Budapesti Közlöny, 1906. szeptember (40. évfolyam, 202-226. szám)

1906-09-01 / 202. szám

Budapest, 1906. 202. szám. Szombat, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda. : VII. kerület, Kerepesi-ut 64. szám. Kiadó-hivatal : VH., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : A­­Hivatalos Értesítő» és az­­Országgyűlési Értesítő» czímű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...................40 korona Félévre........................20 » Negyedévre . . . . 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége I. évi augusztus hó 2-án kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Kaposmérei Méreg Kajetán, a cs. és kir. Ház és a közös külügyek ministériumának első osz­tályfőnöke a porosz királyi vörös sas-rend 1. osztályát, a spanyol királyi III. Károly-rend nagykeresztjét, a szász herczegi ernestiniai házi­rend nagykeresztjét, a chinai császári kettős sárkány-rend 1. fokozatának 3. osztályát és a Khedive ő fensége által neki adományozott Os­­manjé-rend 1. osztályát, ns. Callenberg Lajos ugyanazon ministeriumbeli osztályfőnök a Romá­nia koronája-rend tiszti nagykeresztjét és dr. Kleb Ottó ugyanazon ministeriumbeli 1. osztályú udvari és ministeri fogalmazó az orosz császári Szt. Anna-rend 3. osztályát elfogadhassa és viselhesse. __ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister kinevezte Szenkovics Anna szamosujvári állami polgári iskolai helyettes tanítónőt ugyanezen iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanitónővé. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister kinevezte Bőd Gizella fogarasi állami polgári iskolai helyettes tanítónőt a szamosujvári állami polgári iskolához a XI. fizetési osztályba segéd­tanítónővé. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vojnits Magdolna magyaróvári állami polgári leányiskolai helyettes tanítónőt a XI. fizetési osztályba segédtanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dapsi Béla nagyecsedi állami elemi iskolai taní­tót a görcsöni állami elemi iskolához jelen minő­ségében áthelyezte._______ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Tóth Janka lupényi állami elemi iskolai tanító­nőt az abrudbányai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bartha Erzsébet petőszinyei állami elemi iskolai tanítónőt a resiczabányai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ágoston Ilona községi kisdedóvónőt a torontál­­józseffalvai állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Matulay István, Duttmann Ignácz, Donda József, Mészá­ros László és Szántó Ernő kir. zálogházi- és Németh Gyula kereskedelemügyi ministeri díj­­nokokat a m. kir. zálogházakhoz fizetéstelen gyakornokokká nevezte ki. A m. kir. belügyminister N­y­i­t­r­a vármegyé­ben a radosóczi anyakönyvi kerületbe Erdős An­tal körjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házas­ságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Horváth Ferencz kolozsvári lakos, díjtalan joggyakorno­kot a kolozsvári kir. ítélőtábla kerületébe se­gélydíjas joggyakornokká nevezte ki. A tordai m. kir. pénzügyigazgatóság a maros­­ludasi m. kir. adóhivatalnál üresedésben volt díjas adóhivatali gyakornoki állásra Marosán Vidtor tordai kir. díjtalan adóhivatali gyakor­nokot és az igy megüresedet tordai díjtalan adó­hivatali gyakornoki állásra pedig egyidejűleg Csetri Elek tordai kir. adóhivatali állandó díj­­tyokot nevezte ki. A kassai kir. főügyész a rimaszombati kir. ügyészséghez hivatalszolgává Dán Mátyás nyu­galmazott m. kir. czimzetes csendőrőrmester, igényjogosult altisztet nevezte ki. Kiskorú Weinberger Sándor élesdi illető­­tő­ségű nagyváradi lakos, cs. és kir. tizedes családi nevének a Vajdaira kért átváltoztatása a f. évi 91.280. számú belügyminiszeri rendelettel meg­engedtetett. _____ Sopron vármegye csepregi járásba tartozó Németzsidány község szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván a nevezett község határa a földmivelésügyi minister a f. évi 53.364. számú rendeletével zár alá helyeztetett. Sopron vármegye felsőpulyai járásába tar­tozó Boris­falva község szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván a nevezett község határa a földmivelésügyi minister 1. évi 53.400. számú rendeletével zár alá helyeztetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister­­ évi 59.009. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Bihar vármegye területéhez tartozó Berettyóújfalu községben a f. évi október hó 3-ára eső országos juh-, sertés- és kirakó vásár, valamint az október hó 4-ikére eső országos ló-, szarvasmarha- és kirakó vásár ez évben kivétele­sen egyszerre egy napon, azaz f. évi október hó 3-án tartassák meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 58.323. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a M­o­s­o­n vármegye területéhez tartozó Pándorf községben a f. évi deczember hó 16-ára eső országos vásár ez évben kivételesen f. évi deczember hó 17-én tartassák meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 63.705. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Pozsony vármegye területéhez tar­tozó Szempcz községben a minden évben Orbán nap előtti hétfői napra eső országos vásár a jövő évtől kezdve állandóan minden évben Katalin­­nap előtti hétfőn tartassák meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 59.125. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Somogy vármegye területéhez tartozó Karád községben a f. évi szeptember hó 29-ére eső országos vásár ez évben kivételesen f. évi szeptember hó 27-én tartassák meg. 47.691/1906. szám. Pályázat. A nagyváradi kir. jogakadémián ürese­désben levő tanszékre, mellyel a jogtörténet és az egyházi jog előadása, még pedig a magyar alkotmány és jogtörténet tekintettel az európai jogfejlődésre mindkét félévben heti 5—5 órában azonfelül az I. félévben az egyházi jog heti 7 órában, valamint a II. félévben még heti 3 órai speciál collegium előadásának kötelezettsége van összekötve, ezennel pályázat hirdettetik. Az ezen tanszékkel járó javadalmak, ha arra ny. r. tanár neveztetik ki, évi 4000 korona fizetés, 840 korona szálláspénz, ötévenként 400 koronás, de 2000 koronát meg nem haladható ötödéves korpótlék, valamint az 1904. évi I. t.­­czikkben megállapított személyi pótlék; ha­ny. rendkívüli tanár neveztetik ki, évi 2800 korona fizetés, 200 korona ötödéves korpótlék és 740 korona szálláspénz. Az eddigi alkalmazást, a végzett tanulmányo­kat, az esetleges egyetemi magántanári képe­sítést, irodalmi működést és egyéb figyelembe vehető körülményeket igazoló bizonylatokkal, továbbá keresztelő levéllel, a­melyből kitűnjék, hogy a pályázó rom. kath. vallású, és rövid élet­rajzi vázlattal ellátott, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszerhez czímzett folyamodvá­nyokat a nyilvános alkalmazásban levők elöljáró. A lap mai számában a »Hivatalos Értesitő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és egynegyed ív mellékleten folytatódik.

Next