Budapesti Közlöny, 1906. július (40. évfolyam, 151-176. szám)

1906-07-01 / 151. szám

jével ellátott jegyfüzeteket beszerezni és a vám­­tárgyat használóknak, a vámdíj lefizetése alkalmá­val és annak igazolása czéljából, a lefizetett vám­­díjnak megfelelő a jegyfüzetből leszakított tárcza­­jegyet kiszolgáltatni. A tárczajegy másik fele a jegyfüzetben maradván, az ellenőrzés és adatgyűjtés czéljaira fog szolgálni. an Az engedélyezett vámtárgyra nézve a vámmen­tességet az 1890. évi I. t.-czikk 99. §-a alapján következőleg állapítom meg. A vámdíjak fizetése alól mentesek: A) A vámsorompóknál: 1. a kir. uralkodóház minden tagjának és udvartartásaiknak állatai, járművei, gépei; 2. a kir. udvarhoz, annak közvetlen kíséretéhez tartozó állatok, járművek és fogatok; 3. az idegen hatalmasságok követeinek, képvi­selőinek állatai, járművei és fogatai; 4. a fegyveres erőhöz tartozó, vagy annak szol­gálatában álló egyének állatai, járművei és fogatai, nemkülönben mindazon járművek, fogatok (ideértve a kirendelt községi előfogatokat is) és állatok, amelyek a fegyveres erő szükségleteinek szállítá­sára használtatnak. Ha az egyének, vagy szállí­tási eszközök katonai minősége külsőleg felismer­hető nem lenne, megfelelő hatósági bizonyítvánnyal kell bírniok; 5. az állami és törvényhatósági tisztviselőket, továbbá a közbiztonság fentartásával megbízott hivatalos közegeket, a pénzügyőröket, a fegyen­­czeket, foglyokat, tolonczokat és az azokat kísérő személyzetet szállító állatok, járművek, fogatok; 6. az állami javak általában és az azokat szállító fuvarok, állatok; 7. a m. kir. postát szállító fogatok, állatok, távirdai küldönczöket szállító fogatok, állatok; 8. mindazoknak fogatai, állatai, kik állami, törvényhatósági, vasúti állomáshoz vezető, községi közlekedési és községi (közdűlő) közutak építé­sével és jó karban tartásával, vagy ezen teendők ellenőrzésével vannak megbízva, amennyiben mű­ködésük ezen vámra kiterjed. 9. mindazon fogatok, melyek az állami vasutak állami, törvényhatósági, vasúti állomáshoz vezető, községi közlekedési, vagy községi (közdűlő) köz­utak építésére és fentartására, továbbá az árvé­delem biztosítására szükséges anyagot szállítanak; 10. a 4, 5, 6, 8. és 9. pontokban említett vámmentes személyeket és tárgyakat szállító magánfuvarok mentességüket üresen visszatér­tükben is élvezik; 11. a törvényhatósági útadó természetbeni le­rovását, vagy községi közmunkát teljesítő fuvarok; 12. a hivatalos működésben eljáró, s egyházi jelvénynyel ellátott lelkészeket szállító állatok, járművek, fogatok; 13. a temetkezési menetek és búcsújára­toknál használt állatok, járművek, ha a menet csopor­tosan és egyházi jelvénynyel vonul; 14. a templom, iskola és paplak építésére ingyen kiszolgáltatandó fuvarok;­­ 15. közveszély (hófúvás, árvíz, tűz stb.) eseté­ben az elöljáróság által az 1886. évi XXII. t.-czikk 136. §-a alapján kirendelt közerő, tűz­vész, árviz, vagy háború idején a mentők, mene­külők állatai, járművei, fogatai; 16. a tűzoltók, mentők állatai, járművei, foga­tai, midőn a vész, illetve szerencsétlenség he­lyére sietnek, vagy onnan visszatérnek; 17. minden mezőgazdasági czélból közlekedő fogatok, vagy hajtott állatok, azon határon belül, a­melyhez tartoznak. Végleges kimutatás a magyar k­orona országainak szesztermeléséről és szeszforgalmáról 1906. évi május havában és az 1905. évi szeptember hó 1-től bezárólag 1906 évi május hó végéig terjedő idő alatt. Kezdőleges szeszkészlet az 1905/1906. termelési időszak kezdetén 1905. szeptember 1-én, a kisebbik adótétel alatt 173.851 hl. 10 1, a nagyobbik adótétel alatt 25.449 hl. 06 1. Fenmaradt szeszkészlet az 1905/1906. termelési időszak III. negyed végén 300.927 hl. — 1. Budapesten, 1906. évi június hó 28-án. A m. kir. pémügyministeri számvevőség szeszadóügyi csoportja. Tárgy: 1906. május havában 1905. szept. 1-től 1906.évi május hó végéig hektoliter-fokonként a fogyasz­tási adónak Összesen hektoliter­ fokonként a fogyasz­tási adónak Összesen kisebbik nagyobbik kisebbik nagyobbik tétele alá eső tétele alá eső t­is­z­ta a 11 o ho 1 m en n­y i­s é­g Hl. 1. Hl.L Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. Hl. 1. I. Termelési adó. 1. Termelési adó alá eső szeszfőzdék által terme­lésre bejelentetett ...................................................— — — — 1332— — — — — 56.054— Az előző év ugyanazon időszakának eredmé­nyével szemben több ...............................................— — — — — — — — — — — _ kevesebb— — — — 418— — — — — 24.846— II. Fogyasztási adó. 2. Termeltetett a szeszfőzdékben ...............................— — — — 81.645— — — — _ 838.586— Az előző év ugyanazon időszakának eredmé­nyével szemben több ...............................................— — — — 8.189— — — — — 14.825— kevesebb— — — — — — — — — _ _ _ 3. Bevételeztetett fogyasztási adóval terhelten szesz­szabadraktárakká nyilvánított szeszfinomítókban és szabadraktárakban............................................... 58.675— 3.195— 61.870— 494.852— 34.100— 528.952— 4. Elszállíttatott a fentemlített vállalatokból: a) A fogyasztási adó lefizetése mellett.............. 70.893— 49— 70.942— 592.540— 1.054— 593.594_ Az előző év ugyanazon időszakának eredmé­nyével szemben több ............................................... 8.931— — — 8.898— 68.206— — — 67.460_ kevesebb— — 33— — — — — 746— . . .­­b) A fogyasztási adóval terhelten: aa) A magyar korona országaiban lévő vál­lalatok részére............................................... 58.863— 3.549— 62412— 501.322— 33.780— 535.102_ Az előző év ugyanazon időszakának eredmé­nyével szemben több ............................................... 8.749— 856— 9.605— 45.130_ — — 43.611— kevesebb— — — — — — — — 1.519— _ _ bb) A vámvonalon át való kivitelre..............3 — 580— 583— 40_ 11.597— 11.637. Az előző év ugyanazon időszakának eredmé­nyével szemben több ...............................................3 — — — — — 32— 1.124— 1.156— kevesebb— — 2.896— 2.893— — _ — _ — ___ cc) Másnemű adómentes felhasználásra ...... 3.581— 7.230— 10.811— 33.477— 69.286— 102.763_ Az előző év ugyanazon időszakának eredmé­nyével szemben több ............................................... 70— — — — — 3.018— — — 1.212_ kevesebb— — 1.727— 1.657— — — 1.806_ _ — dd) Kiviteli czikkek előállítására ..................— — — — — — — _ — _ — _ Az előző év ugyanazon időszakának eredmé­nyével szemben több ..............................................— — — — — — — — — _ _ — kevesebb— — — — — — — — — — — — ■* 3

Next