Budapesti Közlöny, 1907. szeptember (41. évfolyam, 199-223. szám)

1907-09-01 / 199. szám

Budapest, 1907. 199. szám. Vasárnap, szeptember 1. BUDAPESTI K­­­KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő, czimfi mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..........40 korona Félévre...............20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Rákóczi-út 54 szám. Kiadó­hivatal : VH., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat Szusit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 8. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—800 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar ministertanácsom előterjeszté­sére Semsey László kamarás, országgyű­lési képviselőnek és törvényes utódainak, az 1885: VII. t.-cz. 2. §-ának c) pontja értelmében a magyar grófi méltóságot, és úgy neki, mint törvényes fiutódainak egyszersmind az örökös főrendiházi tag­ság jogát adományozom. Kelt Bad­lfeidben, 1907. évi augusztus hó 25-én. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Magyar ministertanácsom előterjeszté­sére Kesseleökeöi báró Majthényi László belső titkos tanácsosom bárói rangját és örökös főrendiházi tagsági jogát Majthé­nyi Ádám­ mezőnyárádi lakos, földbirto­kos fiára, ifj. Majthényi Lászlóra és ennek törvényes utódaira, illetve törvényes fiutó­­daira kiterjesztem. Kelt Bad Ischlben, 1907. évi augusztus hó 25-én. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Filep István pánczélcsehi és Feledy Sándor szobi postamestereknek, sok évi hű szolgálatuk elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Ischlben, 1907. évi augusztus hó 10-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. , császári és apostoli királyi Felsége 1907. évi julius 15-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy lovag Sonnenthal Adolf, a cs. kir. udvari színház cs. és kir. udvari szinésze és főrendezője az olasz ki­rályi Olaszország koronája-rend középkeresztjét, és Koschat Tamás udvari operaszinházi kardalnok a porosz királyi vörös sas-rend IV. osztályát­ elfogadhassák és viselhessék. ... " A kereskedelemügyi m. kir. minister Hankó Márton honvédszázadost és okleveles középiskolai tanárt a fiumei m. kir. tengerészeti akadémiához­­ rendes tanárrá nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Somlyó Ferencz kir. tan., segédhivatali főigazgatót a budapesti kir. zálogházak feletti főfelügyeletet gyakorló bizottságban viselt tagsági állása alól felmentette, s ezen bizottság tagjává Spitzár Frigyes ministeri számtanácsost nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Tatár Balázs nagyszalontai községi gimná­ziumi igazgatót, dr. Móczár József és Rehák Pál ugyanottani rendes tanárokat a VIII. fize­tési osztályba való sorozással, továbbá Király József Viktor és Olti Mózes ugyanottani ren­des tanárokat a IX. fizetési osztályba való sorozással, a nagyszalontai állami főgimná­ziumhoz rendes tanárokká nevezte ki, és egy­úttal Tatár Balázst az igazgatói teendők ellá­tásával is megbízta. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Vörös Béla székelyudvarhelyi állami főreáliskolai rendes tanárt a budapesti VII. ker. külső állami főgimnáziumhoz helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Rovay István, Egri György, Barát Árpád, Schultz Lajos, Balla Béla, Barta Béla, Pakot Ilona, Skoda Mária, Muhoray Olga, Hrabéczy Malvin, Bartáné Párizsa Biri, Muraközy Emi­lia okleveles tanítókat, illetve tanítónőket a jász­berényi belterületi állami elemi iskolához, Végh Endre, Csikós József, Potens Miklós, Szalay Zsigmond okleveles tanítókat pedig a jászberényi külterületi állami elemi népiskolához rendes ta­nítókká, illetve tanítónőkké nevezte ki. A m. kir vallás- és közoktatásügyi minister Rajka Sándor borsai állami elemi iskolai taní­tót, Halászné Benedek Kornélia klacsanói állami elemi iskolai­ tanítónőt jelen minőségükben a munkácsi állami elemi iskolához helyezte át, Papp Mihály edelényi ev. ref. tanítót a munkácsi, Fried Róza okleveles tanítónőt a klacsanói, végül Kelemen Eszter okleveles tanítónőt a bor­sai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, illetve tanítónőkké nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Urbán Gizella okleveles kisdedóvónőt a hosszu­­falu-alszegi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Thaisz Lajos budapesti vetőmagvizsgáló állomási adjunk­tust a ka­sai m. kir. vetőmagvizsgáló állomás vezetésével bízta meg. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Versényi Zsolt kolozsvári lakos, ügyvédjelöltet a kolozs­vári kir. ítélőtábla kerületébe díjtalan joggya­kornokká nevezte ki. A gyűlő kir. törvényszék elnöke Tőkei János mezőkeresztesi igazolványos csendőrörsvezetőt az orosházi kir. járásbírósághoz hivatalszolgává nevezte ki. _______ A nagyváradi kir. törvényszék elnöke Kemecsi János nagyváradvárosi kir. járásbirósági hivatal­­szolgát a berettyóújfalui kir. járásbírósághoz, Ács Sándor berettyóújfalui kir. járásbirósági hivatalszolgát a nagyváradi kir. törvényszékhez, Végh János nagyváradi kir. törvényszéki hiva­talszolgát pedig a nagyváradvár­si kir. járás­bírósághoz helyezte át. Tr­­usek János üreghi illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint kiskorú Teréz, Rozália, Angyalka és Pál nevű gyermekei családi nevének »Bossányi«-ra kért átváltoztatása a folyó évi ad 70.177.il számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett "W­e­i­s­s­g­­­a­z Gyula belényesi illetőségű deb­­reczeni lakos családi nevének »Pogány" ra kért átváltoztatása I. évi 87.955. számú belügyminis­­zeri rendelettel megengedtetett. Klein Vilmos szegedi illetőségű budapesti lakos, papirügynök családi nevének »Komlás«-ra kért átváltoztatása a folyó évi 101.828. számú bülügy­miniszteri rendelette­l megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister 58.654/1907. számú rendelete a vasuti szolgálati rendtartásról. Az 1907. évi XLIX. törvényczikkben nyert fel­hatalmazás alapján ezennel a következő »Vasúti szolgálati rendtartást« adom ki: Vasúti szolgálati rendtartás. I. FEJEZET. Általános határozatok. 1. §. A jelen rendtartás a magyar szent korona orszá­gainak területén üzemben tartott összes közforgalmú géperejű vasutakra és alkalmazottaikra kiterjed. A jelen rendtartásban 5 (■■■■■ »vasút« elnevezés alatt géperőre berendezett köz­forgalmú vasuti vállalatot; »alkalmazott« alatt az ilyen vasuti vállalat sze­mélyzetének (2. §.) minden tagját; »fölebbvalók« alatt azokat a személyeket, kik­nek az egyes vasutak szervezeti szabályaihoz képest az alkalmazott felett akár közvetlenül, akár köz­vetve rendelkezési vagy felügyeleti joguk van; »felsőbbség« alatt pedig mindazokat a fölebb­­valókat kell érteni, a­kiknek az alkalmazott köz­vetlen fölebbvalója fölött is rendelkezési vagy fel­ügyeleti joguk van. 2­ §­A vasutak személyzete állandó és ideiglenes alkal­mazottakból áll. I. A 11 a n d ó a l­k a l­m­a z o 11 a k : a) a tisztviselők ; b) az évi fizetéssel biró egyéb alkalmazottak; c) azok a havidíjasok, napidíjasok, napibéresek és A lap mai számához fél ív melléklet van csatolva, továbbá a 10-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő«, egy és fél ív melléklettel.

Next