Budapesti Közlöny, 1906. június (40. évfolyam, 128-150. szám)

1906-06-01 / 128. szám

Budapest, 1906. 128. szám. Péntek, június 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyülési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre......................40 korona Félévre ...........................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Kerepesi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli S­irályi Felsége folyó évi május hó 29-én kelt legfelső kéziratával lovag Sonnenthal Adolf udvari színésznek azon alka­lomból, hogy az udvari színháznál teljesített művészi működésének 50-ik évét töltötte be — és a drámai előadás terén szerzett kitűnő érdemei újabb elismeréséül, — a Ferencz József-rend középkeresztjét méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. _______ A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke, a veze­tése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe, Zsunk János nagyváradi lakos végzett joghallgatót ideiglenes minőségű díjas joggyakornokká ne­vezte ki. ______ A m. kir. fővámigazgató Hanser Jenő buda­pesti díjtalan m. kir. vámgyakornok - jelöltet a budapesti m. kir. fővámhivatalhoz segélydíjas m. kir. vámgyakornokká nevezte ki. Friedländer Samu szigorló állatorvos, németbikki illetőségű budapesti lakos családi nevének »Faragó«-re kért átváltoztatása a f. évi 57.555. számú belügy­minis­teri rendelettel megen­gedtetett. _______ A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 37.289. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Zala vármegye területéhez tartozó Zalaegerszeg r. t. városban a pénteki hetivásár ezentúl állandóan állatfelhajtással egybekötve tartassák meg. _______ 32.295./I/A—3. 1906. szám. Pályázati hirdetés az erdőöri szakiskolák növendékeinek felvétele tárgyában. A görgényszentimrei, királyhalmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó év október havában kezdődő, új két éves tanfolyamra, részint állami ellátás mellett, részint saját költségen több növendék fog felvétetni. A felvétetni kívánók, sajátkezüleg irt folya­modványukat legkésőbb folyó évi július hó 16-ig a m. kir. földmivelésügyi ministeriumhoz terjeszszék be. A folyamodóknak a fennálló szabályok értel­mében hitelesen igazolni kell: 1. születési bizonyitványnyal, hogy 17-ik élet­évüket betöltötték, illetőleg az intézetbe való belépés napjáig (1906. évi október 8-ikáig), betöltik, 35 évesnél azonban nem idősebbek; 2. kincstári erdészeti, katonai, vagy hatósági orvos által kiállított bizonyítványnyal, hogy ép, erős, egészséges munkához és az idő viszon­tagságaihoz szokott, edzett testalkattal, s külö­nösen jó látó-, halló- és beszélő­ képességgel bírnak; 3. iskolai bizonyítványnyal, vagy ennek hiá­nyában más, hiteles bizonyítványnyal, hogy folyékonyan, jól írni, jól olvasni és a közönséges négy számművelet szerint jól számolni tudnak; 4. hatósági bizonyítványnyal, hogy erkölcsi magaviseletük kifogás alá nem esik; ezen ható­sági bizonyítványban egyúttal a folyamodó fog­lalkozása, családi állapota és az is kitüntetendő, hogy a folyamodó katonai kötelezettségben áll-e vagy nem. Ezen okmányokon kívül mellékelni kell folya­modványukhoz : 5. azoknak, a­kik valamely gazdaságban al­kalmazva vannak, szolgálatadójuk bizonyítványát eddigi szolgálatukról és végül­ 6. azoknak, a­kik az intézetbe állami ellátás mellett kívánnak felvétetni, hatósági bizonyítványt arról, hogy vagyontalanok. A folyamodónak meg kell jelölni folyamodvá­nyában, hogy kérvényére a válasz mely czimre, mely vármegyébe, s mely posta-állomásra kül­dessék. A hiányosan felszerelt és a fennebb kitűzött határidőn túl beadott, valamint a nem saját­kezűleg írt folyamodványok figyelembe nem vé­tetnek. Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy: a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és egészségi állapota az intézet orvosa által, a fennebbi 3-ik pontban megkívánt előképzettsége pedig az intézet vezetője által a jelentkezés alkalmával, szigorúan felülvizsgáltatik és azok, akiknek szervezete hiányos, vagy akik vala­mely ragályos, illetve az intézeti foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvednek, úgyszinte azok, akik a kellő siker­rel való tanulhatásra elég előképzettséggel nem bírnak és végül azok, akikről beigazolódik, hogy folyamodványukat nem sajátkezűleg írták, az intézetből azonnal elbocsáttatnak, illetve vég­legesen fel nem vétetnek; b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el ruházattal, az intézetbe való belé­pés alkalmával azonban minden növendék magá­val hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 10 pár kapc­át vagy harisnyát, egy pár erdőjárásra alkalmas erős bagaria csizmát, valamennyit teljesen új állapotban; c) a saját költségükre felvett növendékek az intézetben való tartózkodás idejére kapott ruhá­zatért és ellátásért évenként félévi előleges rész­letekben 330 (háromszázharmincz) koronát tartoz­nak fizetni az államnak; ennek biztosítására tehát a saját költségükre felvett növendékek, illetve szü­leik, gyámjuk, vagy munkaadójuk kb­. közjegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoz­nak vállalni arra nézve, hogy az évi 330 korona eltartási költséget a kitűzött időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik ; d) az állami ellátás mellett felvett növendékek, illetve szülei, gyámja, vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná, vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmé­ben elbocsáttatnék, az intézetben való tartózko­dás ideje alatt reájuk fordított költségeket, (egy évre 330 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni kötelesek, s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után legkésőbb hat hét alatt teljesitik — a végleges felvétel alkalmával bemutatandó közjegyzői okirattal szintén biztosí­tani tartoznak. Budapesten, 1906. évi május hóban. 3—1 A m. kir. földmivelésügyi minister. A berhidai gyermekvédő telepegye­­sület alapszabályait a m. kir. belügyminister f. évi 2.462. szám alatt láttamozta. A gádori polgár egyesület alapszabá­lyait a m. kir. belügyminiser f. évi 45.438. szám alatt láttamozta. A baróti olvasóegylet alapszabályait a m. kir. belügyminister f. évi 45.573. szám alatt láttamozta. A kovásznai sportegylet alapszabályait a m. kir. belügyminister f. évi 48.542. szám alatt láttamozta. _______ A szabadkai ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Darvas Károly óbecsei ügyvédet az ügyvédek lajstromába iktatta és dr. Balla Ala­dár újvidéki ügyvédet, Újvidék szab. kir. város főispánjává történt kinevezése folytán, az ügy­védek lajstromából törölte. Az utóbbnevezett ügyvéd az irodájához tartozó iratokat dr. Mayer Oszkár újvidéki ügyvédnek adta át, s így gond­nok kirendelése szükségtelen volt. Közhírré teszi végül a kamara, hogy Czordár György zombori ügyvédet a fegyelmi bíróság 185/fegy. 1906. sz. ítélete alapján az ügyvédségtől 6 (hat) hónapra felfüggesztette. A felfüggesztés hatálya a hivatalos lapban való közzététel napján kezdődik. NEMHIVATALOS KÉSZ. Pályázati hirdetmény, a cs. és kir. Konzuli Akadémia 1906/1907-diki tanévére való fölvétel tárgyában. A cs. és kir. konzuli akadémiába az 1906/1907-diki tanév kezdetén uj növendékeket fognak fölvenni; ugyanekkor, évi 2.600, illetőleg 2.000 koronás állami alapítványi helyek is be­töltetnek; ezek közül az utóbbiakat kiválóan ér­demes és arra szoruló pályázók esetleg már az akadémiába való belépésükkor nyerhetik el. Az akadémián a konzulátusi szolgálatra való kiképzés általában véve valamennyi hallgatóra nézve egyformán történik. Nyelvek tekintetében annyiban van különbség, hogy az akadémián keleti és nyugati szakosztály van. A ke­leti szakosztályban, az általános tantervbe fölvett tárgyakon kívül a törököt, valamint az arab és perzsa nyelvet is tanítják, ez utóbbiakat azon­ban csak abban a terjdelemben, a­mennyiben a török nyelv elsajátításához szükségesek. Egyes növendékek a szükséglethez képest a tanfolyam utolsó két évében külön kiképzést nyernek a ch­inai, illetve az orosz nyelvben. A lap mai számához két ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next