit a tör­vények tekintélyének és felelős kormá­nyunk törvényes rendeleteinek érvényesí­tésére szükségesnek találand. Minélfogva komolyan meghagyjuk és parancsoljuk nektek, miszerint fentnevezett királyi biztosunk minden intézkedéseit és rendeleteit tartozó engedelmességgel fogad­játok, s működése közben neki minden­ben segédkezet nyújtani szigorú köteles­­ségteknek ismerjétek, — másként nem cselekedvén. Kikhez egyébiránt Királyi kegyelmünk­kel kegyesen hajlandók maradunk. Kelt Bécsben, 1906. évi márczius hó 8-án. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. A Személyem körüli magyar ministé­­rium ideiglenes vezetésével megbízott magyar miniszerelnököm előterjesztésére Bölcsházi Belházy Sándor nyugalmazott magyar államvasúti főfelügyelőnek, sok évi szolgálata elismeréséül, a királyi taná­csosi czímet díjmentesen adományozom. Kelt Lebenbrunnban, 1906. évi márczius hó 18-án. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rum ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére dr. Jávor Béla Komárom vármegyei nyugalmazott tiszteletbeli főorvosnak, a közegészségügy terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi czímet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1906. évi márczius hó 29-én. Ferencz József s. k. Báró Fejérváry Géza s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére dr. Murinyi Endre békéscsabai járásbirósági albirót jelenlegi birósági székhelyén járábiróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1906. évi márczius hó 29-én. Ferencz József s. k. Lányi Bertalan s. k A m. kir. igzságügyminister dr. Benárd Emil ministeri segéd­titkári czimmel felruházott minis­­teri fogalmazót ministeri segédtitkárrá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Körmendy Alajos komáromi kir. járásbirósági joggyakornokot a komáromi és Kálnásy László sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki joggyakornokot a sátoraljaújhelyi kir. törvényszékhez aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Kokits János nagybecskereki gyakorló ügyvédet a nagybecs­­kereki kir. ügyészség kerületébe ügyészségi meg­bízottal rendelte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Botár Imre fehértemplomi állami főgymnásiumi tanárt a kaposvári és Hegyi József gyöngyösi állami főgymnásiumi tanárt a fehértemplomi állami fő­gymnasiumhoz helyezte át. A kereskedelemügyi m. kir. minister Török Gyula ministeri segédmérnököt, az államépitészeti hivatalok személyzeti létszámába, kir. mérnökké nevezte ki és szolgálattételre a budapesti m. kir. államépitészeti hivatalhoz osztotta be. A m. kir. pénzügyminiszer Stergath­ Pál zágrábi kir. fővámhivatali segédtisztet vámtisztté és Sedlar János zimonyi kir. fő­vámhivatali gya­kornokot vámsegédtisztté, mindkettőt a zágrábi kir. fővámhivatalhoz, kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Hitler Imre segély­díjas pénzügyi számgyakornokot, a m. kir. dohány­jövedéki központi igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez, pénzügyi számtisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A lap mai Dzsárnában a Hivatalos Értesítő­ a 8-ik oldalon kezdődik s két év mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék