Budapesti Közlöny, 1907. március (41. évfolyam, 50-75. szám)

1907-03-01 / 50. szám

Budapest, 1907. 50. szám. Péntek, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.....................40 korona Félévre..........................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Itákóczi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : VII., Itákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat­­Árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskem­éti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugta bélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminister Magyar Berta­lan topánfalvi kir. közjegyzőt Nagybányára he­lyezte át. _______ A m. kir. igazságügyminister dr. Mikó Ferencz, a m. kir. igazságügyministeriumban alkalmazott bírósági jegyzőt, ugyanehez a ministeriumhoz fogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Spaller Gyuláné ■szül. Sigora Irma m. kir. igazságügyministeriumi fizetésnélküli irógépkezelőt ugyanehez a minis­­téri­um­hoz irógépkezelővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer vizsgálóbírói állandó helyettesekül: a szegedi kir. törvényszék területére dr. Márton József kir. törvényszéki bírót és az újvidéki kir. törvényszék területére Molnár István kir. törvényszéki bírót rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Kiss Kálmán kecskeméti gyakorló ügyvédet a kecskeméti, Muhoray Titusz jászberényi gyakorló ügyvédet a szolnoki, dr. Bodrogi János paksi lakos, ügyvéd­­jelöltet a szekszárdi, dr. Indre László, a dévai kir. ügyészséghez beosztott bírósági aljegyzőt a dévai és Kató Sándor, a beregszászi kir. ügyész­séghez beosztott birósági joggyakornokot a bereg­szászi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi meg­bízottakul, dr. Rimay László kisszebeni kir. járásbirósági joggyakornokot pedig a kisszebeni kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyetteséül rendelte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Beszedits Margit okleveles tanítónőt a csongrád­­belterületi állami elemi népiskolához rendes­­tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szathmári Mária okleveles tanítónőt a krasznai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. _______ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Molnár Emil felsőnémetii állami elemi iskolai tanítót a kolozsi állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Molnár Károlyné Altenburger Johanna pisztra- iházai állami óvónőt a felenyedi állami óvodához jelen minőségében áthelyezte. A m. kir. belügyminiszer Alsó Fehér vár­megyében a Gyulafehérvár városi anyakönyvi kerületbe Körössy László városi számvevő és közgyámot anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki ,és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a­­házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A pécsi kir. itélőbla elnöke dr. Weichart Rezső szigetvári kir. járásbirósági díjtal­an jog­gyakornokot a pécsi kir. ítélőtábla kerületébe segélydíjas joggyakornokká nevezte ki. A pestvidéki királyi törvényszék elnöke Tur­­nyik Sándor igazolványnyal ellátott cz. csendőr őrsvezetőt a ráczkevei királyi járásbírósághoz III. oszt. hivatalszolgává nevezte ki. Kiskorú G­u­tt­m­a­n Rudolf földmivesisk. nö­vendék, budapesti lakos családi nevének ■»Gyulaié­ra, kért átváltoztatása a múlt évi 55.166. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. K­o­h­n Géza tamási illetőségű debreczeni lakos családi nevének »Kertészére kért átváltoz­tatása a múlt évi 119.204. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Kren Rezső zalaszentgróthi illetőségű fülesi lakos családi nevének »Koppány«-ra kért átvál­toztatása a múlt évi 119.212. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Rockenstein Arthur kassai illetőségű buda­pesti lakos családi nevének »Pallós«-ra kért át­változtatása a f. évi 3360. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú K­a­­­z Máyer (Miksa), Imre és Ilona debreczeni illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Kádár« -ra kért átváltoztatása a f. évi 5549. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. D­u­d­e­k Mária budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos saját, valamint Hermina és Mária nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Bá­­nyai«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 5574. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kupferstein Lajos budapesti illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Margit, Erzsé­bet és Klára nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 5893. számú belügyminiszeri rendelettel meg­engedtetett. ____ Braun József nagyváradi illetőségű kolozs­vári lakos családi nevének »Biró«-ra kért átvál­toztatása a folyó évi 5910. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Deutsch Ferencz földmivesiskolai növendék, budapesti lakos családi nevének »Dom­­bos«-ra kért átváltoztatása a f. évi ad 6153. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Gerlach Péter nagyszentmiklósi illetőségű temesvári lakos családi nevének­­Gerényi«-re kért átváltoztatása a f. évi 6180. számú belügy-, miniszeri rendelettel megengedtetett. Rosenzweig Jakab kolozsvári illetőségű ottani lakos saját, valamint Eszter, Róza, Sán­dor, József és Mária nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Rimóczi«-ra kért átváltozta­tása a folyó évi 6938. számú belügyminiszeri ren­delettel megengedtetett. Kurcz Sámuel és kiskorú Kurcz Móricz paksi illetőségű budapesti lakosok családi nevé­nek »Katona«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 6969. számú belügyminiszeri rendelettel megen­gedtetett. _____ Kiskorú Minsker Sándor és Lajos buda­pesti illetőségű ottani lakosok családi nevének »Bihari«-ra kért átváltoztatása a f. évi 6972. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Hamburger Gyula, Ferencz, Lajos és Jenő budapesti illetőségű ottani lakosok csa­ládi nevének »Hámos«-ra kért átváltoztatása a f. évi 6973. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. V­a­s­z­i János borszéki illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Ferencz, Sándor, Károly, József, János és Mihály nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Váradi«-ra kért átváltoztatása a f. évi 7072. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Heilman Ödön földmivelésügyi ministeriumi szám gyakornok, budapesti lakos családi nevének »inkei«-re kért átváltoztatása a folyó évi 7152. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Adler Béla, István és Boriska mohácsi illetőségű ottani lakosok családi nevé­nek »László«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 7202. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Steiner Henrik és Gyula ürményi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Török«-re kért átváltoztatása a folyó évi 7286. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kleinhempel István és kiskorú Kleinhem­­pel Ödön tordai illetőségű ottani lakosok családi nevének »Szentkirályi«-ra kért átváltoztatása a I. évi 7315. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. _______ Kiskorú Schussinger Samu makói illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének a Szálkáié­ra kért átváltoztatása a folyó évi 7341. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. L­ő­w­y Lipót budapesti illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Lőwy Géza, Lőwy Béla, Ármin, Lajos, József, Sándor, Dezső és Miklós nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Lányi«­­ra kért átváltoztatása a folyó évi 7483. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. A­ lap mai számához egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesitő« van csatolva, továbbá­­az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1907. évi február hó 28-iki 118-dik üléséről.

Next