Budapesti Közlöny, 1907. május (41. évfolyam, 100-122. szám)

1907-05-01 / 100. szám

Budapest, 1907. 100. szám. Szerda, május 1. BUDAPESTI ÖZLÖNY. HITATÁSOS X* A P. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesitöc és az »Országgyűlési Értesitöc czimű­ mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre.........................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat Írásít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli k­irályi Felsége folyó évi április hó 19-én Prágában kelt legfelső elhatáro­zásával Czifra János II. számú csendőr kerület­­beli őrsvezető, czímzetes őrmesternek, egy ember­életnek a tűzhaláltól saját élete veszélyeztetésé­­val való megmentéséért, a koronás ezüst érdem­keresztet legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister Fülöp Sándor m. kir. kereskedelmi múzeumi levelezőt a VIII. fizetési osztályba kereskedelmi múzeumi titkárrá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Hudovernig Károly budapesti gyakorló orvost a pestvidéki kir. törvényszéknél mint büntető bíróságnál elő­forduló elme- és idegkórtani szakértői teendők­endes ellátásával bízta meg. A m. kir. igazságügyminister Nigrinyi Ernő kassai m. kir. javítóintézeti ideiglenes minőségű családfősegédet ezen állásában véglegesítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Magdó István okleveles tanítót a bajesdi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hencz Aajotos okleveles tanítónőt a m. kir. állam­vasutak budapesti északi főműhelytelepe állami elemi népiskolájához rendes tanítónővé nevezte ki. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister Pinkeczer Károly okleveles tanítót a felsőnémeti-i állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. honvédelmi minister rendeletével kineveztetnek : 1907. évi május hó 1-ével; tartalékos hadapróddá: Sáfár Elemér tartalékos hadapródjelölt a pécsi 19. honvéd gyalogezrednél; tartalékos kezelőtiszthelyettessé : Zickelbach Ernő tartalékos III. osztályú törzsőrmester a pozsonyi 13. honvéd gyalog­ezrednél ; tisztviselői rangjáról kért leköszönése el­fogadtatott . Leeb Zsigmond, szegedi 3. honvéd huszár­ezredbeli tartalékos állatorvosi gyakornoknak. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Erős Samu jolsvai lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki az eperjesi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A belügyminister az igazságügyminiszerrel egyetértőleg jóváhagyta Kassa sz. kir. város közönségének 1907. évi április hó 30-án 100/907. sz. alatt hozott azon kegyülési határozatát, melylyel kimondatott, hogy az érvényben levő lakbérleti szabályrendelet 16 §-ában megállapí­tott költözködési idő első napja az 1907. évi májusi bérnegyedben kivételesen nem május hó elseje, hanem ugyanazon hó másodika lesz úgy, hogy május hó 2-ika előtt költözködni senki sem tartozik. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 34.817. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Bihar vármegye területéhez tartozó Nagybárod községben a folyó évi május hó 20-ikára eső heti vását ez évben kivételesen május hó 21-én tartassák meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 35.010. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Gömör Kishont vármegye területé­hez tartozó Csetnek községben a folyó és május hó 21-ére eső országos vásár ez évben kivétele­sen május hó 27-én tartassék meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 35.249. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a N­ó­g­r­á­d vármegye területéhez tartozó Fülek községben a folyó évi május hó 24. és 25-ére eső országos vásár ez évben kivételesen május hó 23. és 24-én tartassék meg. 25.991/1907. szám. Pályázat erdősítési jutalmakra. Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-cz.) 165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos és futóhomok­területeken foganatosított közgazdasági jelentő­séggel biró erdősítések meg­jutalmazására a folyó évben hat (6) nagy jutalmat, hat (6) elsőrendű és hat (6) másodrendű elismerő jutalmat tűzök ki az országos erdei alapból, még­pedig : két egyenként 1000 koronás nagy jutalmat,­­" két egyenként 800 koronás nagy jutalmat, két egyenként 600 koronás nagy jutalmat, három egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, három egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, három egyenként 300 koronás másodrendű elis­merő jutalmat, és három egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat. Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdősítéseikkel versenyezhetnek, a­melyeket az 1879. évi XXXI. t.-cz. 165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos vagy futóhomokterületeken (sa­ját csemetéjükkel avagy az esetleg kért és kapott állami ingyen csemeték felhasználásával), állami pénzsegély igénybevétele nélkül a folyó évben (tavaszszal vagy őszszel) foganatosítottak. Megkivántatik azoban­, hogy : a) az 1000 koronás nagy jutalomra versenyző erdősítések egy tagban legalább 25 kat. hold ter­jedelműek, b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra ver­senyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 25 kát. hold terjedelműek, i) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 10 kát. hold terjedelműek, és végül i) a 300—200 koronás másodrendű elismerő jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 5 kat. hold terjedelműek legyenek. A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdő­sítést az első munkálatoktól kezdve a jutalom oda­ítélésének idejéig állandóan gondozni, a szükséges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő erdőt az 1879. évi XXXI. t.-cz. 2., illetve 4. §-ai szerint erdőként fentartani és kezelni tartozik. A versenyre bocsátott erdősítések az 1912. évben fognak a helyszínen megbiráltatni. A jutalmak ki­osztásánál az erdősítések sikere és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehézségek és az erdősítésre fordított költségek fognak irány­adóul szolgálni, de figyelembe vétetnek ezek mel­lett a birtokos vagyoni viszonyai is. A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tart­­hat igényt, ha a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek ítélt erdősítés a j­utalom odaítélésének­­ idejében is birtokában lesz. Az odaítélt jutalom egy harmadrésze az erdő­sítést teljesítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket leg­később folyó évi július hó végéig, a folyó év őszén teljesített erdősítéseket pedig legkésőbb folyó évi dec­ember hó 25-ig kell a birtokosnak a közigaz­gatási erdészeti bizottságnál, vagy a kir. erdő­felügyelőségnél pályázatra bejelenteni. Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősíté­sekkel az erdősítést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beerdősített terület bérlője is, de pályá­zati kérelméhez mellékelni kell a birtokos írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályá­zatban való részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a versenyre bocsátott erdő­sítést az 1879. évi XXXI. t.-cz. 2. vagy 4. §-aiban meghatározott feltételek szerint állandóan erdőként fogja fentartani és kezelni. A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket pontosan meg kell jelölni Budapest, 1907. évi április hó. 3—3 M. kir. földmivelésügyi minister. Pályázathirdetés. A közös hadügyministerium az 1907/8. tanév kezdetén katona állatorvosi hivatásos tisztviselővé való kiképzés czéljából a wieni csá.sz. és kir. állat­orvosi iskolába húsz, a budapesti m. kir. állat­orvosi főiskolába tíz jelöltet vesz fel. Az elő­adásokat a wieni csász. és kir. állatorvosi főiskolá­ban német nyelven, a budapesti m. kir. állat­orvosi főiskolában magyar nyelven tartják. A felvétel csak az I. félévre történik. A felvett jelöltek megnevezése : »Katona állatorvosi aka­démikus. « A jelöltek húsz évnél idősebbek nem lehetnek. A felvétel a csász. és kir. hadseregben teljesí­tendő hét évi tényleges katona állatorvosi szolgá­lat kötelezettségével van egybekötve. lap mai számában a 6-ik oldalon kezdődik a »Hivatalos Értesitő« kettő és háromnegyed iv melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesitő» a képviselőház 1907. évi április hó 30-iki 152-dik üléséről.

Next