Budapesti Közlöny, 1906. november (40. évfolyam, 253-278. szám)

1906-11-01 / 253. szám

Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és a?, »Országgyűlési Értesítő«czimű­ mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre . . . . . 40 korona Félévre .........................20 » Negyedévre ... 10 » Egy teljes sáp ára 6O fllier. ..­ Budapest, 1906. 253 szám Csütörtök, november 1. H BY&TAX.OS ÍI A P. Szerkesztőségi iroda •­­11. kerület, Kerepesi-ut 54. szám. Kiadó-hiv­atal : Vk­., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épü­let. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat Szusit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő H­ SV magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., a három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a közös külügyek ministerének legalá­zatosabb előterjesztése alapján f. évi október hó 13-án kelt legfelső elhatározásával legkegyelme­sebben megengedni méltóztatott, hogy gróf Lo­gothetti Hugó 2. oszt. főkonzul Barcelonából Milanóba helyeztessék át és hogy Meschede Richárd konzul a kiewi konzulátus vezetésével, valamint Post Mi­dós konzul a rio de janeiroi főkonzulátus vezetésével bízassák meg. A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1906. évi november hó 1-vel) kinevezni: a vezérkari testületben : 1. oszt. századosokká , a következő 2. oszt. századosokat: Höger Pált, az 5. sz. drag.-e.-ben; Ronge Miksát, a 4. sz. táb.-vad. zászlóaljban ; Deinhardt Edét, a 24. sz. gy.-e.-ben ; báró Waldstätten Egont, a 8. sz. drag.-e.-ben ; lovag Pohl Róbertet, a 66. sz. gy.-e.-ben; Butterweck Gusztávot, az 57. sz. gy.-e.-ben; Ferjentsik Ottokárt, a 19. sz. gy.-e.-ben; Matsvánszky Sándort, a 12. sz. tab.-vad.-zászló­­aljban és Piffl Gusztávot, az 5. sz. gy.-e.-ben ; a hadmérnöki törzsben: 1. oszt. századosokká ; a következő 2. oszt. századosokat: Papp Dánielt, a 2. sz. gy.-e.-nél — beosztva a komáromi hadmérnökigazgatósághoz; Schmid Lipótot, a 13. sz. gy.-e.-nél — beosztva a brixeni hadmérnökigazgatósághoz ; Gieslingeni Giessl Adolfot, a 88. sz. gy.-e.-nél — beosztva a polai hadmérnökigazgatósághoz és Gross Adolfot, a 30. sz. gy.-e.-nél —­ beosztva a trieszti hadmérnökigazgatósághoz. A gyalogságnál, vadász- és utászcsapatok­nál, továbbá a vasúti és táviróezrednél, első osztályú századosokká , a következő másodosztályú századosokat: ns. Zanetti Farkast, a 4. sz. gy.-e.-ben; Marek Lászlót, az 57. sz. gy.-e.-ben; Schembra Rezsőt, a 61. sz. gy.-e.-ben ; ns. Portenschlag-Ledermayr Józsefet, a 46. sz. gy.-e.-ben ; Kostka Miksát, a 22. sz. gy.-e.-nél, a 11. sz. gy.-e.-hez ; Neuenstammi Dettenhofen Adolfot, a 75. sz. gy.-e.-ben ; Heusler Ferenczet, a 4. sz. gy.-e.-nél, a 9. sz. gy.-­-hez ; Hübner Jánost, az 57. sz. gy.-e.-ben; Simonis Lajost, a 2. sz. gy.-e.-ben; Fössl Frigyest, a tiroli 1. császár-vadász-e.-ben; Koress Károlyt, a 93. sz. gy.-e.-ben; Chlumfeldi Zapp Othmárt, beosztva a boszn.­­hercz. 1. sz. gy.-e.-nél; Llorenz Alfrédet, a 98. sz. gy.-e.-ben; Denisbergi J­ocy Jánost, a 31. sz. gy.-e.-ben; Dolic Márkust, a 20. sz. gy.-e.-ben ; Glasner Károlyt, a 46. sz. gy.-e.-ben ; Brad Jánost, az 5. sz. gy.-e.-ben ; Schuster Miksát, a 83. sz. gy.-e.-ben ; Ballabene Frigyest, a 3. sz. gy.-e.-ben ; Feigl Józsefet, a 62. sz. gy.-e.-ben; Boller Miksát, a 11. sz. gy.-e.-nél , a 9.­ sz. gy.-e.-hez ; Tragl Ferenczet, a 91. sz. gy.-e.-ben ; Loneck Józsefet, a 17. sz. gy.-e.-ben ; Jäger Henriket, a 85. sz. gy.-e.-ben; ns. Eckhel Rupertet, a 15. sz. gy.-e.-ben; Gindra Edét, az 53. sz. gy.-e.-ben; Gröschel Győzőt, a 30. sz. gy.-e.-ben; Kuchta Gusztávot, a 14. sz. gy.-e.-ben; Kankerburgi Polainer Kamill, a 15. sz. gy.-e.­­nél , a 30. sz. gy.-e.-hez ; John Tivadart, a 93. sz. gy.-e.-ben; Gottmann Emilt, a 48. sz. gy.-e.-ben; lovag Kern Károlyt, a 68. sz. gy.-e.-ben ; Jirousek Antalt, a 98. sz. gy.-e.-ben; Zakariás Aladárt, a 64. sz. gy.-e.-ben; Radelic Szaniszlót, beosztva a boszn.-hercz. 4. sz. gy.-e.-hez ; Babic Emilt, a 3. sz. boszn.-hercz. gy.-e.-ben ; Brunetti Józsefet, a 45. sz. gy.-e.-ben ; Schnabel Rezsőt, a­­28. sz. táb. vadászzászló­aljban ; Kovács Jánost, a 23. sz. gy.-e.-ben; Hoch Emilt, a 81. sz. gy.-e.-ben; Liebsch Edét, a 49. sz. gy.-e.-nél , a 89. sz. gy.-e.-hez ; báró Gussich Miksát, a 16. sz. táb. vadászzászló­aljban­­ , Márki Frigyest, a 21. sz. táb. vad.-zászlóaljban; Thurnfelst és Ferklebeni Reinhart Piust, az 1. tiroli császár vad.-e.-ben ; báró Wimpffen Károlyt, a 9. sz. táb. vad.-zászló­alj­ban ; gróf Coudenhove Károlyt, beosztva a boszn.­­hercz. 3. sz. gy.-e.-hez ; Schauer Lipótot, a 44. sz. gy.-e.-ben; Raabensteint és Kobachi Gasteiger vált, jog­tudort, a 7. sz. gy.-e.-ben; Rossmanith Nándort, a 86. sz. gy.-e.-ben ; Wert­ich Vilmost, a 35. sz. gy.-e.-ben ; ns. Riedl Lőrinczet, számfeletti az 5. sz. tab. vad. zászlóaljnál, a liebenaui gyalogsági had­apród iskola tanára ; Fümnegyi Gebauer Ernőt, számfeletti, a 99. sz. gy.-e.-nél, a Theresia katonai akadémia tanára ; lovag Kronenfels Bernátot, a 32. sz. gy.-e.-ben ; Waldingaui Wasel Albertet, a 91. sz. gy.-e.-ben; Rumpel Rezsőt, beosztva a boszn.-hercz. 2. sz. gy.-e.-hez; ♦ Kincel Lajost, a 47. sz. gy.-e.-ben; Coczon Henriket, a 69. sz. gy.-e.-ben ; ns. Keil Ottóit, a 20. sz. táb. vad.-zászlóaljban; Sachsenthurni Gautsch Miksát, a 48. sz. gy.­­e.-ben ; Riml Károlyt, a 9. sz. utászzászlóaljnál , a 2. sz. utász-zászlóaljhoz; lovag Anselm­ Rezsőt, a 14. sz. utász-zászló­aljban ; Wanner Antalt, a 9. sz. utászzászlóaljban ; Sima Jánost, a 13. sz. utászzászlóaljban ; Matinek Pált, a 14. sz. utászzászlóaljban ; Reimer Antalt, számfeletti az 1. sz. utászzászló­aljnál, beosztva a katonai műszaki bizottsághoz ; Davori Relkovic Dusánt, az 52. sz. gy.­e.-ben ; Unger Ferenczet, számfeletti a 94. sz. gy.-e.-nél, a triesti gyalogsági hadapródiskola tanára ; ■■■.., lovag Trauenschwein­ , Knebel Aladárt, a 44. sz. gy.-e.-ben; Christian Ferenczet, a 49. sz. gy.-e.-ben; báró Lavaulx Váriust, Vrecourt grófját, a 4. tiroli csász. vad.-e.-ben ; Daubek Józsefet, a 89. sz. gy.-e.-ben; Kőbe Károlyt, a 16. sz. tab. vad.-zászlóalj­ban és Lindhauseni Lunzer Henriket, a 4. tiroli csász. vad.-e.-ben; II. osztályú századosokká , (1906. november 1-étől számítandó ranggal) a következő főhadnagyokat: Cizek Antalt, a 24. sz. gy.-e.-ben; Markus Hugót, a 76. sz. gy.-e.-ben; Hofinek Jánost, a 61. sz. gy.-e.-ben; Vendevülei lovai­ ■ Dittmann Albrechtet, a 38. sz. gy.-e.-ben ; Slusarczuk Szilán­dot, a 67. sz. gy.-e.-nél , a 66. sz. gy.-e.-hez ; Rödl Károlyt, a 102. sz. gy.-e.-ben; Blattan Hugót, számfeletti a 46. sz. gy.-e.-nél, a budapesti gyalogsági hadapródiskola tanára ; ns. Csekeő Ágostont, a 62. sz. gy.-e.-ben­; ns. Szilaveczky Istvánt, a 101. sz. gy.-e.-ben; Fest Lajost, a 98. sz. gy.-e.-ben; Merk Emilt, a 14. sz. gy.-e.-ben és Reichel Frigyest, a 15. sz. gy.-e.-ben, mindkettőt a 45. sz. gy.-e.-hez ; Vojvodic Károlyt, az 1. tiroli császár-vad. e.-ben; Hausmaninger Albertet, a 34. sz. gy.-e.-ben; Jausen Gusztávot, a 6. sz. táb. vad.-zászlóaljban ; Krakomka Leót, a 99. sz. gy.-e.-ben; Zivoinovic Miloradot, a 29. sz. gy.-e.-nél — az 5. sz. gy.-e.-hez ; báró Pereira-Arnstein Adolfot, az 1. tiroli csász. vad.-e.-ben ; Schmidt Jánost, a 20.,sz. gy.-e.-ben; Helmenaui Weiss Róbertet, a 30. sz. gy.-e.-ben ; Fleischer Lothárt, a 62. sz. gy.-e.-ben ; Panhans Károlyt, a 75. sz. gy.-e.-nél — a 91. sz. gy.-e.-hez ; Rath Oszkárt, a 34. sz. gy.-e.-nél — a 68. sz. gy.-e.-hez ; Hyra Tivadart, a 71. sz. gy.-e.-ben; Hajek Károlyt, a 8. sz. táb. vad. zászlóaljnál — a 4. sz. táb. vad.-zászlóaljhoz ; Graboswki Szaniszlót, a 88. sz. gy.-e.-nél­— az 58. sz. gy.-e.-hez ; Sazyma Adolfot, a 6. sz. táb. vad.-zászlóaljban; ns. Glossner Bélát, az otocaci 79. sz. gy.-e.-ben; Gall Pétert, beosztva a boszn.-hercz. 4. sz. gy.­­e.-ben ; Jeszenszky Edét, a 62. sz. gy.-e.-ben ; Payer Károlyt, a 22. sz. gy.-e.-ben ; Stampfel Károlyt, a 83. sz. gy.-e.-ben; Boskovics Vilmost, a 75. sz. gy.-e.-ben; Ratsky Károlyt, a péterváradi 70. sz.­ gy.-e.-ben ; Musz Frigyest, a 63. sz. gy.-e.-ben. A lap mai számához háromnegyed ív melléklet s egy és lói ív »Hivatalos Értesítő« van csak­ova.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék