Budapesti Közlöny, 1906. július (40. évfolyam, 151-176. szám)

1906-07-01 / 151. szám

Budapest, 1906. 151. szám Vasárnap, július 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Áras : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre....................40 korona Félévre........................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : VII. kerület, Kerepesi-út 64. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza S. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitéő-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—800 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok, ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Nagy Ödönnek, a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék elnöké­nek, nyugdíjaztatása alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, Lipót­­rendem lovagkeresztjét díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1906. évi június hó 26-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. , császári és apostoli királyi Felsége f. évi május hó 27-én kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a cs. és kir. Ház és a közös külügyek minis­­teriumának következő hivatalnokai — és pedig: ns. Mende Ouide osztálytanácsos a Khedive ő fensége által neki adományozott Medjidjé-rend 2. osztályát és Rudtorfferi báró Eric Kelemen udvari és ministeri titkár a Khedive ő fensége által neki adományozott Osmanjé-rend 3. osz­tályát elfogadhassák és viselhessék. A császári és apostoli királyi Felsége I. évi június hó 8-án kelt legfelső elhatározásával Fahnler Ferencz, Kramlinger János és Rothschedl Ferencz teremajtónállóknak, állandó nyugállo­mányba helyezésük alkalmából, sok évi hű szolgálataik kegy teljes elismeréséül, az arany érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister Szarvadi Lajosnak a szegedi kereskedelmi és iparkamara elnökévé, Weiner Miksának és Rainer Károly­­nak ugyanezen kamara alelnökeivé történt meg­választatását az 1868. évi VI. t.-czikk 14. §-a alapján megerősítette. A kereskedelemügyi m. kir. minister a kőmű­ves, kőfaragó és ácsmesteri képzettség megvizs­gálására Kassán szervezett bizottság elnökévé Markó Gusztáv kir. főmérnököt nevezte ki. A. m. kir. igazságügyminister Sebetzky Lajos m. kir. igazságügyministeriumi és Papp János máramarosszigeti kir. ügyészségi díjnokokat a szamosujvári kir. járásbírósághoz, Kiry Péter a mezőhegyesi m. kir. állami ménes katonai osztá­lyában alkalmazott cs. és kir. őrmester, igazol­­ványos altisztet a temesvári és Weisz Simon jászkarajenői lakos m. kir. csendőrőrmester, iga­­zolványos altisztet pedig a győri kir. Ítélőtáblá­hoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Bagossy László szabadkai kir. törvényszéki jegyzőt a debreczeni kir. törvényszékhez helyezte át. A. m. kir. igazságügyminiszer Pásthy Sándor lugosi kir. törvényszéki aljegyzőt a lugosi kir. járásbírósághoz, Constantinescu Viktor oklándi kir. járásbirósági aljegyzőt a lugosi és dr. Schmidt Ödön szászrégeni kir. járásbirósági aljegyzőt a marosvásárhelyi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister dr. Lovich Ödön gyulai gyakorló ügyvédet a gyulai kir. ügyész­ség kerületébe ügyészségi megbízottal rendelte ki. A m. kir. földmivelésügyi miniszer Kertész István, Haragos István, Diera Benő és Cilek Ernő földmivesiskolai ideiglenes minőségű ker­tész tanítókat ezen állásukban véglegesítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sebestyén Bálint szankmóriczgáti állami elemi iskolai tanítót a szászmátéi állami elemi iskolá­hoz jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szemmáry Andor csányteleki állami elemi isko­lai tanítót a sándorfalvai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Papp Gábor pókafalvai állami elemi iskolai tanítót a temeskutasi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszer Barnáné Garay Mária várkulcsai állami elemi iskolai tanítónőt a bárszentgyörgyi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kiss Etelka karánsebesi állami elemi iskolai taní­tónőt a resicabányai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Király Mária badalói állami elemi iskolai tanító­nőt a szászsebesi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szilassy Miksa felsőnémeti állami elemi iskolai tanítót a borgóbeszterczei állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lukács Albert oláhujfalusi állami elemi iskolai tanitót a marossolymosi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Fekete Gyula marossolymosi állami elemi iskolai tanitót az oláhujfalusi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Prekupné Lőrinczy Erzsébet totesdi állami elemi iskolai tanítónőt a bajesdi állami elemi iskolá­hoz jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Wolf Ádám őscsanádi állami elemi iskolai tanitót a jaszenovai állami elemi iskolához jelen minő­ségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Papp Róna battonyai állami elemi iskolai tanitó­nőt a lippai állami elemi iskolához jelen minő­ségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Tompos Sándor páráéi állami elemi iskolai tani­tót a szankmóriczgáti állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gyuranna Béla jaszenovai állami elemi iskolai tanitót az őscsanádi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Somogyi Amália lippai állami elemi iskolai taní­tónőt a battonyai állami elemi iskolához jelen, minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vots Gabriella bajesdi állami elemi iskolai taní­tónőt a bajesdi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister a kőmű­ves, kőfaragó és ácsmesteri képzettség megvizs­gálására Temesvárott szervezett bizottság elnö­kévé Kovács Ákos kir. főmérnököt nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Jakó Elek nagy­váradi kir. törvényszéki joggyakornokot a zilahi kir. törvényszékhez és dr. Grandpierre Jenő dési kir. törvényszéki joggyakornokot a szászrégeni kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Csűrös Antal szentpéterfalvai állami elemi isko­lai tanitót a gyalári állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Latkóczy Mária resiczabányai állami elemi isko­lai tanitónőt a karánsebesi állami elemi iskolá­hoz jelen minőségében áthelyezte. A lap mai számához negyedív melléklet s egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva, továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött bizottság Bécsben. 1906. évi június hó 28-iki 6-dik és június hó 29-én tartott 7-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék