Budapesti Közlöny, 1907. április (41. évfolyam, 76-99. szám)

1907-04-03 / 76. szám

Budapest, 1907. 76. szám Szerda, április 3. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...........40 korona Félévre................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi IRODA: VII. kerület, Rákóczi-út 64. szám. Kiadó­hivatal : VH., Rákóca-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A­­Hivatalos Értesitéő­be iktatandó hirdetések dijai előle­gesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Ádám András curiai bírót curiámhoz tanácselnökké kinevezem. Kelt Bécsben, 1907. évi márczius hó 24-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Varjassy Ferencz budapesti ítélőtáblás bírót curiámhoz számfeletti bíróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1907 évi márczius hó .2­4-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Nádasdy Aladárt, a győri ítélő­tábla elnöki titkárát a komáromi, Uhlá­rik Mátyás eperjesi törvényszéki bírót az eperjesi és Wittich József brassói ügyészt a brassói törvényszék elnökévé kinevezem. Kelt Bécsben, 1907. évi márczius hó 25-én.Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Csiszér Károly kolozsvári tör­vényszéki bírónak, nyugalomba helyezése alkalmából, hű és buzgó szolgálata elis­meréséül, az itélőtábla-birói czímet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1907. évi márczius hó 27-én.Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Siebenschein József mér­nöknek, a zágrábi izraelita hitközség elnökének, közhasznú működése elismeré­séül, a királyi tanácsosi czímet díjmen­tesen adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi márczius hó 23-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Magyar igazságügyminiszerem előterjesz­tésére Nuszer Dezső szatmárnémeti törvény­­széki albirót a szatmárnémeti törvényszék­hez bíróvá, dr. Horváth János pestvidéki ügyészségi alügyészt a pestvidéki ügyész­séghez ügyészszé, Baló Lajos budapesti bün­tető j­árásbirósági albirót a budapesti büntető járásbírósághoz járásbíróvá, Hrabovszky Aurél székesfehérvári ügyészségi alügyészt a székesfehérvári ügyészséghez ügyészszé, Ján Géza telekkönyvi betétszerkesztő albirót telekkönyvi betétszerkesztő bíróvá, Mattya­­sovszky Elek liptószentmiklósi j­árásbirósági albirót a liptószentmiklósi és dr. Glaser József rétsági j­árásbirósági albirót a rétsági járásbírósághoz járásbírákká, Koncz Albert beszterczei ügyészségi alügyészt a beszter­­czei ügyészséghez ügyészszé, Szentimrei Lajos telekkönyvi betétszerkesztő albirót telek­könyvi betétszerkesztő bíróvá, Herczegfy Viktor temesvári ítélőtáblát tanácsjegyző albirót a temesvári járásbírósághoz és Cse­resnyés Sándor székely­keresztúri j­árásbiró­sági albirót a székely kereszt­őri járásbíróság­hoz járásbírákká, Kondor László telekkönyvi betétszereksztő albirót telekkönyvi betét­szerkesztő bíróvá, dr. Beszedits Dezső nagy­szalontai j­árásbirósági albirót a nagysza­lontai, Szikrai Ode pécsváradi j­árásbirósági albirót a pécsváradi, Szabó József makói j­árásbirósági albirót a makói, Draskóczy István gyöngyösi j­árásbirósági albirót a gyöngyösi, Bán Zsigmond bonyhádi j­árás­birósági albirót a bonyhádi, dr. Horn Henrik gölniczbányai j­árásbirósági albirót a gölnicz­­bányai, Virág Gyula magyaróvári j­árásbiró­sági albirót a magyaróvári és Székács Pál dárdai járásbirósági albirót a dárdai járás­bírósághoz járásbirákká, Hrabovszky Tiha­mér szegedi ügyészségi alügyészt a szegedi ügyészséghez ügyészszé, Felföld­y Béla mun­kácsi j­árásbirósági albirót a munkácsi, báró Eötvös József pécsváradi j­árásbirósági albirót a pécsváradi, dr. Sikérdy Dezső czeglédi j­árásbirósági albirót a czeglédi és Gidófalvy Benedek oklándi j­árásbirósági albirót az ok­­lándi járásbírósághoz járásbirákká, Lázár József temesvári ügyészségi alügyészt a te­mesvári ügyészséghez ügyészszé, Száva Jakab kovásznai j­árásbirósági albirót a kovásznai, Komócsy Károly nezsideri járásbirósgi albirót a nezsideri, Veress Menyhért székelykeresz­­turi j­árásbirósági albirót a székelykereszturi, dr. Grün Gyula tapolczai j­árásbirósági al­­­bírót a tapolczai, Petrovics Emil alibunári j­árásbirósági albirót az alibunári és Dreveni Lajos nagykanizsai j­árásbirósági albirót a nagykanizsai járásbírósághoz járásbírákká, Zádor Antal telekkönyvi betétszerkesztő al­birót telekkönyvi betétszerkesztő bíróvá, Gerstner Miksa hajdúszoboszlói járásbirósági albirót a hajdúszoboszlói, dr. Kálmán Ferencz aradi j­árásbirósági albirót az aradi, Selley Ármin szakolczai j­árásbirósági albirót a szakolczai, Bercsényi Béla huszti j­árásbiró­sági albirót a huszti, Fekete Miklós jászapáti járásbirósági albirót a jászapáti, Trippon Sándor karánsebesi j­árásbirósági albirót a karánsebesi, Szakáll Gyula nagyatádi j­árás­birósági albirót a nagyatádi, Schaffer Miklós váguj­helyi j­árásbirósági albirót a váguj­­helyi, Tolvaj Benedek bánffyhunyadi j­árás­birósági albirót a bánffyhunyadi, Pogány Menyhért, magyarcsékei j­árásbirósági albirót a magyarcsékei és László­fy József nagy­­enyedi j­árásbirósági albirót a nagyenyedi járásbírósághoz járásbirákká, dr. Valentin Károly telekkönyvi betétszerkesztő albirót telekkönyvi betétszerkesztő bíróvá, dr. Kő­vágó Sándor gyönki j­árásbirósági albirót a gyönki, Puscariu Zachariás abrudbányai já­­rásbirósági albirót az abrudbányai, To­­ronszky Endre munkácsi j­árásbirósági albirót a munkácsi, Kecskeméti Kormoss Aladár lugosi j­árásbirósági albirót a lugosi, Papp István szinérváraljai j­árásbirósági albirót a szinérváraljai, dr. Rónai Sándor budapesti VII. kerületi j­árásbirósági albirót a buda­pesti VII. kerületi, Körmendy Mihály esz­tergomi j­árásbirósági albirót az esztergomi és Perényi Ferencz nagyajtai j­árásbirósági albirót a nagyajtai járásbírósághoz járás­birákká, dr. Török István telekkönyvi betét­­szerkesztő albirót telekkönyvi betétszer­kesztő bíróvá, Halász Zsigmond székelyhídi járásbirósági albirót a székelyhídi, Orosz Ferencz facseti járásbirósági albirót a facseti, Galambos János tatai járásbirósági albirót a tatai, Almássy László nyírbátori járás­birósági albirót a nyírbátori és Fürst Zsig­mond­ Sándor pápai járásbirósági albirót a pápai járásbírósághoz járásbirákká, Kádoss Andor telekkönyvi betétszerkesztő albirót telekkönyvi betétszerkesztő bíróvá, Szabó Lajos tokaji járásbirósági albirót a tokaji, Kenessey Kálmán nagykőrösi járásbirósági albirót a nagykőrösi, Hubay Kálmán jász­apáti járásbirósági albirót a jászapáti, Emődy László királyhelmeczi járásbirósági albirót a királyhelmeczi, ifj. Fekete Mihály szász­városi járásbirósági albirót a szászvárosi,­­ Say Károly egri járásbirósági albirót az egri­­és Szűcs Lajos szatmárnémeti járásbirósági­­ albirót a szatmárnémeti járásbírósághoz já­rásbirákká, Ettenberger Lajos telekkönyvi betétszerkesztő albirót telekkönyvi betét- A lap mai számához két és egynegyed ív­ű Hivatalos Értesítő] van csatolva

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék