Budapesti Közlöny, 1907. július (41. évfolyam, 148-173. szám)

1907-07-02 / 148. szám

a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona félévre..........................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. / Budapest, 1907. I­8. szám. Kedd, ju­lius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. MIYATA­LOS LAP. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Rákóczi-ut 54. szám. Kiadó-hivatal : TV., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat viisit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak­­. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. M­­agánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illetik­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. A lap mai számában a 6-dik oldalon kezdődik a »Hivatalos Értesitő« ház és egynegyed ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesitő« a képviselőh­áz 1907. évi julius hó 1-ei 188-dik üléséről. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Fölser Istvánnak, a buda­pesti József-műegyetem nyugalmazott nyil­vános rendes tanárának, a tudomány és felsőoktatás terén szerzett érdemei elisme­réséül, a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi junius hó 21-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége — Tasuya Uchida ujonan kinevezett japán császári nagykövetet folyó évi junius hó 28-án ünnepélyes kihallgatáson fogadni és megbízólevelét átvenni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a közös külügyek ministerének legalázatosabb előterjesztése alapján, 1907. évi június hó 15-én kelt legfelső elhatározásával Richard Péter Fiuméba kinevezett franczia főkonzul megbízóleveléhez a legfelső exequaturt kegyesen megadni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a folyó évi junius hó 24-én­ kelt legfelső elhatározás­sal Schnabl Jánost, a prágai helytartóság írno­kát, kabineti irattári tisztté legkegyelmesebben kinevezni méltó­ztatott. A m. kir. földmivelésügyi minister folyó évi 31.037. szám alatt kelt elhatározásával Sterbán János m. kir. jó­szágigazgatót a nagybecskereki létrecsapoló társulatnál viselt miniszeri biztosi megbízatása alól saját kérelmére felmentvén, a társulat ügyeinek vezetésére miniszeri biztosként dr. Milloss Aurél nagybecskereki kincstári ügyész­ségi alügyészt küldte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök a pénzügyőri főbiztosok létszámából: Bokor Lajost Székesfehérvárra, Stocker Istvánt Mármarosszigetre és Freyseysen Virgilt Beszterczebányára pénzügyőri felügye­lőkké, a pénzügyőri biztosok létszámából: Lovich Lászlót Iglóra, Partner K­hrolyt Komáromba, Lopusny Mátyást Szegedre, Szmolenszky Józsefet Zomborba, Aczél Józsefet Lőcsére, Csegely Gyu­lát Egerbe és Biró Imrét Nagyváradra pénzügy­őri főbiztosokká; Szentmiklóssy György cs. és kir. főhadnagyot Békéscsabára, valamint a pénz­ügyőri biztoshelyettesek létszámából: Fáklya Zoltánt Mehádiára, Bonda Balázst Bártfára, Okolicsányi Ferenczet Turóczszentmártonba, Sidó Ferenczet Vágujhelyre, Farkas Józsefet Nagy­enyedr­e, Kende Gyulát Homonnára, Dósai Manót Stubnya-fürdőre és Szőts K­h­olyt Dicsőszent­­mártonba pénzügyőri biztosokká, és pedig az összes pénzügyőri biztosokat ideiglenes minőség­ben, kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Strömpf János ministeri számvizsgálót szám­­tanácsossá, Nicola József számellenőrt szám­­vizsgálóvá, Szaghmel Gyula számtisztet számellen­­ő­rré, Hübner József és Tartsa György fizetés­nélküli számtiszteket fizetéses számtisztekké, Szatter Ferencz, Müller Adolf, Tittel Sándor, Simon Géza, Németh Sándor, Simon János, Lenkei Dezső és Prodán János díjas szám­gyakornokokat fizetésnélküli számtisztekké, Jegelin Ferencz és Hampel Lipót díjtalan szám­gyakorno­kokat díjas számgyakornokokká, végül Zádor Ernő, Medvedi Henrik, György János és Magdó Márton számvevőségi napidíjasokat díjtalan számgyakorno­kokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szántó János tanárt a csurgói ev. ref. főgymná­­ziumhoz, a fennálló szerződésből kifolyólag, ren­des tanárrá nevezte ki, illetve az államilag ki­nevezett tanárok létszámába vette át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Torbics Mihály oki. elemi iskolai tanítót az ung­vári gör. kath. tanítóképző intézettel kapcsolatos gyakorló iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminisz­er Romancsik Mihály cs. és kir. 101. sz. gyalogezredbeli 1-ső osztályú számvivő igazolványos altisztet a szegedi kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügy minister Dietz János budapesti kir. büntető törvényszéki és Galbáts Mátyás budapesti kir. törvényszéki írnokokat a budapesti kir. ítélőtáblához helyezte át. A m. kir. igazságügyminister a nyitrai kir. törvényszék területére vizsgálóbiróul dr. Tej­­falussy Béla kir. törvényszéki bírót rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Luby Pál liptóujvári járási szolgabirót a rózsahegyi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottal, Husovszky Dénes László bozovicsi gyakorló ügyvédet pedig a bozovicsi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyetteséül rendelte ki. A győri kir. ítélőtábla elnöke ifj. Gergely Jó­zsef kerencsényi lakos, végzett joghallgatót a győri kir. Ítélőtábla kerületébe díjtalan joggya­kornokká nevezte ki. A kassai kir. főügyész Orusk­a János sátor­aljaújhelyi kir. törvényszéki címzetes fogházőr­­mestert a sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki fog­házhoz valóságos fogházőrmesterré nevezte ki. Az ungvári m. kir. pénzügyigazgatóság Nagy András kolozsvári lakost az ungvári m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká nevezte ki. Istók József karocsáni illetőségű ottani lakos saját, valamint kiskorú Anna és János nevű gyer­mekei családi nevének »Kupecz«-re kért átvál­toztatása a folyó évi 47.352. számú belügy­­miniszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Adler Jenő és kiskorú Adler Vilmos pécsváradi illetőségű budapesti, illetve abaligeti­­ lakosok családi nevének »Ács«-ra kért átvál­­­­toztatása a folyó évi 49.600. számú belügyminis­­teri rendelettel megengedtetett. Lőwy Adolf újpesti illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint János nevű kiskorú gyermeke­­ családi nevének a Lányit-ra kért átváltoztatása­­a folyó évi 50.392. számú belügyministeri rende­­­­lettel megengedtetett. W­e­i­s­z Samu budapesti illetőségű berlin-char­­lottenburgi lakos családi nevének »Visontai«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 51.225. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Reiner Ármin budapesti lakos, m. kir. államvasuti napibéres családi nevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 56.078. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Jackel Mihály máramarosszigeti lakos, gimnáziumi tanuló családi nevének »Ferenczi«-re kért átváltoztatása a folyó évi 56.821. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett, Goldmann Oszkár temesvári illetőségű, Berlin melletti südendei lakos családi nevének »Gellért«-re kért átváltoztatása a folyó évi 59.226. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Klein Lipót szegedi illetőségű budapesti lakos saját, valamint kiskorú gyermeke. Károly családi nevének »Kis«-re kért átváltoztatása a folyó évi 63.796. számú belügyminiszeri rende­lettel megengedtetett. Blédy Fülöp szobatiszti illetőségű buda­pesti lakos családi nevének »Dénes«-re kért átváltoztatása a folyó évi 64.232. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Hr­u­b­i­n a Győző Szilárd horeliczai illetőségű magyarpécskai lakos családi nevének­­»Hunyadi«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 64.504. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. "W­e­i­s­z­b­e­rg Sándor sátoraljaújhelyi illetőségű ottani lakos családi nevének »Vilmányi n­.ve kért átváltoztatása a folyó évi 66.859. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett.

Next