Budapesti Közlöny, 1907. augusztus (41. évfolyam, 174-198. szám)

1907-08-01 / 174. szám

Budapest, 1907. 174. szám. Csütörtök, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, R­ákóczi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére megengedem, hogy Ney Béla miniszeri tanácsos saját kérelmére a törvényszerű nyugdíjjal végleges nyu­galomba helyeztessék, és hogy neki ezen alkalomból, sok évi kiváló szolgálataiért, elismerésem nyilvánittassék. Kelt Ischlben, 1907. évi julius hó 15-én Ferencz József s. k. Kossuth Ferencz s. k. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére az állami munkásbiztosi­­tási hivatalhoz Hlavács Kornél és Raichl Károly királyi iparfelügyelőket a VII-ik fizetési osztályba ministeri titkár-biróvá kinevezem. Kelt Ischlben, 1907. évi julius hó 19-én. Ferencz József s. k. Kossuth Ferencz s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Meszlényi Arthur­nak a kolozsvári tudomány­­egyetem jog- és államtudományi karán »a ma­gyar magán­j­og«­ból egye­­mi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette, és a nevezettet ezen minőségében megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Becher Ferencz czeglédberczeli és Farkas Már­ton szankfélegyházi állami elemi iskolai tanító­kat jelen minőségükben kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kis Antal szilágyszegi Wesselényi-egyleti elemi iskolai tanítót a szilágyszegi állami elemi nép­iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Marecsek Pál nagyenyedi országos fegyintézeti tiszti Írnokot a lipótvári és Székely István országos gyűjtőfogházi tiszti Írnokot a nagyenyedi országos fegyintézethez saját kérelmükre áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszer Hlinád János erzsébetfalvi lakos, villamos művezetőt az aszódi királyi javítóintézethez, egyelőre ideiglenes minő­ségben, családfősegéddé nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Baranya vármegye pécsi járására Somssich Sándor keszüi lakost a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A m. kir. földmivelésügyi minister Három­szék vármegye sepsi járására Vojkus András szentivánlaborfalvi lakost a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. _______ A m. kir. földmivelésügyi minister Zemplén vármegyében Sátoraljaújhely r. t. város területére Schuster Ferencz sátoraljaújhelyi lakost a gaz­dasági tudósítói tiszttel bizta meg. A makói m kir. pénzügyigazgatóság Sipos József felső kereskedelmi iskolát végzett makói lakost a makói m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű díjtalan adóhivatali gyakornokká ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister 1907. évi 30.266. számú rendelete. Az 1871. évi XXXI. t.-czikk 24. §-ában nyert felhatalmazás erejénél fogva, a törvényhozás utó­lagos jóváhagyásának fentartása mellett, a soproni kir. törvényszékhez tartozó felsőpulyai kir. járás­bíróságot a saját területére 1907. évi október első napjától kezdve telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel ruháztam fel. Budapest, 1907. évi julius 25-én. A minister helyett: Tőry s. k. államtitkár. A magyar királyi honvédelmi minister 1907. évi 87.200. számú körrendelete, az ország törvény­­hatóságaihoz. A közös hadsereg (haditengerészet) és a honvéd­ség részére kivetett ujonczjutalékok végleges számbavételének foganatosítása tárgyában. A közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség részére kivetett ujoncz jutalékok végleges számba­vétele, az 1889. évi VI. törvényczikk 42. szakaszá­nak rendelkezéséhez képest, évenként augusztus hóban foganatosítandó. Ezen végleges számba­vétel számára a törvényhatóságok a védtörvény végrehajtására vonatkozó »Utasítás«­l-ső része 30-ik mintája szerint kimutatásokat tartoznak szerkeszteni. Midőn az erre a czélra szükséges nyomtatvá­nyokat kellő számú példányban ide csatolom, egyszersmind a következőkben utasítom a tör­vényhatóságot : 1. A folyó évi végleges számbavétel számára szükséges kimutatások folyó évi augusztus 20-ával zárandók le. 2. A kimutatások minden sorozójárásra nézve külön-külön az illető cs. és kir. hadkiegészítési kerületi és m. kir. honvédkiegészítő parancsnok­ságokkal egyetértőleg, az ujonczjutalékok kivetését tartalmazó és általam folyó évi julius hóban le­küldött 23-ik mintájú kimutatások és a folyó évi július és augusztus havi sorozások (utóállítások és felülvizsgálatok) eredménye alapján szerkeszten­­dők, s az elsőfokú hadkiegészítő hatóságok által egyetértőleg bejegyzett, esetleg egyetértőleg ki­igazított számadatok utólag és egyoldalúlag egyik elsőfokú hatóság által sem igazíthatók ki, hanem a bejegyzett adatokra vonatkozó esetleges észrevéte­lek külön indokolt jelentés alakjában a kimutatá­sokhoz csatolandók, s döntés végett hozzám szin­tén f­elterj­esztendők. 3. Az elsőfokú hadkiegészítési hatóságok a 2/. alatt idecsatolt 30-ik mintájú kimutatás űrlapjának 1932-ig terjedő rovatait töltik be. Arra nézve, hogy a kimutatás 2., 3., 5., 12., 13., 15. és 22-ik rovatainak a védtörvény végrehajtására vonatkozó (»Utasítás« I-ső Része 22-ik mintája szerint veze­­­tendő előjegyzési könyv és az újonczkivetést tar­talmazó 23-ik mintájú kimutatás mely rovataival kell megegyezniük, a kimutatás keretén belül az illető rovatok alján foglalt hivatkozások szolgál­nak útmutatásul. 4. Azon esetben, ha valamely, még a folyó évi július 1-je előtt besorozott egyén, avagy elren­delt pótlegényállítás, vagy keletkezett jóbavétel az idei újonczkivetésnél be nem számíttatott volna, avagy, ha annak beszámítása általam a kivetés alkalmából valamely oknál fogva kifogásoltatott, annak utólagos beszámítása, feltéve, hogy a be­­számíthatóság helyes volta iránt mindhárom első­fokú hadkiegészítési hatóság egyetértő megállapo­dásra jutott, avagy ebben az irányban innen ren­delkezés létetett, a jelen kimutatásba való felvétel által eszközlendő. A kimutatás 5-ik és 15-ik rovatai alatt bejegy­zendő jóbavételek név szerint való feltüntetésére a kimutatás végén két rovat nyittatván, azokba a kimutatás 5-ik és 15-ik rovatai alatt számszerint kitüntetett jóbavételek név szerint bejegyzendők. A besorozottak az ajánlásuknak és beosztásuk­nak megfelelő rovatok alatt veendők föl, és ebben a tekintetben a járásbeli tisztviselőket különösen figyelmeztetni rendelem arra, hogy a folyó évi július hó 1-től augusztus hó 20-áig besorozott avagy az ujonczkivetéskor bárminő okból számí­tásba nem vett azokat az ujonczokat, a­kik a sors­­szám szerint való kezelés alá esnek, a szerint mutas­sák ki a 30-ik mintájú kimutatás 8-ik, 18-ik és 23-ik rovata alatt, a­mint azok sorsszámaikhoz képest a megállapított ideiglenes zárszám szerint, a hadsereg, vagy a honvédség újonczjutalékába, illetőleg a fölösszámúak közé jutnak. Különös figyelem fordítandó arra, hogy a 8., 18. és 23-ik rovatok a valódi tényállásnak meg­felelő adatokkal töltessenek be, továbbá, hogy a 29., 30. és 31-ik rovatokba, a közös czimi­athoz képest csak azok az egyének vétessenek föl, a­kik az ajánlás és beosztás fentartásával besorozottak közül oda jutottak. 5. Az újonczjutalékok részére járó és a védtörvény végrehajtására vonatkozó »Utasítás« I-ső Része 135-ik szakaszának 1-ső pontjában a 3 A-ig elő­­­sorolt esetekben engedélyezett pótlegényállítások s a 30-ik mintájú kimutatás 3-ik, illetőleg 13-ik rovatai alatt számítandók fel; azonban azok csak­­ akkor számíthatók fel, ha vonatkozó rendeleteim ' a járásbeli tisztviselőkhöz már megérkeztek; mig s a hivatkozott szakasz említett pontjában l—6-ig | terjedő czimek folytán kiállítandó pótlegények | feltétlenül felszámitandók. 1 6. Az ujonczjutalékok számbavételénél az 1889.­ I évi VI. törvényczikk 42. §-a 1-ső pontja értelmé­­­­ben, valamint az annak végrehajtására vonatkozó­­ »Utasítás« I. Része 131-ik szakasza 2-ik pontjához­­ képest valamennyi besorozott egyén számításba­­ veendő, és igy azok az egyének, a kik az ujoncz-­i jutalékok javára besorozottak közül a hivatkozott­­ »Utasítás« I. Része 135-ik szakaszának 1-ső pontjá­­­­ban foglalt esetek következtében az illető újoncz­­­ jutalékból időközben a póttartalékba helyeztettek­­ át, avagy a hadseregből, illetőleg a honvédségből végleg kiléptek, semmi esetre sem hagyhatók ki a kimutatás illető rovataiból, illetőleg az újoncz­­i utalókba való beszámításból. A lap mai számához három és fél ív melléklet van csatolva, továbbá a 33*dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő«, egy és fél ív melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék