Budapesti Közlöny, 1907. június (41. évfolyam, 123-147. szám)

1907-06-01 / 123. szám

Budapest, 1907. 123. szám. Szombat, junius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATAL­OS LAP. a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.............40 korona Félévre...................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. . .----— .................. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadó­hivatal :­­VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább.­­ Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos nonpareille-sor (illeti­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar földmivelésügyi miniszerem elő­terjesztésére Gold István számtanácsosnak a főszámtanácsosi címet és jelleget, Meny­hárt Antal és Kalmár Dezső számvizsgá­lóknak a számtanácsosi címet és jelleget díjmentesen, továbbá Gözsy Gyula és Kosutány Béla számellenőröknek a szám­­vizsgálói címet és végül Balázsovits Kornél számtisztnek a számellenőri címet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi május hó 28-án. Ferencz József s. k. Darányi Ignácz s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Kollmann Gyula uradalmi gazdatisztnek, a mezőgazdaság terén szer­zett érdemei elismeréseid, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi május hó 13-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az 1902. évi február hó 19-én 539/el­. sz. alatt kiadott tanképesitő vizsgálati szabályzat értel­mében az 52 sz. felső nép- és polgári iskolai tanító és tanítónő vizsgáló bizottság elnökévé az Erzsébet nőiskolával kapcsolatos állami pol­gári iskolai tanítónőképző intézethez Lazárné Kasztner Janka Erzsébet nőiskolai igazgatót, az I. ker. állami polgári iskolai tanítóképző inté­zethez pedig dr. Kiss Áron kir. tan., intézeti igazgatót 5 évi időtartamra kinevezte; egyide­jűleg ugyanazon szabályzatban szervezett vizs­gáló bizottságba szintén 5 évi időtartamra kine­vezte az Erzsébet nőiskolával kapcsolatos állami polgári iskolai tanítónőképzőintézethez: Lázárné Kasztner Janka intézeti igazgatót, a vizsgáló­­bizottság alelnökét a bölcseleti előtanra, Sebes­tyénné Stetina Ilona Erzsébet nőiskolái r. tanárt a paedagógiára, a kereskedelmi és politikai szám­tanra, Tolnai Vilmos Erzsébet nőiskolai rendes tanárt a magyar nyelvre és irodalomra, Berta Ilona Erzsébet nőiskolai rendes tanárt a magyar nyevvre és irodalomra, dr. Berecz Sándor Erzsé­bet nőiskolai rendes tanárt a történelemre, köz- és magánjogra, özv. Szarvasné Harrer Paula Erzsébet nőiskolai rendes tanárt a német nyelvre és irodalomra, Bognár Etelka Erzsébet nőiskolai rendes tanárt az állattanra, növénytanra, ana­tómiára, élettanra és egészségtanra, Csemez József Erzsébet nőiskolai rendes tanár­t a fizikára és kos­­mographiára, dr. Vásony Lajos Erzsébet nőiskolai rendes tanárt az ásványtanra, kőzettanra és a kémi­ára, Hollós Károly Erzsébet nőiskolai rendes tanárt a rajzra, Vargha György Erzsébet nőiskolai óraadó tanárt a földrajzra, Cherd­y János Erzsé­bet nőiskolai óraadó tanárt az Erzsébet nőis­kolában fennálló állami polgári iskolai tanítónő­képző intézethez és az I. ker. állami polgári iskolai tanítóképző intézethez a tornázás elmé­letére és gyakorlatára, Tocsek Helén Erzsébet nőiskolái rendes tanítónőt a franczia nyelvre és irodalomra, Biróné Szupper Mártha Erzsébet nőiskolái rendes tanítónőt a mennyiségtanra, Korchmárosné Buzogány Mária felsőbb leány­iskolái rendes tanítónőt az angol nyelvre és iro­dalomra, Eberhardné Jausz Jozefin felsőbb leány­iskolái rendes tanítónőt a kézimunka elméletére és gyakorlatára, továbbá az I. ker. állami pol­gári iskolai tanítóképző intézethez dr. Kiss Áron kir. tan., intézeti igazgatót a vizsgáló­bizottság alelnökét a bölcseleti előtanra és paedagógiára, dr. Hornyánszky Gyula budapesti VII. ker. állami főgymn. r. tanárt, egyetemi m. tanárt a bölcseleti előtanra, dr. Erődi Béla udvari taná­csos, tankerületi főigazgatót a franczia nyelvre, Zambra Péter egyetemi ny. rkir. tanárt az Erzsébet nőiskolában fenálló állami polgári isko­lai tanítónőképző intézethez és az I. ker. állami polgári iskolai tanítóképző intézethez, az elől­nevezett intézetnél az olasz nyelvre és ir­galomra, az utóbbnevezett intézetnél az olasz­­ nyelvre, dr. Papp Károly budapesti I. ker. állami pol­gári iskolai tanítóképző intézeti orvost az ana­tómiára, élet és egészségtanra, dr. Herrmann Antal budapesti I. ker. állami polgári iskolai r. tanárt, egyetemi m. tanárt a német nyelvre és irodalomra, dr. Gyulai Ágost buda­pesti I. ker. állami polgári iskolai r. tanárt a magyar nyelvre és irodalomra, dr. Koch Ferencz budapesti I. ker. állami polgári iskolai r. tanárt az ásványtanra és kémiára, dr Kovács­ János budapesti I. ker. állami polgári iskolai r. tanárt a fizikára, Lovcsányi Gyula budapesti I. kér. állami polgári iskolai r. tanárt a történelemre, köz- és magánjogra, Stohn József budapesti I. ker. állami polgári iskolai r. tanárt a földrajzra, statiszti­kára, a német nyelvre és irodalomra, Kucsinszki Lajos budapesti I. ker. állami polgári iskolai r. tanárt a mennyiségtanra, Snasel Ferencz buda­pesti I. ker. állami polgári iskolai r. tanárt a kereskedelmi és politikai számtanra s a könyv­viteltanra, dr. Vangel Jenő budapesti I. ker. állami polgári iskolai r. tanárt és egyetemi m. tanárt az állattanra és növénytanra, Sztankó Béla állami elemi tanítóképző intézeti r. tanárt az énekre. Ház és a közös külügyek ministeriumába 2. oszt. udvari és ministeri fogalmazókká nevezte ki. A m. kir. igazság­ügy minister Vlasits József m. kir. igazságügyministeriumi irodatisztet a a budapesti kir. büntető törvényszékhez iroda­igazgatóvá nevezte ki. 4. lap mai számához negyed ív melléklet s két és fél ív .Hivatalos Értesítő« van csatolva, továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1907. évi május hó 31-iki 164-dik üléséről. A Felség Személye körüli m. kir. minister Marsó- és Jáblánfalvi Marsovszky Móricz udvari és kabineti fogalmazó , a vezetése alatt álló ministeriumhoz ministeri titkárrá nevezte ki. A cs. és kir. Ház és a közös külügyek mi­nistere — lovag Glommer Miksa cs. kir. tarto­mányi kormányzósági fogalmazót Klagenfurt­ban, dr. lovag Jastrzebiec- Cioromski Román gra­zi cs. kir. pénzügyigazgatósági fogalmazót és Jeszeniczei Jankovich Ottó rozsnyói járási szol­­gabirót, tiszteletbeli főszolgabírót a cs. és kir. A m. kir. igazságügyminister Bozóky Leót az igazságügyministeriumban alkalmazott aradi kir. törvényszéki írnokot a m. kir. igazságügyminis­­teriumhoz irodatisztté nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Haidek­­ker Gyula okleveles gépészmérnököt fizetéstelen kir. ipari segédfelügyelővé nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök ifj. Varga János, a katasz­teri felmérési felügyelőségnél alkalmazott napi­díjast, a budapestvidéki pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségű kataszteri irattárt kezelő irodatisztté nevezte ki. A nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóság Pintyei Ferencz nagykárolyi lakost a nagy­károlyi m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakor­nokká nevezte ki. A nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóság Hibola Bernát szatmári lakost a szatmári m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká nevezte ki. A nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóság Kögl Lajos, a pénzügyministérium gazdászati hivatalánál alkalmazott kisegítő szolgát a nagy­károlyi m. kir. adóhivatalhoz hivatalszolgává nevezte ki. A szatmár­németi kir. törvényszék elnöke Kovács Károly szinérváraljai kir. járásbirósági betétszerkesztő napidíjas szolgát a nagybányai kir. járásbírósághoz III-ad osztályú hivatalszol­gává nevezte ki. A zilahi kir. törvényszék elnöke Csomós László hernád-zsadányi kir. járásbirósági hivatalszolgát, saját kérelmére és költségére ugyanazon minőség­ben, a felügyelete alatt álló zilahi kir. járásbíró­sághoz helyezte át. Weinberger Lázár (László) révi illetőségű budapesti lakos saját, valamint István nevű kis­korú gyermeke családi nevének „Vágó”-ra, kért átváltoztatása a folyó évi 57.922. számú bel­­ügyminiszeri rendelettel megengedtetett.

Next