Budapesti Közlöny, 1907. május (41. évfolyam, 100-122. szám)

1907-05-01 / 100. szám

A katona állatorvosi akadémikusok azon idő alatt, a­míg tanulmányaikat végzik, a hadügyi tárcza terhére — hasonlóan mint a csász. és kir. katonai akadémikusok (0-8 jelzetű szolgálati könyv) — közös szállást és élelmezést, továbbá ruhá­zatot, felszerelést és fegyverzetet kapnak. Tandíjat, vizsgadíjat vagy valamely, az oklevél kiállításáért járó díjat nem fizetnek. A határidő, a­mikorra a katona állatorvosi akadémikusoknak tanulmányaikat be kell fejez­niük, akként van megállapítva, hogy a nevezett akadémikusok a negyedik tanév befejezése után a szigorúbb vizsgák letételéig, illetőleg az állat­orvosi oklevél elnyeréséig még az intézetben maradnak, mely idő azonban a hat hónapot meg nem haladhatja. A határidőnek meghosszabbítását a közös had­­ügyministérium csak különös figyelemre méltó esetekben kivételesen s csak rövid időre engedi meg. A csász. és kir. közös hadügyministériumhoz intézett, sajátkezűleg irt és a megfelelő bélyeg­gel *) ellátott kérvényeket azoknak, a­kik a fel­vételt a wieni csász. és kir. állatorvosi főiskolába kérik, ezen intézet parancsnokságához augusztus 1-éig, a­kik pedig a budapesti m. kir. állatorvosi főiskolába kérik a felvételt, a budapesti 4. hadtest­parancsnoksághoz július 15-éig kell benyújtani. A kérvényhez a következő mellékleteket kell csatolni: a) illetőségi bizonyítványt, a­mely az (osztrák, magyar, vagy bosznia-herczegovinai) állampolgár­ságot igazolja, b) a keresztlevelet vagy születési bizonyítványt, c) nőtlenségi bizonyítványt, d) erkölcsi bizonyítványt (erkölcsi bizonyítványul szolgálnak az iskolai bizonyítványok, ha azokból hiányoznának a megfelelő adatok, vagy pedig ha az érettségi bizonyítvány kiállítása óta hat hónapnál több idő telt volna el, akkor egy a ki­állításra hivatott hatóságnál [rendőri hatóság, községi elöljáróság] beszerzett erkölcsi bizonyít­ványt kell mellékelni; ez utóbbi esetben tartozik a jelölt igazolni azt is, hogy az említett időközben mivel foglalkozott és hol tartózkodott **), e) oltási bizonyítványt csak az esetben, ha az oltás a katonaorvosi bizonyítványban nem volna igazolva, f) egy katonaorvos által kiállított bizonyítványt, a­mely a hadiszolgálatra való testi alkalmatosságot igazolja, g) a gymnasium vagy reáliskola négy felső osztályának bizonyítványát és egy ilyen közép­iskolában eredménynyel letett érettségi vizsgát tanúsító bizonyítványt, h) egy kötelezvényt, a­melyben a jelölt kötelezi magát, hogy a katonai kincstár költségén végzett tanulmányok fejében a csász. és kir. hadseregben hét évig tényleges katona állatorvosi szolgálatot teljesítene. A kötelezvény kiállítójának aláírását bíróilag vagy közjegyzőileg kell hitelesíttetni, és ha a kiállító még kiskorú, a kötelezv­énybe az apa vagy a gyám, továbbá a kötelezés fontosságára való tekintettel, még a gyám- (gondnoksági) hatóság beleegyezését is fel kell venni. A jelöltek útiköltségét állandó tartózkodási helyeik­ről a wieni csász. és kir. állatorvosi főiskolába, vagy a budapesti m. kir. állatorvosi főiskolába, a katonai kincstár fedezi. Egyéb kiadások (élelmezés, szállás, podgyász, fuvardíj stb.) fedezésére minden jelölt napi három korona átalányt kap. A katona állatorvosi akadémikusok közvetlenül az oklevél elnyerése után besoroztatnak és katonai állatorvos-helyettesekké neveztetnek ki. Minden egyes katona állatorvos jelöltnek tehát lehetőség van nyújtva arra, hogy a saját vagy hozzátartozóinak anyagi áldozata nélkül, katonai szolgálati ideje alatt a már a legközelebbi időre kilátásba helyezett törzs- (főtörzs-) állatorvosi *) A kérvényre, az orvosi bizonyítványra, és a kötelezvényre egy koronás, a többi mellékletre pedig ha még nincsen rajtuk bélyeg, mindegyikre 30 filléres bélye­get kell ragasztani. **) A c,) és d.) alatt említett bizonyítványokat egy okmányban is lehet mellékelni. 2 rendfokozatba (VIII., illetőleg VII. rangosztály) juthasson. Wien, 1907 márczius havában. Csász. és kir. közös hadügyministerium. Az összes felvételi feltételeket az »Ideiglenes Szabályzata a jelölteknek felvételéről a wieni csász. és kir. állatorvosi főiskolába és a budapesti m. kir. állat­orvosi főiskolába, állatorvosi hivatásos tiszt­viselőkké való kiképzés végett czimű­ (F—5, b) jelzetű szolgálati könyv tartalmazza, melyben meg van a felvételi kérvény és a h) alatt emntett kötelezvény mintája is. Ezen »Szabályzat« a wieni csász. kir. udvari és államnyomdában szerezhető be (katonai és bolti ára 20 fillér). 3—3 23.036 XI. 1907. szám. Pályázat a jövedéki bírságalap fölös összegeiből javadal­mazott alapítványi helyek betöltése, valamint ösztöndíjak és ipartandíjak adományozása iránt. A. Alapítványi helyek közül a jövő 1907/1908-ik tanév elejével a kö­vetkezők fognak betöltetni: A m. kir. állami ipari szakiskolák közül: 1. a gelmiczbányai m. kir. állami fémipari szakiskolában 1 hely; 2. a székelyudvarhelyi m. kir. állami kő- és agyagipari szakiskolában 3 hely; 3. a brassói m. kir. állami fa- és kőipari szakiskolában 3 hely; 4. a zalatnai m. kir. állami kőfaragó és kőcsiszoló szakiskolában 1 hely. Egy-egy alapítványi hely ötszáz (500) korona évi ellátási díjjal van összekötve, mely összeg fejében az elhelyezett tanuló megfelelő elméleti és gyakorlati szakoktatásban, internátusi elhe­lyezéssel kapcsolatos gondos felügyeletben és nevelésben, valamint ruházatban is részesül, beleértve az elhelyezett tanuló összes fentartási költségeit is. Felvételi feltételek: 6 elemi vagy 2 középiskolai osztály sikeres befejezése, továbbá a 12 éves életkor betöltése és ép, kifejlett testalkat. Mindez iskolai, születési és orvosi bizonyítványnyal igazolandó. A felsorolt ipari szakiskolákban a tanulók tanulmányaiknak befejezése után végbizonyítványt kapnak, mely munkakönyv váltására, két évi segédi gyakorlat után pedig, ha nagykorúságukat elérték, az illető iparág önálló űzésére igazol­vány vételére jogosít. A tanulmányi idő a felsorolt valamennyi intézeten és valamennyi szakosztályban 4 év. B. Ösztöndíjak, melyek évi összege 120,200,300 és 400 koronában állapíttatott meg, az 1907/1908-iki tanév elejétől kezdve szintén fognak adományoztatni, és pedig olyan igényjogosult tanulók részére, kik a magyar szent korona országainak területén bármelyik nyilvános elemi-, pol­gári-, reáliskolát, gimnáziumot, had­apródiskolát, tanítóképezdét, jog­akadémiát, egyetemet vagy műegye­temet, továbbá ipari szakiskolát, felső ipariskolát, kereskedelmi iskolát avagy gazdasági tanintézetet, illetőleg felsőbb leányiskolát, tanítónőképez­­dét vagy pedig női ipariskolát mint rendes hallgatók látogatják és szorgalmuk, jó magaviseletük és kellő előmenetelükről okmá­­nyilag nyújthatnak bizonyítékot. C. Ipartandíjak, melynek évi összege 120 koronában állapíttatott meg, az 1907/1908-iki tanév elejétől kezdve olyan igényjogosult tanulóknak fognak adomá­nyoztatni, kik magukat a magyar szent korona országainak területén valamely mesterségben, kézművészetben vagy kereskedésben óhajtják kiképezni és akik feddhetlen magaviseletükről, továbbá eddigi előmenetelükről és szorgalmukról bizonyítványt képesek fölmutatni. Mindezen felsorolt kedvezmények adományo­zásánál, a már említett feltételeken kívül, úgy a szülőkre, mint azok gyermekeire nézve az 1875. évi február hó 17-én 9590. szám alatt kbocsátott és a »Pénzügyi Közlöny« 1875-iki évfolyamának 15-ik számában közzétett körren­deletben foglalt határozmányok és feltételek is mérvadók. Az említett feltételek beigazolásán kívül hit­­­esen kimutatandó a családtagok és a még el nem látott, valamint az összes gyermekeknek száma, továbbá az, vájjon a pályázó egy vagy több gyermekének neveltetése részben, vagy egészben nem történik-e már az állam, vagy valamely közalapítvány segélyével, illetőleg vajjon nem részesül-e már, és igenlő esetben hány és milyen alapítványi hely, vagy hány és milyen összegű ösztöndíj- vagy ipartandíjban? A meghatározott feltételekhez képest felszerelt kérvényeket a szülők vagy gyámok, és pedig ha a növendék atyja tényleges szolgálatban áll, az előírt hivatalos utón az illető pénzügyigazgató­­ságnál, abban az esetben pedig, ha alkalmazá­suknál fogva erre jogosítják, a pénzügyministé­­riumnál, nyugalmazott igényjogosultak vagy azok özvegyei pedig azoknál a pénzügyigazgatóságok­nál, a­melynek területén a nyugdíjat élvezik, vagy a­hol az igényjogosult legutoljára alkal­mazva volt, folyó évi július hó ötödikéig (5) nyújtsák be. A később vagy nem az előírt utón benyújtott pályázati kérvények nem vétetnek figyelembe. Az ösztöndíjak élvezetében álló mindkét nem­beli növendékek részére a magasabb tanfolyamba történt felvétel folytán járó magasabb ösz­­töndíj folyósitása nem kérelmezendő; mert ez iránt, az 1898. évi márczius 11-éi 19.105. szám alatt­ a »Pénzügyi Közlöny« 1898-ik évfolyamának 8 ik számában közzétett körren­delet értelmében, hivatalból létezik intézkedés. A leánygyermeke­knél azonban, — az évi ösztöndíjak adományozásánál határozottan jelzett időtartam lejártával, — az ösztöndíjaknak folytatólagos engedélyezése okvetlenül kérelmezendő s az ez iránti kérvények szintén a fentemlitett módon és határidőig nyújtandók be. Budapesten, 1907. évi márczius hó 8-án. M. kir. pénzügyministerim. A »Zugló és környéke független­ségi és 48-as pártkör« alapszabályait a m. kir. belügyminister I. évi 44.448. szám alatt láttamozta. A kecskeméti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Bábiczky Kálmán ügyvéd a kamara ügyvédi lajstromába, Kecskemét székhelylyel bejegyeztetett. NEMHIVATALOS RÉSZ. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister Balla Jenőnek, Nyíregyháza r. t. város tanács­nokának és dr. Prok Gyula ügyvéd, nyíregyházi ág. h. ev. iskolaszéki elnöknek, a nyíregyházi népoktatás érdekében tanúsított hazafias és buzgó munkálkodásukért, elismerését nyilvání­totta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a dévai szegény tanulókat segélyző egyesületnek, amely a folyó tanévben a dévai állami elemi leányiskola tanulói közül felekezeti és nemzeti­ségi különbség nélkül 35 tanulót 344 kor. értékben felruházott, őszinte elismerését és köszö­netét nyilvánította.

Next