Budapesti Közlöny, 1906. december (40. évfolyam, 279-301. szám)

1906-12-01 / 279. szám

Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............40 korona Félévre....................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. mam■■■■■■ Budapest, 1906. 270. szám. Szombat, deczember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA­­ VII. kerület, Rákóczi-ut 54. szám. Kiadó-hivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat trusit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitéé­be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével ity megkül­dendő. M­agánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Honvédelmi magyar miniszerem előter­jesztésére megengedem, hogy Biró Pál ministeri tanácsos saját kérelmére végle­ges nyugalomba helyeztessék; továbbá Székelyföldvári Szilágyi Emil ministeri tanácsosi czímmel és jellegel felruházott ministeri osztálytanácsost ministeri taná­csossá és Jaczkó Manó ministeri osztály­tanácsosi czímmel és jelleggel felruházott ministeri titkárt ministeri osztálytaná­csossá kinevezem, egyúttal Tapolylucskai és Kükemezei Bánó Zoltán ministeri osz­tálytanácsosnak a ministeri tanácsosi, Schweitzer Károly és dr. Hidasnémeti Ferdinándy Gejza ministeri titkároknak pedig a ministeri osztálytanácsosi czímet és jelleget díjmentesen, végül dr. Rakos­­teini Steinbrecher Rezső ministeri segéd­titkárnak a ministeri titkári czímet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1906. évi november hó 27-én. Ferencz József s. k. Jekelfalussy Lajos s. k. Személyem körüli magyar miniszarem előterjesztésére Biró Pál honvédelmi mi­­nisteriumi ministeri tanácsosnak, saját kérelmére való végleges nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi hű és sike­res szolgálata elismeréséül, Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1906. évi november hó 27-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Alexy Albert igazság­­ügyministériumi miniszeri tanácsosnak, a konstantinápolyi consuli főtörvényszék főbirájának, saját kérelmére történt nyug­díjaztatása alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, Ferencz József-rendem középkeresztjét adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1906. évi november hó 26-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. A pénzügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére Eckermann Ede műszaki tanácsost és a budapesti állami hidak felügyelőjét, a VI. fizetési osztályba való sorolással, műszaki főtanácsossá és a budapesti állami hidak igazgatójává kinevezem. Kelt Bécsben, 1906. évi november hó 8-án. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Mária Jozefa főhérczegasszony ö cs. és Mr. fensége 1906. évi november hó 23-án kelt legma­gasabb elhatározásával herczeg Thurn és Taxis Hugóné szül. Weissenwolffi Ungnad Henrietta grófnőnek, gróf Oldofredi Hieronymusné szül. Limpurgi Pückler Mária Karolina grófnőnek és herczeg Lobkowitz Jaroszlávné szül. Beaufort- Spontin Mária grófnőnek a csillagkereszt-rendet kegyesen adományozni méltóztatott. A m. kir. belü­gyminiater az oszágos közegész­ségi tanácsnak az 1876. évi XIV. t.-cz. 172. §. alapján most kisorsolt négy rendes tagját: dr. Bókay Jánost, dr. Magyarovits Mlad­ent, dr. Grósz Emilt és dr Tauffer Vilmost ezen tanács rendes tagjaivá újra kinevezte. A m. kir. belügyminister Bihar vármegyében a siteri anyakönyvi kerületbe Kovács Zoltán népiskolai tanítót, a rézbányaiba Mayir Gyulát, a bélfenyéribe pedig Beinschrot Márton okleve­les jegyzőt anyakönyvvezető-helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­­bizta. A kereskedelemügyi m. kir. minister Jerfy Antal kir. tanácsos, takarékpénztári vezérigaz­gatónak a győri kereskedelmi és iparkamara el­nökévé, Weidmann Adolf kereskedelmi tanácsos­nak és Hlatky-Schlichter Lajos építésznek ugyan­azon kamara alelnökeivé történt megválasztatását az 1868. évi VI. t.-cz. 14. §-a alapján megerő­sítette. A m. kir. honvédelmi minister, Theuerkauf Rezső ministeri titkári czímmel és jelleggel fel­ruházott ministeri segédtitkárt valóságos minis­zeri titkárrá, dr. Erdey Aladár ministeri fogal­mazót miniszeri segédtitkárrá, Dorogsághy Dezső ministeri segédfogalmazót miniszeri fogalmazóvá, dr. Wessely Géza fizetés nélküli ministeri segéd­­fogalmazót fizetéses ministeri segédfogalmazóvá, és dr. Pólyák László, valamint dr. Hangi György díjtalan ministeri fogalmazó-gyakornokokat fize­tés nélküli ministeri segédfogalmazókká nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a bányászati tisztviselők egyesített létszámában Niki János és Bradoska Frigyes főmérnököket bányatanácsosokká ne­vezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a hátszegi m. kir. adó­hivatalhoz Troj­a Imre komonnai és Oláh Albert buziásfürdői adóhivatali gyakornokokat adó t­isz­tekké ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Szirkovics Károly székes­­fehérvári és Ivánovszky Oszkár trencsénbáni adóhivatali gyakornokokat a segesvári, illetve az aradi m.­ kir. adóhivatalhoz adótisztekké ideig­lenes minőségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a técsői m. kir. adóhivatal­hoz Albu Vazul balázsfalvi adóhivatali gyakor­nokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a vingai m. kir. adóhiva­talhoz Burdos Sándor szilágycsehi adóhivatali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a szécsényi m. kir. adó­hivatalhoz Verő Béla beregszászi adóhivatali gya­kornokot adótisztté ideiglenes minőségben ki­nevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a módosi m. kir. adóhiva­talhoz Kleininger Miklós lengyeltóti­ adóhivatali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a palánkai m. kir. adóhi­vatalhoz Toldy Miklós mohácsi adóhivatali gyakor­nokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a perlaki m. kir. adóhiva­talhoz Andor István gálszécsi adóhivatali­ gya­kornokot adótisztté ideiglenes minőségben ki­nevezte. A pénzügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök a szinérváraljai m. kir. adóhivatalhoz Pelsz Ernő gölni­czbányai adóhiva­tali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministérium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök a tiszafüredi m. kir. adó­hivatalhoz Jáross Béla zalaegerszegi adóhivatali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. lap mai számában 8-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és ív melléklettel; csatolva van továbbá az­­ »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1906. évi november hó 30-iki 68-dik üléséről.

Next