Budapesti Közlöny, 1906. május (40. évfolyam, 102-127. szám)

1906-05-01 / 102. szám

Budapest, 1906. 102. szám. Kedd, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...........40 korona Félévre................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 00 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : VII. kerület, Kerepesi-út 54. szám. Kiadó­hiv­atal : ■VH., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utéza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitéő-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügyminiszerem előterjeszté­sére Bezerédj István Szabadka szabad királyi és Baja törvényhatósági városok főispánját, Szabadka szabad királyi városi főispáni állásában való meghagyása mel­lett, Baja törvényhatósági város főispáni állásától,­­ezen minőségében teljesített buzgó szolgálatai elismerése mellett, saját kérelmére felmentem. Kelt Bécsben, 1906. évi április hó 28-án. Ferencz József s. k. Gróf Andrássy Gyula s. k. Magyar belügyminiszerem előterjeszté­sére Latinovits Bált, Bács - Bodrog vár­megye és Zombor szabad királyi város főispánját ezen állásától, buzgó szolgálata elismerése mellett, saját kérelmére fel­mentem. Kelt Bécsben, 1906. évi április hó 28-án. Ferencz József s. k. Gróf Andrássy Gyula s. k. Magyar belügyministerem előterjeszté­sére Béldi Lászlót, Nagy-Küküllő várme­gye főispánját ezen állásától, buzgó szol­gálatainak elismerése mellett, saját kérel­mére felmentem. Kelt Bécsben, 1906. évi április hó 28-án. Ferencz József s. k. Gróf Andrássy Gyula s. k. Magyar belügyministerem előterjeszté­sére gróf Lázár Árpád beszterczei ügyészt Besztercze-Naszód vármegye, Apáthy Péter volt országgyűlési képviselőt Nagy-Kük­üllő vármegye, gróf Vay Gábor földbirtokost Szabolcs vármegye és Ambrozovics Lajos pénzügy­ministériumi segédtitkárt Baja törvényhatósági város főispánjává kine­vezem. Kelt Bécsben, 1906. évi április hó 28-án. Ferencz József s. k. Gróf Andrássy Gyula s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott továbbá 1906. évi május hó­­-vá legkegyelmesebben kinevezni. Ő Felsége első arciére-testőrségénél, első osztályú századossá: D’Almeida Corréa de La János testőrt és 2. oszt. századost. Ő Felsége magyar testőrségénél, másodosztályú századosokká. (1906. évi május hó 1-től számítandó ranggal). Zsadányi és török- Szentmiklósi Almássy Pál és Czabaji Horváth János testőröket és czímze­­tes 2. oszt. századosokat. A vezérkari testületben, első osztályú századosokká, a következő 2. oszt. századosokat: Wegwart Rudolfot, az 1. sz. táb.-vad.-zászló­­aljban; ns. Jaeger Oszkárt, a 7. sz. utász-zászló­aljba ; Rövidi Maxon Lajost, a 7. sz. h.-e.-ben; Hittl Ernőt, a 4. sz. hadoszt.-t.-e.-ben; Vitesz-Sokolgradai író Gyurits Tivadart, a 29. sz. gy.-e.-ben; Rásky Lászlót, számfeletti a 60. sz. gy.-e.­­ben, beosztva a vezérkarhoz, szolgálati alkalma­zásban a m. kir. honvédségnél — ezen alkalma­zásban való meghagyása mellett; Bebenburgi báró Karg Györgyöt, számfeletti a 2. sz. hadoszt.-t.-e-ben, beosztva a vezérkarnál; Schneider Károlyt, az 57. sz. gy.-e.-ben; Jurke Károlyt, a 8. sz. hadtestt.-e.-ben — egyidejűleg vezérkari szolgálattételre a cs. kir. Landwehrhez rendelve; Dubiczai Del­é Istvánt, a zágrábi 25. sz. m. k­. honvéd-gy.-e.-ben, — egyidejűleg vezérkari szolgálattételre a m. kir. honvédséghez rendelve (a vezérkari testületben számfelettiként vezetése mellett); Cuscoleca Gyulát, a 3. tiroli császár-vad.-e.-ben; Klinkigt Vilmost, a 98. sz. gy.-e.-ben — egy­idejűleg vezérkari szolgálattételre a cs. kir. Landwehrhez rendelve; Tarcsaligeti Stráner Jánost, a 23. sz. táb.­­vad.-zászlóaljban; Gerinek Ottót, a 99. sz. gy.-e.-ben; Rövidi Maxon Oszkárt, a 7. sz. h.-e.-ben; Kundmann Rudolfot, a 96. sz. gy.-e.-ben; Lehóczky Bélát, a 37. sz. gy.-e.-ben; Sanadoli Ruzicsé Miklóst, a 7. sz. gy.-e.­­ben; és Ledenicei lovag Fischer Móriczot, a 9. sz. drag.-e.-ben. A hadmérnöki törzsben, első osztályú századosokká, a következő 2. oszt. századosokat: Mayer Rudolfot, a 77. sz. gy.-e.-ben, a péter­­váradi hadmérnök-igazgatósághoz való beosztása mellett; Lippmann Róbertet, a 36. sz. gy.-e.-ben a cattarói hadmérnök-igazgatósághoz való beosztása mellett; lovag Kuchler Edét, az 58. sz. gy.-e.-ben a przemysli hadmérnök-igazgatósághoz való beosz­tása mellett és Heppner-Kadlik­ Károlyt, a 18. sz. gy.-e.-ben, a gyulafehérvári hadmérnök-igazgatósághoz való beosztása mellett. A gyalogságnál, a vadász- és utászcsapat­­nál és a vasúti- és táviróezredben, elsőosztályu századosokká, a következő 2. oszt. századosokat: Gillhuber Silviát, a 33. sz. gy.-e.-ben; Weber Károlyt, a 84. sz. gy.-e.-ben; Schwarcz Alfrédet, a 36. sz. gy.-e-ben; Velkaverh Józsefet, szolgálattételre beosztva a 2. sz. boszn.-bér sz. gy.-e.-nél; Nowak Bálintot, a 90. sz. gy.-e.-ben; Neilreich Józsefet, a 37. sz. gy.-e.-ben; Zlatohlávek Edét, a 95. sz. gy.-e.-ben; Krajnich Józsefet, a 85. sz. gy.-e.-ben; Praschak Tivadart, a 97. sz. gy.-e.-ben;­ Humplik Rajmundot, a 32. sz. táb. vad.-zászló­­aljban; Honsur Henriket, a 78. sz. gy.-e.-ben; lovag Mihalic Boguslávot, a 7. sz. gy.-e.-ben; Walzek Károlyt, a 99. sz. gy.-e.-ben; Knecht Ferenczet, a 69. sz. gy.-e.-ben; Kastner Rudolfot, a 29. sz. gy.-e.-ben; Rischanek Rudolfot, a 8. sz. gy.-e.-ben; Mettelét Anatólt, számfeletti a 24. sz. gy.-e.­­ben, tanár az innsbrucki gyalog-hadapródisko­lánál ; Schindler Ferenczet, a 73. sz. gy.-e.-ben; Kuzma Szilárdot, számfeletti a 18. sz. gy.-e.­­ben, tanár a pozsonyi gyalog-hadapródiskolánál; Böhm Albint, a 20. sz. gy.-e.-ben; Czulik Alajost, a 3. sz. gy.-e.-ben; Fuglewicz Károlyt, számfeletti az 50. sz. gy.-e.-ben, tanár a lovas-hadapródiskolánál; Springwald Szaniszlót, a 15. sz. gy.-e.-ben; Sch­wein Keresztélyt, a 92. sz. gy.-e.-ben; Feith Artúrt, a 10. sz. táb.-vad.-zászlóaljban; Schreier Bálintot, a 8. sz. utász-zászlóaljban; Clempe Henriket, a 12. sz. utász-zászlóaljban; Báthor Rudolfot, számfeletti az 55. sz. gy.-e.­­ben, beosztva a katona-földrajzi intézetnél; Briebrecher Gyulát, a 39. sz. gy.-e.-ben; Bátorffy Vilmost, számfeletti a 68. sz. gy.-e.­­ben, segédtiszt a hadsereg-lövésziskolánál; Roschauer Józsefet, a­ 94. sz. gy.-e.-ben; Stiotta Kamillát, a 72. sz. gy.-e.-ben; Mayer Oszkárt, a 47. sz. gy.-e.-ben; Wüst Venczelt, a 93. sz. gy.-e.-ben; Mihalovics Ferenczet, a 19. sz. gy.-e.-ben; Blaha Edét, számfeletti a 13. sz. gy.-e.-ben, tanár a marburgi gyalog-hadapródiskolánál; ns. Rodolitsch Szilárdot, a 48. sz. gy.-e.-ben; Trunécek Venczelt, számfeletti a 89. sz. gy.­­e.-ben, különleges alkalmazásban; Ernst Károlyt, a 41. sz. gy.-e.-ben; ns. Gálffy Bélát, a 68. sz. gy.-e.-ben; Dvorak Zdenkót, a 10. sz. utász-zászlóaljban; Muthambergi Kappeller Józsefet, a 13. sz. utász-zászlóaljban ; Marx Viktort, a 7. sz. utász-zászlóaljban; Haitinger Miksát, számfeletti a 6. sz. utász­zászlóaljban, tanár az utász-hadapródiskolánál; Schlesinger Gusztávot, számfeletti a 8. sz. A lap mai számához egy ív melléklet s egy és fél ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next