Budapesti Közlöny, 1907. február (41. évfolyam, 27-49. szám)

1907-02-01 / 27. szám

Budapest, 1907 27. szám. Péntek, február 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. II I V A T Á 1 6 8 LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. *­ Egész évre..........40 korona Félévre..............20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Elő­fizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés XV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. iVlagánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Matutsek József kolozsvári lakos, czipészmesternek, ipari téren szer­zett érdemei elismeréséül, az arany érdem­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi január hó 17-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Binder Antal nyugalmazott főerdőőrének, sok évi hű és hasznos szol­gálata elismeréséül, a koronás-ezüst érdem­keresztet adományozom,­­ r­­.­­ Kelt Budapesten, 1907. évi január hó 6-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k.­­ A m. kir. igazságügyminister dr. Mikó Imre budapesti V. kerületi kir. járásbirósági albirót Nagyatádra kir. közjegyzővé nevezte ki. új fITA m­. kir. igazságügyminister Szenczer József balázsfalvi kir. járásbirósági aljegyzőt a balázs­­falvi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyész­ségi megbízottnak állandó helyetteséül rendelte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kecskeméthy Jolán okleveles tanítónőt a nagy­­paczali állami elemi népiskolához rendes tanító­nővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kolener Sándor okleveles tanítót a mártonházai új állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Landerer Margit székelykevei állami elemi iskolai állandó helyettes tanítónőt a székelykevei állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Konrád György mindszent-ludastanyai állami elemi iskolai állandó helyettes tanítót ugyanezen állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister özv. Leszkovácz Istvánná szálkai g. kel. elemi iskolai tanítónőt a csurogi községi elemi iskolá­hoz rendes tanítónővé nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a szerencsi m. kir. adó­hivatalhoz Presnajder Nándor puchói adóhiva­tali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. igazságügyminister az 1886. évi XXIX., az 1889. évi XXXVIII. és az 1891. évi XVI. t.-czikkek értelmében a telekkönyvi betétszerkesztő munkálatok foganatba vételét a tokaji kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság területére nézve 918/1907. I. M. VIII. szám alatt kelt rendeletével elrendelte. A m. kir. igazságügyminister az 1886. évi XXIX., az 1889. évi XXXVIII. és az 1891. évi XVI. t.­czikkek értelmében a telekkönyvi betétszerkesztő munkálatok foganatba vételét a nezsideri kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha­tóság területére nézve 3855/1907. I. M. VIII. szám alatt kelt rendeletével elrendelte. A kereskedelemügyi m. kir. minister a pénz­­ügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök hozzájárulásával az 1899. évi XLIX. törvényczikkben, illetve az annak he­lyébe lépett 1907. évi III. t.-cz.-ben meghatá­rozott s a Prokop József és Tsa buda­pesti fakoporsó és koporsódíszgyára részére 10 évre azaz 1912. évi junius hó 1-ig engedélyezett állami kedvezményeket a nevezett czégnek Budafokra áttelepített ipartelepe részére ugyanezen feltételek mellett 8 ugyanazon idő­tartamra átruházta. 108.094/906. szám. Ösztöndíj-pályázat. Az 1906/7. tanév kezdetétől betöltendő Wer­biczy-féle egy 240 koronás ösztöndíjra ezennel pályázat hirdettetik Az említett ösztöndíjakra csak magyarországi kath. vallásu és gymnasiumba, avagy reáliskolába járó jeles előmenetelü szegény tanulók bírnak igénynyel. A folyamodványok a következőkkel szerelen­­dők fel: 1. a tanuló születési bizonyítványával; 2. a tanuló múlt tanévi iskolai bizonyítványá­val, s a jelen tanév I. felében nyert félévi értesítő­jével ; 3. a tanuló vagyoni és családi viszonyait fel­tüntető hatósági igazolványnyal; 4. esetleg annak kimutatásával, várjon élvez-e a tanuló, avagy egyik testvére segélyt vagy ösztön­díjat s mily alapból. A folyamodványok a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czimzendők s 1907. évi február hó 10-ig a tanintézetek elöljáróságainál benyújtan­dók, mely kérvények a tanári testületek részéről a szokásos tárgyalás után, a minősítési tábláza­tokkal együtt 1907. évi február hó 20-ig a tanker. főigazgatókhoz küldendők be, kik azokat az 1907. évi február hó 28-ig a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez terjesztik fe A folyamodványban megjelölendő ama pénztár ösztöndíj-pályázat. Az 1906/7. tanév kezdetétől a kincstári Mária Terézia-féle ösztöndíjak közül négy 300 koronás és négy 240 koronás ösztöndíj-állomás töltendő be. Ez ösztöndíj-állomásokra kizárólag csak pénz­ügyi hivatalnokok tanuló fiai tarthatnak igényt, ha kath. vallásuak és a középiskola I. osztályát jeles előmenetellel elvégezték. A magasabb állomásokat csak a 240 koronás kincstári Mária Terézia-ösztöndíjat élvező tanulók nyerhetik el előléptetésként. A folyamodványok következő okmányokkal sze­­relendők fel a) a lefolyt tanévben tanúsított tanulmányi elő­menetelről szóló iskolai bizonyítványnyal; b) a folyamodó tanuló erkölcsi magaviseletét, szorgalmát és tehetségeit a folyó tanév addig le­folyt időszakáról tanusító és az illető tanártestület által kiállított bizonyítványnyal, avagy indexxel; c) a folyamodó szüleinek állását, netáni érdemét, továbbá a családtagok létszámát, és a szülők vagyoni állapotát igazoló hatósági okmányokkal; d) a folyamodó szülei, ha esetleg nyugalmazott pénzügyi tisztviselők, benszü­löttségüket, avagy a honpolgárságnak történt megszerzését is kötelesek beigazolni. Megemlítendő az is, váljon élvez-e folyamodó, avagy annak egyik testvére ösztön­díjat, avagy más segélyt és mily alapból, s meg­jelölendő továbbá ama kir. pénztár, melynél folya­modó az ösztöndijat adományozás esetében fel­venni óhajtja. Az ekkér felszerelt folyamodványok a m. Mr. pénzügyministerhez, mint pártfogóhoz czimzendők és az illető tanintézetek elöljáróságánál az 1907. évi február hó 10-ig benyújtandók. A középiskolai tanári testületek a beérkezett folyamodványokat a szabályszerű minősitvényi táblázatokkal együtt okadatolt véleményük kíséretében az illető tan­kerületi főigazgatóhoz az 1907. évi február 20-ig küldik fel A tankerületi kir. főigazgatók és felsőbb tan­intézetek e részbeni felterjesztésüket a m. kir. pénzügyministerhez 1907. évi február hó 28-ig fogják beküldeni. A jelzett határidő után vagy az illető taninté­zetek mellőzésével, közvetlen a fentnevezett párt­fogóhoz benyújtott kérvények egyszerűen vissza fognak utasittatni. Budapesten, 1906. évi november hó 28. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, 106.943/906. szám. is, melynél az ösztöndíj-adományozás esetében ki­utalványozandó volna. A jelzett határidő lefolyása után, avagy a tan­intézeti elöljáróságok mellőzésével közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez föl­terjesztett kérvények nem fognak figyelemben része­sülni. Budapesten, 1906. évi november hó 30-án. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister. A lap mai számához két ív »Hivatalos Értesitő« van csatolva, továbbá az »Országgyűlési Értesitő« a képviselőház 1907. évi január hó 31-iki 101-dik üléséről.

Next